Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 12-020-000207 Ob-3110/12 , Stran 1352
Št. 12-020-000207 Ob-3110/12
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki jo zastopa direktor Franc Dolenc, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo osebnega vozila
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe in prodajalca: Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje je: Vozilo: – osebni avtomobil: znamka NISSAN PATHFINDER, tip R51-C01 4/2.0, – registrska številka: vozilo odjavljeno iz prometa, – leto izdelave: 2007, – datum prve registracije: 26. 4. 2007, – vrsta goriva: diesel, – število sedežev: 7, – barva vozila: črna-kovinska, E9D, – identifikacijska št. VSKJVWR51UO199427, – delovna prostornina motorja: 2.488 ccm, – moč motorja: 126 kW, – tip motorja: YD25, – oblika ali namen karoserije: AF večnamensko vozilo, – št. prevoženih km: cca 84.500 km, – vozilo izkazuje pričakovano fizično zastaranje, bilo je redno vzdrževano in ima standardno opremo. 3. Pogoji prodaje na javni dražbi Vrednost vozila je bila ocenjena na podlagi izvedenskega mnenja marca 2012, ki je vozilo ocenilo na 14.500,00 EUR, kar je predstavljalo začetno izklicno ceno prve dražbe, ki pa je bila neuspešna. Začetna izklicna cena je sedaj v skladu s 34. členom Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ki dovoljuje zmanjšanje prvotne izklicne cene do 25 odstotkov, zmanjšana na 13.500,00 EUR. Vozilo se bo prodalo dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4. Izklicna cena za vozilo: 13.500,00 EUR. 5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200 EUR. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni po zaključeni javni dražbi. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Stroške prepisa vozil plača kupec. 7. Drugi pogoji: – vozilo je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 8 dni po končani dražbi plačati celotno kupnino in skleniti z naročnikom prodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne plača celotne kupnine in ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa prodajalec zadrži; – kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo oziroma prepisom vozila poravna kupec. 8. Pogoji za udeležbo na dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe za vozilo, pri dražbi katerega želijo sodelovati, vplačajo varščino v višini 10% izklicne cene, katero nakažejo na podračun pri UJP 01100-6370284040, z obveznim sklicem na št. 06-2012; – dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene vozila. Neuspelim dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez obresti, najugodnejšemu dražitelju pa se varščina všteje v kupnino; – če kupec ne poravna celotne kupnine v roku 8 dni od izstavitve računa, prodajalec obdrži varščino in se ta ne všteje v kupnino, temveč je kupec dolžan plačati celotno kupnino; – prodajalec je na podlagi te javne dražbe zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem. 9. Kraj in čas dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, dne 2. 7. 2012, ob 10. uri, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. 10. Dodatne informacije: vozilo si je mogoče ogledati dne 21. 6. 2012, od 9. do 11. ure, na parkirnem prostoru prodajalca 11. Prodajalec lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne morebitno vplačana varščina. Besedilo dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, www.apek.si, v rubriki Razpisi. Dodatne informacije v zvezi s potekom javne dražbe dobite na tel. 01/583-63-00.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije