Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 12/2012 Ob-3094/12 , Stran 1354
Št. 12/2012 Ob-3094/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 29/10, 23/11, 2/12 in 6/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanja št. 45, Rudarska 2/c v Velenju
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. II. Predmet prodaje: predmet javne dražbe je stanovanje št. 45, v stavbi št. 3600, k.o. 964, Velenje, na naslovu Rudarska 2/c v Velenju, z identifikacijsko oznako nepremičnine 964-3600-45. Stanovanje, v izmeri 32,07 m2 se nahaja v sedmi etaži večstanovanjske stavbe. Stanovanje je prazno in se nahaja v neposredni bližini upravne stavbe Mestne občine Velenje in Upravne enote Velenje. Stanovanje je prosto vseh drugih bremen. Izklicna cena znaša 13.800,00 EUR. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR. IV. Pogoji prodaje 1. Stanovanje bo prodano dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 2. Stanovanje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. 3. V roku 15 dni po zaključeni javni dražbi bo prodajalec z najugodnejšim dražiteljem sklenil prodajno pogodbo. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od izdaje računa je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 4. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarske stroške overitve podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v torek, 3. julija 2012, na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sobi št. 305/III, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki, fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ter da se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu, – predložijo pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo izpisek iz AJPES (samo za pravne osebe) oziroma izpis iz Poslovnega registra Slovenije (za samostojne podjetnike posameznike), ki ne smeta biti starejša od enega meseca na dan izvedbe javne dražbe, – predložijo izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, izpiska iz AJPES in izpisa iz Poslovnega registra Slovenije) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. VII. Varščina 1. Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56013330100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-15062012, koda namena OTHR. 2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. VIII. Drugi pogoj in pravila javne dražbe 1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 2. Javna dražba za stanovanje je končana, ko voditelj javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanja št. 45, Rudarska 2/c v Velenju. 4. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. IX. Dodatne informacije Dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledom stanovanja lahko interesenti dobijo pri Blaženki Čujež, na tel. 031/584-737, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.
Mestna občina Velenje