Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 5100-6/2012-1 Ob-3152/12 , Stran 1331
Št. 5100-6/2012-1 Ob-3152/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2012, in sicer za: – B1: članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih, – B2: udeležbo slovenskih znanstvenikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo: – za B1: slovenska znanstvena združenja; – za B2: slovenska znanstvena združenja ali raziskovalne organizacije oziroma zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane ali sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je, da raziskovalci z delovanjem v okviru znanstvenih združenj v svetu pridobivajo nova znanja in spoznanja, ki jih lahko prenesejo v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – za B1: članstvo slovenskega znanstvenega združenja v mednarodnem znanstvenem združenju; agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj, gospodarskim družbam, zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom; – za B2: funkcija slovenskega znanstvenika oziroma strokovnjaka v mednarodnem znanstvenem združenju, kot je navedena v točki 2 tega razpisa pod B2. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Agencija bo sofinancirala upravičene stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, do skupne višine sredstev iz tega javnega razpisa (točka 7). Kolikor bi obseg vseh upravičenih stroškov presegel razpoložljiva sredstva, bo znesek sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižan glede na razpoložljiva sredstva. Prednost pri financiranju imajo članarine (B1) in eno od največ dveh zasedanj vodstvenih organov (B2). Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru vlog za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstvenemu svetu. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije direktor agencije. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2012 znaša okvirno 90.000 EUR. Agencija bo sofinancirala: B1: članarino slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2012 v višini od 200,00 EUR do 800,00 EUR letno. B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno, v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi (najbolj ekonomičen način vključuje upoštevanje cene in porabe časa) ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec B1 (ARRS-MS-MZ-06-1/2012) ozrioma B2 (ARRS-MS-MZ-06-2/2012). Prijavnemu obrazcu (pisna prijava) mora biti obvezno priložene naslednje priloge: – za B1: – kopijo dokazila mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto 2012 – za B2: – vabilo na zasedanje – dokazilo o funkciji v mednarodnem znanstvenem združenju – predračun stroškov. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 12. 7. 2012, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 12. 7. 2012, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za eno znanstveno združenje oziroma enega funkcionarja. Obrazci (brez zahtevanih prilog) morajo najkasneje 12. 7. 2012, do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-zdruzenja12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave (obrazci) morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 16. 7. 2012, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 7. 2012. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, http://www.arrs.si/, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v Sektorju za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije