Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3147/12 , Stran 1373
Ob-3147/12
Na podlagi Statuta družbe Florina d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
15. redno sejo
skupščine delničarjev družbe Florina d.d.,
ki bo v ponedeljek, 16. 7. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, na naslovu Pri vrtnariji 8, Maribor (Zrkovci). Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Po odprtju skupščine se ugotovi prisotnost delničarjev. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: 2.1 Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Damijan Verdnik, za preštevalki glasov pa Mihela Kurnik Lovrec in Breda Gumzej. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. 3. Obravnava revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Florina d.d. za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 3.1 Skupščina družbe Florina d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 ter s poročilom nadzornega sveta družbe Florina d.d. za poslovno leto 2011. 4. Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 4.1 Skupščina družbe Florina d.d se seznani, da se čista izguba poslovnega leta 2011, ki je na dan 31. 12. 2011 znašala 409.643,00 EUR, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv. 4.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2011 in ji podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 4.3 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in mu podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 5. Povečanje osnovnega kapitala z vložki. Predlog sklepa: 5.1 Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 646.803,54 EUR in je razdeljen na 15.500 rednih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 375.570,00 EUR, tako da po povečanju znaša 1.022.373,54 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih kosovnih, rednih imenskih delnic, katerih izdajatelj je družba Florina d.d. Namen izdaje je povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vplačili. Značilnosti delnic: kosovne, nematerializirane, redne, imenske delnice, neomejeno prenosljive. Navadna prosto prenosljiva kosovna delnica daje pravico do sorazmernega dela dobička, preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. Število delnic: 9.000. Prodajna cena: 64,81 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu. Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo v skladu s 336. členom ZGD-1, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe priporočeno po pošti. Rok za uveljavitev te pravice, vpis ter vplačilo delnic je 14 dni po pozivu obstoječim delničarjem za vpis in vplačilo delnic. Po poteku roka za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic nove denarne vložke do preostale višine vpišejo in vplačajo novi delničarji. Uprava ima pooblastilo za objavo poziva tretjim osebam, ki niso obstoječi delničarji. Rok za vpis in vplačilo delnic je 14 dni po pozivu. Nove delnice se vpisujejo s pisno izjavo oziroma vpisnim potrdilom, ki se izda v dvojniku in v vsebini, skladno s 336. členom ZGD-1. Vpis novih delnic bo potekal na sedežu družbe. Predsednik nadzornega sveta družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev ter podpis statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega kapitala v register. 6. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: 6.1 Zaradi poteka mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta, Verdnik Damijanu, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 16. 7. 2012, za člana nadzornega sveta ponovno imenuje Damijan Verdnik. 6.2 Zaradi poteka mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta, Paripović Slobodanu, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 26. 9. 2012, za člana nadzornega sveta ponovno imenuje Slobodan Paripović. 7. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: 7.1 Za revizorja poslovanja družbe za leto 2011 se imenuje EBM revizijska družba d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana. Prijava udeležbe na skupščini in dostopnost gradiva za skupščino Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, KDD, Ljubljana, ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine. Pooblaščenec delničarja, ki je pravilno in pravočasno prijavil udeležbo, se izkaže z veljavnim pisnim pooblastilom, ki ostane shranjeno pri družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ali zahtevo za dodatno točko dnevnega reda zaradi objave, v skladu z določili veljavnega ZGD-1, pisno sporočijo upravi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena veljavnega ZGD-1. Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak ponedeljek in sredo, med 9. in 10. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Florina d.d. Sabina Medeot, direktorica