Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3096/12 , Stran 1364
Ob-3096/12
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
17. sejo skupščine
delničarjev družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek,19. 7. 2012, ob 9. uri, v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, ob prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: – za predsednico zasedanja skupščine se izvoli Andreja Štefančič, – za preštevalca glasov se imenujeta Miran Brvar in Franci Lorbek, – na skupščini je prisoten vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. 2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011 v višini 2.501.424,45 EUR, se razdeli na naslednji način: – za izplačilo dividend v bruto znesku 692.049,60 EUR oziroma bruto 1,80 EUR na delnico, – preostali del bilančnega dobička v višini 1.809.374,85 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu skupščine. 2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu: Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo Dinamic, d.o.o., Novo mesto. Predlagatelji sklepov Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega reda, predlagata direktor družbe in nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi. Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti zastopanja. Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skupščine. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana direktor Martin Plut