Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1889. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 13 – dvorec Žovnek, stran 4605.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 29. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 13 – dvorec Žovnek
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih je na novo določila območja širitve naselij in drugih območij, znotraj katerih so na novo določena stavbna zemljišča ali pa jim je na novo določena podrobnejša namenska raba. Vendar pa je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Eno od teh območij se nahaja pri Žovneku, kjer je območje okoli dvorca določeno za turistične namene. Nahaja se znotraj območja varstva kulturne dediščine ter delno znotraj območja varstva narave. Dvorec Žovnek s parkom je zaščiten kot profana stavbna dediščina, katerega stavba je bila zgrajena po letu 1816, zasnova parka pa izhaja iz 2. polovice 19. stoletja, znotraj katerega se nahajajo drevored, eksotična drevesa ter vodnjak s pripadajočim vedutnim prostorom. Hkrati je drevored ob graščini Žovnek zavarovan kot dendrološki spomenik in spomenik oblikovane narave.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer za območje stavbnih zemljišč za potrebe turizma.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je revitalizacija dvorca Žovnek s parkovnim nasadom. Sanacija obstoječega stanja, ki v naravi trenutno predstavlja tako arhitekturni kot funkcionalni nered. Znotraj območja se nahajajo tako razna skladišča, zbiralnica kosovnih odpadkov ter proizvodnja, ki v ta kompleks niti po osnovni namenski rabi niti po kvaliteti širšega okolja in potencialu, ki ga predstavlja, vanj ne sodijo. Hkrati je širše območje Žovneka dolgoročno namenjeno za potrebe turizma, v neposredni bližini pa se predvideva tudi revitalizacija jezera z izgradnjo čolnarne in spremljevalne dejavnosti ter v nadaljevanju oblikovanje golf igrišča. V tem kontekstu je potrebno zasnovati tudi predmetni OPPN. Hkrati pa je tem dejavnostim potrebno prilagoditi tako prometno kot komunalno infrastrukturo.
3. Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja na območju graščine Žovnek v Občini Braslovče in je na severu in delno zahodu omejeno z gozdom, drugod pa s kmetijskimi površinami. Iz vzhodne smeri vodi do kompleksa ohranjen drevored. Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 1/1, 1/2, 1/3, *1/2, *1/3, *1/5, *1/6, *1/7, *1/8, *1/9, *1/10, *1/11, *1/12, *1/13, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, del 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, del 12/1, 12/3, 12/4, 13/1,del 13/2, 13/3, 13/4, del 15/2, 15/5, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, *226, *242, 914/35, 914/36, 914/37, 914/38, 1440/2 1450/5, 1450/3 vse k.o. Podvrh. Okvirno območje OPPN je veliko cca 8 ha in se lahko po potrebi tudi spremeni.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN pridobi in financira Občina Braslovče.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec, na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 90 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 60 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 45 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi občina v proračunu.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 29. maja 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.