Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1910. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik, stran 4633.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10) na 16. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 12/84. Strokovne podlage za odlok je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice, v februarju 2012, pod št. 11/11-ZN/SP, in so sestavni del tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik se nanašajo na spremenjene pogoje umeščanja in oblikovanje objekta, ki zaradi zastarelosti pogojev ne ustrezajo več potrebam sodobnega časa ter možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Sestavni del odloka so:
A) Besedilo – obrazložitev
B) Grafični del
C) Priloge.
III. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Območje obdelave obsega parcele št. 337/12, 336/8 in 361/2-del, vse k.o. Slovenske Konjice, znotraj območja prostorskega akta, ki ga spreminjamo in dopolnjujemo, v skupni površini 649m2. V osnovnem ZN Prevrat je območje označeno kot zemljiška parcela št. 40. Velikost in oblika zemljiške parcele se natančno določi v upravnem postopku geodetske odmere.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(1) Sosednje območje je namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim, ki ne povečajo prometne obremenitve in ne zahtevajo dodatnih parkirnih mest. Z gradnjo stanovanjskega objekta se vplivi in povezave ne bodo spremenili. V neposredni bližini so vsi potrebni komunalni vodi oziroma so že položeni na zemljiški parceli.
(2) V ureditvenem območju je dovoljena gradnja novih objektov, njihova rekonstrukcija, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist, kakor tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
(1) Območje se nahaja v varovalnem pasu državne ceste R3-688, odsek št. 1231 Slovenske Konjice–Žiče, od km 0,130 do km 0,155 (desno v smeri stacionaže).
(2) Na državno cesto se območje priključuje preko obstoječega cestnega priključka Štajerske ulice za kompleks obstoječih stanovanjskih objektov. Znotraj meje preglednega trikotnika na obstoječem priključku ni dovoljena zasaditev, postavitev skulptur, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral preglednost na območju križišča ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na območju priključka (Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Uradni list RS, št. 86/09).
(3) Kakršnikoli objekti – novi z zunanjimi ureditvami, parkirišči ipd. morajo biti od zunanjega roba obstoječega pločnika odmaknjeni najmanj 5,0 m.
(4) Pri načrtovanju sprememb PIA je potrebno upoštevati te smernice, da bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu, načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest, da s predlaganim posegov v varovalni pas državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.
(5) Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev in ocene sprejemljivih ukrepov glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna zahteva po protihrupni zaščiti, zaščiti proti tresljaje, izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste.
6. člen
(Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Etažnost stanovanjskega objekta je P+M.
(2) Največja velikost stanovanjskega objekta je 13 m x 11 m s toleranco ±2.0 m v razpoložljivih smereh, ob zagotovitvi predpisanih odmikov od ceste in sosedov. Ohranja se gradbena črta oziroma odmik od ceste, ulice (5 m) in odmik od vzhodne parcele meje – državna cesta (min. 5 m od zunanjega roba obstoječega hodnika za pešce). Odmik se znotraj zazidave lahko zmanjša na najmanj 2.50 m ob soglasju soseda. Odmik je najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo. Odmiki morajo zagotavljati ustrezno požarno zaščito med objekti.
(3) Garaža za osebni avtomobil bo urejena v starem objektu, ki bo rekonstruiran ali zgrajen na novo. Gabaritno ne sme biti večji kot je sedanji tloris.
(4) Stanovanjski objekt bo sodobno arhitekturno oblikovan, s streho simetrično dvokapnico naklona 35°–40°, ob upoštevanju tradicionalnih sestavin in oblikovanj, značilnih za ravninsko področje. Kritina na strehi je opečna ali podobna kritina v rdeče rjavi barvi.
(5) Streha nad garažo je lahko ravna. Ob objektu se zagotovi prostor za parkiranje vozil. Prostor se lahko nadkrije skladno s predpisom, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe, pri izbiri materialov in oblikovanju podrejen stanovanjskemu objektu.
(6) Stanovanjski objekt bo višinsko umeščen na nivo terena oziroma nad njim dvignjen za min. 15 cm.
Možna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, skladno z veljavnim predpisom, oblikovanih skladno s stanovanjskim objektom.
(7) Površina vseh stavb (stanovanjska stavba, garaža, nadstrešnica, nezahtevni in enostavni objekti) ne sme presegati dopustne zazidljivosti parcel, ki je določena s faktorjem zazidljivosti 0,4 in mora biti računsko prikazana v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
7. člen
(splošno)
(1) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja.
(2) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
8. člen
(promet)
(1) Območje obravnave leži ob kategorizirani občinski cesti JP 884591 Štajerska ulica v križišču s cesto R3 688, odsek 1231 Slov. Konjice–Žiče.
(2) Dovoz do območja obravnave je iz asfaltirane Štajerske ulice. Geometrijski in konstrukcijski elementi so določeni na osnovi prometne funkcije, vrste ceste in prometnih obremenitev, zaradi tega je potrebno upoštevati odmik objekta od ceste 5.0 m. Asfaltirane površine za parkiranje ali mirujoči promet imajo min. prečni nagib 0,5 %. Na zemljiško parcelo bo urejen cestni priključek, ki je pravokoten in v ravnini, tako da preglednost ne bo ovirana. V območju priključka na občinsko cesto je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.
(3) Na parceli se uredi prostor za parkiranje vozil.
(4) Preglednost cest v nivojskem križišču opredeljuje 18. člen Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05), ki določa zaustavni razdalji pri določeni hitrosti na prednostni cesti in odmik vozila na neprednostni cesti od robu vozišča prednostne ceste.
(5) Dolžina preglednosti ob vključevanju na glavno prometno smer je tista razdalja, ki omogoča vozniku oddaljenemu 3 m od roba glavne prometne smeri, zadovoljiv pogled nad prometnim dogajanjem na glavni prometni smeri, kar pomeni, da za projektno hitrost 50 km/h (naselje) znaša pregledna razdalja 45 m. V preglednem območju ceste ne sme biti postavljena ograja.
(Komunalno in energetsko omrežje)
9. člen
(vodovod)
(1) Pred pričetkom gradbenih del je investitor oziroma izvajalec del dolžan naročiti zakoličbo obstoječega komunalnega omrežja in nadzor gradbenih del s strani upravljavca javnega vodovodnega omrežja. Kolikor se izkaže, da se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu javnega vodovoda, je potrebno le tega ustrezno zaščititi ali prestaviti iz območja gradnje.
(2) Stanovanjski objekt se bo oskrboval s pitno vodo iz javnega vodovoda preko novega vodovodnega priključka. Priključitev je možno izvesti na cevovod DN 80 mm, ki poteka med parc. št. 337/1 in 1620/1, k.o. Slovenske Konjice. Investitor je dolžan poravnati vse stroške izvedbe priključka po ponudbenem predračunu upravljavca vodovoda.
(3) Vodomer se vgradi v novi tipski vodomerni jašek s tipskim pokrovom proti zmrzovanju, katerega tip določi upravljavec. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemljišču v lasti investitorja.
10. člen
(Kanalizacija in odvodnjavanje)
(1) Odpadne vode
– Na obravnavanem območju je izvedena javna kanalizacija DN 300 mm v mešanem sistemu. Interna kanalizacija se izdela v ločenem sistemu.
– V prehodnem obdobju do izgradnje CČN Slov. Konjice se odpadne komunalne vode vodijo v začasno nepretočno greznico ustrezne velikosti.
– Po izgradnji CČN Slov. Konjice je investitor dolžan objekt priključiti na javno kanalizacijo v Štajerski ulici preko hišnega priključka DN 200 mm v katerega se odvajajo odpadne komunalne vode in viški meteornih vod iz strehe ter utrjenih površin novega stanovanjskega objekta. Na javnem kanalu v Štajerski ulici investitor zgradi nov revizijski jašel DN 800 mm s povoznim LTŽ pokrovom DN 600 mm na katerega se priključi HP.
(2) Neobremenjene meteorne vode
– iz streh se odvajajo skupaj s predhodno očiščenimi meteornimi vodami iz utrjenih površin s ponikanjem v tla preko ustrezno dimenzionirane ponikovalnice. Viški meteornih vod ob nalivih se vodijo v javni kanal v Štajerski ulici. Za potrebe preveritve možnosti ponikanja meteornih vod na predmetni lokaciji pridobi investitor geomehansko poročilo, ki ga izdela za ta dela registrirana družba. V sklopu geomehanskega poročila se preveri vpliv meteorne vode na bližnje objekte.
(3) Onesnažene meteorne odpadne vode
– iz povoznih površin in parkirišč je potrebno očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj, ki mora ustrezati SIST EN 858-2 in ga izvede investitor na lastne stroške na svojem zemljišču.
11. člen
(elektrika)
Za napajanje predvidenega stanovanjskega objekta z električno energijo je predviden odvzem iz najbližjega razpoložljivega odjemnega mesta z izdelavo novega priključka, predvidene moči 1x25A.
1. V veljavi ostanejo vsi do sedaj izdani pogoji in smernice.
2. Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokaciji obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na OE Slovenska Bistrica.
3. Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov pri OE Slovenska Bistrica.
4. Na mestih križanj in približevanj gradbenih del z elektroenergetskimi vodi in napravami bo potrebno gradbena dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisuje:
– Pravilnik in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
12. člen
(telefonsko omrežje)
Na obravnavanem območju ni glavnega TK omrežja v upravljanju Telekom Slovenije. Eventualni hišni TK priključki se določijo z zakoličbo na kraju samem. Prav tako se na kraju samem določi trasa TK priključka na javno TK omrežje.
13. člen
(ogrevanje)
(1) V mestu Slovenske Konjice je izgrajen razvod mestnega plina. Koncesionar za distribucijo zemeljskega plina predvideva priključitev na omrežje zemeljskega plina, za kar je potrebno pri načrtovanju komunalnih vodov upoštevati tudi koridor za plin. Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
(2) Na območju parc. št. 331/1, 336/8, 361/2, k.o. Slovenske Konjice, se izvaja javna služba distribucije s toploto. Uporabniki na območju, na katerem se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in do oskrbe s toplotno energijo na pregleden in nepristranski način pod pogoji določenimi z Energetskim zakonom, Odlokom o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice in Lokalnim energetskim konceptom.
(3) Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se predvidi energent plin v povezavi s toplotno črpalko (zrak: voda) ob upoštevanju energetsko varčne gradnje.
14. člen
(komunalni odpadki)
Investitor objekta je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzioniran prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev prostora mora zadostiti določilom veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10, 17/11, 88/11) in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
15. člen
(vpliv na vodni režim in stanje voda)
(1) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik je treba prikazati predvidene ukrepe varovanja pred visokimi vodami, ki naj bodo obdelani za celotno območje obdelave in prikazani v strokovnih podlagah, kjer bodo proučene visokovodne razmere in podana rešitev protipoplavne varnosti.
(2) Higra d.o.o. je izdelala hidrološko hidravlično presojo, št. 968/12, februarja 2012, v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 77/11 – Odl. US).
(3) Ugotovljeno je, da predmetne parcele za stanovanjski objekt Pučnik ležijo na nadmorski višini cca 315,20 m ter so varne pred nastopom visokih vod reke Dravinje s povratno dobo Q100. Zato zaščitni ukrepi niso predvideni.
(4) Kanalizacijski sistem bo v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.
(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).
(6) Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne službe.
(7) Po izgradnji kanalizacijskega sistema, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi, bo morala stranka v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) zagotoviti priključek obravnavanega objekta na ta sistem ter opustiti odvodnjo komunalnih odpadnih voda v vodotesno greznico brez iztoka, ki se dovoljuje kot začasna rešitev.
(8) Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predvideno v javni kanal v Štajerski ulici.
(9) Objekt se bo ogreval z energentom plin in toplotno črpalko sistema zrak – voda.
16. člen
Objekt se ne nahaja v območju ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POŽARNA VARNOST
17. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(poplavnost)
(1) Območje obravnave leži v poplavnem območju – zelo redke poplave. Zaradi višje podtalnice se objekti gradijo brez kletnih etaž. Območje leži v popolni ravnini, kjer erozivnost in plazovitost terena nista prisotni. Območje obravnave ne leži na ogroženem območju. Predmetne parcele za stanovanjski objekt Pučnik ležijo na nadmorski višini cca 315,20 m ter so varne pred nastopom visokih vod reke Dravinje s povratno dobo Q100. Zato zaščitni ukrepi niso predvideni.
(potresna varnost)
(1) Objekt se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.
(gradnja zaklonišč)
(1) Mesto Slovenske Konjice ima manj kot 5000 prebivalcev, zato ukrepi in rešitve v zvezi z zaklanjanjem niso predvideni. V vseh novih objektih pa je potrebna ojačitev prve plošče.
(razlitje nevarnih snovi)
(1) Ker ne bo rezervoarja kurilnega olja ali UNP, nevarnosti razlitja nevarnih snovi ni.
18. člen
(Varstvo pred požarom)
V skladu z 22. in 23. členom ZVPoz (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11) so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice. Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz javnega hidrantnega omrežja.
19. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
21. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0010/2011
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.