Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3124/12 , Stran 1369
Ob-3124/12
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujem
20. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica,
ki bo dne 16. 7. 2012 ob 13. uri, na sedežu družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je: Izvoli se: – za predsedujočega skupščine: Mojca Lukančič, – verifikacijska komisija: Anita Mežek, Mateja Legat Mahkovec. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter. 2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. 2.a. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 420.708,37 EUR se uporabi: – za dividende:199.513,00 EUR (1 EUR bruto na delnico), – za prenos v naslednje leto: 221.195,37 EUR. 2.b. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2012 skupščina imenuje družbo Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi Holding, d.d. Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta objava, razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila. Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev. Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 16. 7. 2012, ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica predsednik uprave – glavni direktor dr. Marjan Pogačnik