Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 410-0063/2012-3 Ob-3143/12 , Stran 1341
Št. 410-0063/2012-3 Ob-3143/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 100/11 – Odl. US), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v Občini Divača za leto 2012, Občina Divača objavlja
javni razpis za leto 2012
za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture – za leto 2012. 2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja: I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture; A. dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost), B. dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture in sestavljenih ljubiteljskih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, ki se izvaja redno, preko celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine (v nadaljevanju: društva). Pod točko A) se lahko prijavijo društva, ki v Občini Divača delujejo na področju izvajanja dejavnosti pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost) in izpolnjujejo pogoje, skladno z razpisom in Pravilnikom; Pod točko B) se lahko prijavijo društva, ki v Občini Divača izvajajo dejavnost na ostalih področjih kulturnega ljubiteljskega (po) ustvarjanja in izpolnjujejo pogoje skladno z razpisom in Pravilnikom. Do sofinancerskih sredstev so v skladu s Pravilnikom in s tem razpisom upravičena društva s področja kulturnih dejavnosti, ki izvajajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi in tudi društva s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo predvsem na profitni osnovi, pri čemer se jim sofinancerska sredstva lahko dodelijo skladno z določili Meril za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture (I. Merila). II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača; A. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira Ljubiteljsko društvo/klub s sedežem v Občini Divača, ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo. Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev. Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik prireditev: 1. Enovita kulturna prireditev Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava ...), izveden na eni ali na več različnih lokacijah v enem kraju v Občini Divača. Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena prireditev. 2. Sestavljena kulturna prireditev: a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogodkov, izvedenih v enem kraju v Občini Divača, v trajanju več dni, vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored; b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored. B. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira ljubiteljsko društvo/klub, s sedežem izven Občine Divača (vendar njihove enote (sekcije, skupine) delujejo tudi v Občini Divača in organizirajo kulturno prireditev na območju Občine Divača), ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo. Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev. Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik prireditev: 1. Enovita kulturna prireditev Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava ...), izveden na eni ali na več različnih lokacijah v enem kraju v Občini Divača. Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena prireditev. 2. Sestavljena kulturna prireditev: a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogodkov, izvedenih v enem kraju v Občini Divača, v trajanju več dni, vendar največ v razponu 1 tedna oziroma 7 dni zapored; b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored. C. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira javni zavod, ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za prijavo. Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ eno prireditev. Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača (II. Merila), se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik prireditev, pri čemer se (v primerjavi z merili za vrednotenje vlog društev/klubov) prizna 80% doseženih točk: 1. Enovita kulturna prireditev Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna razstava, fotografska razstava ...), izveden na eni ali na več različnih lokacijah v enem kraju v Občini Divača. Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača, se upošteva ena prireditev. 2. Sestavljena kulturna prireditev: a) kulturna prireditev je sestavljena iz več dogodkov, izvedenih v enem kraju v Občini Divača, v trajanju več dni, največ v razponu 1 meseca oziroma 30 dni zapored; b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih krajih (vas, zaselek ...) v Občini Divača. Posamezni dogodki znotraj kulturne prireditve se odvijajo v ponavljajočih časovnih terminih v razponu tekočega leta. Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah v Občini Divača in v različnih terminih v okviru tekočega leta, se upošteva ena prireditev. Do dodelitve sofinancerskih sredstev po tem Pravilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača posebej sklenila pogodbo za organizacijo posamezne prireditve (božično-novoletni koncert, občinski praznik, kulturni dan, spominski dan ...). Iz naslova razpisa se za sofinanciranje prireditev finančna sredstva iz občinskega proračuna za isto prireditev v tekočem letu namenijo le enemu organizatorju. III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture Sofinanciranje nakupa opreme in/ali popravila opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture in izpolnjujejo pogoje skladno z razpisom in Pravilnikom. Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev na področju kulture (I. Merila). 3. Okvirna višina sredstev za leto 2012 I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture; okvirna višina sredstev: skupno 32.000,00 EUR, in sicer od tega: A. 11.000,00 EUR – za dejavnost pihalnih orkestrov; B. 21.000,00 EUR – za dejavnost ostalih kulturnih društev, skladno s Pravilnikom in razpisom; proračunska postavka: »18030300 – Sredstva za delovanje kulturnih društev – sofinanciranje programov društev – tekoče leto«. II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača; okvirna višina sredstev: 20.000,00 EUR; proračunska postavka: »14030600 – Sredstva za prireditve – razpis za tekoče leto«. III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture; okvirna višina sredstev: 5.000,00 EUR; proračunska postavka: »180326 – Sofinanciranje nakupa opreme kulturnim društvom«. Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli področju, ki je predmet ega razpisa, porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s Pravilnikom in merili. 4. Sodelovanje na razpisu I. Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture; Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima sedež v Občini Divača, – ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu (upošteva se skupno število nastopov ne glede na to ali so izvedeni na območju Občine Divača ali izven Občine Divača), – ima v tekočem letu izvedenih najmanj 90 vaj na skupino; šteje se, da vaja traja 60 min, – ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine, – ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, – dejavnost opravlja na neprofitni osnovi oziroma če jo opravljajo na profitni osnovi, mora imeti registrirano kulturno dejavnost, pri čemer se jim sofinancerska sredstva lahko dodelijo skladno z določili v I. Merilih, – občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti, – deluje najmanj 1 leto – pri čemer se šteje čas delovanja od ustanovitve društva do dneva prijave na javni razpis. Prijavijo se lahko društva in zveze društev; posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva. II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača; Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev mora izpolnjevati naslednje pogoje: Društva/klubi – ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju Občine Divača, – ima sedež izven Občine Divača, vendar njihove enote – sekcije delujejo tudi v Občini Divača in organizirajo kulturno prireditev na območju Občine Divača, pri čemer se njihovo prijavo vrednoti skladno z II. Merili, – ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg kulturne registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – deluje pretežno na neprofitni osnovi, – je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača ali v Kosovelovem domu v Sežani, – kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega se javni razpis nanaša, – ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih. Javni zavodi: – javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Divača in deluje na območju Občine Divača ali ima z Občino Divača pogodbeno razmerje za izvajanje dejavnosti v Občini Divača in podružnice oziroma dislocirane enote javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača, – ima registrirano kulturno dejavnost in/ali le-ta izhaja že iz njegove osnovne dejavnosti, – je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača, – kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega se javni razpis nanaša, – ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture. III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju Občine Divača, – ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg kulturne registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine, – ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, – dejavnost opravlja pretežno na neprofitni osnovi. Prijavijo se lahko društva in zveze društev; posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva. 5. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav. Razpisna dokumentacija je pripravljena v običajni (tiskani) in elektronski obliki. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali v elektronski obliki. 6. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo, ki bo posredovana na razpis samo v tiskani obliki, je potrebno predložiti osebno ali po pošti v zaprtem ovitku, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis – Kultura 2012«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Vlogo, ki bo posredovana na razpis v elektronski obliki, je potrebno posredovati na elektronski naslov: obcina@divaca.si in nato ustrezno in pravilno izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije z nazivom »Splošni podatki prijavitelja« ter vse priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji, osebno ali po pošti predložiti v zaprtem ovitku, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis – Kultura 2012«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Prijavitelji, ki imajo elektronski podpis, ga uporabijo pri pošiljanju elektronske vloge. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača. Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. 7. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30 dan od dneva objave v Uradnem listu RS. 8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin; tel. 05/73-10-930. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača. Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12) in Merili, ki so sestavni del Pravilnika.
Občina Divača