Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja ZI 11 – Ob cesti v Osojnico, stran 4652.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 29. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja ZI 11 – Ob cesti v Osojnico
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt del območja ZI 11 – Ob cesti v Osojnico (v nadaljevanju OPPN del območja ZI 11) se pripravlja na pobudo podjetja Mohorič & CO d.n.o..
Območje je prosto, na njem ni še nobenih objektov in je namenjeno širitvi podjetja Mohorič & CO d.n.o.. Ravno tako območje nima urejene komunalne opreme. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) (v nadaljevanju: OPN Žiri), ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 4.377 m2.
Območje obsega del enote urejanja prostora ZI 11 določeno v OPN Žiri.
Območje OPPN del območja ZI 11 zajema zemljišča parc. št. 521/1, 521/2 – del, 522/1, *248, *186, 536 – del, 1290/2 – del vse k.o Žiri.
Vplivno območje obsega zemljišča parc. št. 517/3, 517/4, 521/2 – del, 463/7, 463/6, 463/8, 463/9, 463/10, vse k.o. Žiri.
Predvidena podrobnejša namenska raba je SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Prometno se območje navezuje preko obstoječega priključka na obstoječo državno cesto Idrija–Žiri R3-610. Ostala infrastruktura se navezuje na obstoječo infrastrukturo.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Žiri,
– geodetski posnetek območja (Oral d.o.o. št. nač. 1-2012).
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava osnutka OPPN      |30 dni po podpisu pogodbe  |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev |5 dni po potrditvi osnutka s|
|smernic             |strani pobudnika in občinske|
|                |uprave           |
+--------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev   |30 dni           |
|urejanja prostora        |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka  |30 dni po pridobitvi smernic|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javno naznanilo o javni     |7 dni pred javno obravnavo |
|razgrnitvi           |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |30 dni           |
|obravnava            |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz |20 dni po zaključeni javni |
|javne razgrnitve in obravnave  |razgrnitvi in obravnavi   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava predloga OPPN za    |30 dni po potrditvi stališč |
|pridobitev mnenj        |OPPN na občinskem svetu   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev    |30 dni           |
|urejanja prostora        |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava usklajenega predloga za|15 dni po pridobitvi mnenj |
|obravnavo na občinskem svetu  |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na  |Predvidoma 20 dni po    |
|občinskem svetu         |pripravi usklajenega    |
|                |predloga          |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava končnega predloga po  |10 dni po objavi odloka   |
|sprejemu akta na občinskem svetu|v Uradnem listu       |
+--------------------------------+----------------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO ali druge zahtevnejše strokovne podlage, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Žiri kot upravljavec javnih občinskih cest in javnih poti ter vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave, Trg svobode 2 (Loška cesta 1), 4226 Žiri,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
– Telekom Slovenije d.d., 1210 Ljubljana - Šentvid, Stegne 19,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN ZI 11 in strokovnih podlag zagotovi zainteresiran investitor oziroma pobudnik izdelave OPPN-ja. Občina Žiri pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Žiri.
Št. 3500-1/2012-4
Žiri, dne 4. junija 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.