Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3132/12 , Stran 1341
Ob-3132/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev: 1. Perkmandeljc vabi v svojo deželo, datum prireditve 18. 8. 2012; 2. Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini, datum prireditve 29. 7. 2012; 3. Kolesarski vzpon na Zasavsko goro, datum prireditve 4. 8. 2012; 4. 8. tek po Zagorski dolini, datum prireditve 4. 8. 2012; 5. Šahovski turnir za Pozničev memorial, datum prireditve 12. 8. 2012; 6. 7. Zasavski konjeniški dan in II. Western mednarodni turnir, datum prireditve 18. 8. 2012 oziroma v primeru dežja 28. 8. 2012; 7. Grajske štorije na gradu Gamberk, datum prireditve 25. 8. 2012; 8. Praznovanje 80-letnice NK Svoboda Kisovec, 18. 8. 2012; 9. Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob Savi, datum prireditve 19. 8. 2012; 10. 7. Pokal Zagorske doline v sankanju, datum prireditve 6. 7. in 7. 7. 2012; 11. VII. Mednarodni ženski rokometni turnir Zagorska dolina 2012, datum prireditve 1. 9. 2012. Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del, obseg posamezne prireditve je razviden iz razpisne dokumentacije. II. Pogoji in merila Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik prijavlja na več razpisanih prireditev, potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela, bodo izločene. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila: – večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev, – program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije, – izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev. Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi. III. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 26.660,74 EUR z vključenim DDV oziroma za posamezne prireditve: – Za prireditev pod točko 1 – Perkmandeljc vabi v svojo deželo – 5.300,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 2 – Pohod na Čemšeniško planino in spominska slovesnost ustanovitve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini – 3.300,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 3.- Kolesarski vzpon na Zasavsko goro – 3.100,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 4 – 8. tek po Zagorski dolini – 7.060,74 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 5 – Šahovski turnir za Pozničev memorial – 380,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 6 – 7. Zasavski konjeniški dan in II. Western mednarodni turnir – 720,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 7 – Grajske štorije na gradu Gamberk – 1.300,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 8 – Praznovanje 80-letnice NK Svoboda Kisovec – 2.500,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 9 – Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob Savi – 1.000,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 10 – 7. Pokal Zagorske doline v sankanju – 1.000,00 EUR z vključenim DDV; – Za prireditev pod točko 11 – VII. Mednarodni ženski rokometni turnir Zagorska dolina 2012 – 1.000,00 EUR z vključenim DDV. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditve v višini razpisanih sredstev. Ponudniki morajo imeti finančno konstrukcijo zaprto, saj občina ne bo prevzemala nobenih dodatnih stroškov prireditev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja posamezne prireditve (največ do razpisane višine sredstev) bo izvajalcu posamezne prireditve zagotovljen v dveh delih, in sicer: – prvi del v višini 80% sredstev, 20 dni pred prireditvijo; – drugi del v višini 20% sredstev pa po izvedbi prireditve, in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila. Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja: – brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, – plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric, – oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje. IV. Rok za predložitev ponudb Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in predložene do vključno dne 21. 6. 2012, do 12. ure, po pošti, na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, ali do tega dne in ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis – prireditve ob občinskem prazniku«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov. Javno odpiranje prijav bo dne 21. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu Občine Zagorje ob Savi, v sejni sobi, in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan. VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan, na tel. 03/56-55-730 (Blanka Šmit). S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi