Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Št. 001-03/12-9/2 Ob-3193/12 , Stran 1352
Št. 001-03/12-9/2 Ob-3193/12
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: a) premičnina, rabljeno osebno vozilo Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 150, barva: srebrna metal D69, z registrsko oznako LJ 51-9 KJ, številka šasije VF1BG4TB635115776, inventarna številka 23666, leto izdelave 2006, prevoženih 64.263 km*, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2012, vozilo je v dobrem voznem stanju; b) premičnina, rabljeno osebno vozilo Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 150, barva: kovinska 603, z registrsko oznako LJ 51-6 KJ, številka šasije VF1BG4TB636244227, inventarna številka 23665, leto izdelave 2006, prevoženih 43.956 km*, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2012, vozilo je v dobrem voznem stanju. * prevoženi km so podani s stanjem na dan 13. 6. 2012 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnin iz 2. točke se izvede po metodi javne dražbe in se izvaja po načelu »videno–kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) posamične premičnine se sklene prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: a) Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 150, z registrsko oznako LJ 51-9 KJ, izklicna cena je 5.000,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR; b) Renault LAGUNA Evolution 2,0 DCI 150, z registrsko oznako LJ 51-6 KJ, izklicna cena je 4.900,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR. 5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana. 6. Čas javne dražbe: v sredo, 4. 7. 2012, z začetkom ob 13. uri. 7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 0121 177 odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, in sicer: – za premičnino iz točke 4.a. z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – LAGUNA A. – LJ 51-9 KJ«, v višini 500,00 EUR, sklic na št. 18 12114-7201001-00120212, – za premičnino iz točke 4.b. z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – LAGUNA B. – LJ 51-6 KJ«, v višini 490,00 EUR, sklic na št. 18 12114-7201001-00120212. Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar se šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije. Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. 9. Ogled predmeta javne dražbe: ogled premičnin, ki so predmet javne dražbe, in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitvena poročila), bo možen v sredo, 27. 6. 2012 in na dan javne dražbe, od 9. do 12. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Janezu Franko, tel. 01/478-97-12 ali GSM št. 041/605-078, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si. 10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacijami in fotografijami premičnin ter pravila javne dražbe so dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/.
Republika Slovenija Državni zbor