Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

Ob-3173/12 , Stran 1374
Ob-3173/12
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi 16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
34. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v torek, 3. julija 2012, ob 14. uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine. 2. Imenovanje finančnega revizorja za leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2012, revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. 3. Povečanje osnovnega kapitala banke z novimi denarnimi vložki. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Sklep o povečanju osnovnega kapitala Banke Volksbank d.d. z novimi vložki. 1. Banka Volksbank d.d. z izdajo 6.402.878 navadnih imenskih kosovnih delnic devete izdaje s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR vsaka, povečuje osnovni kapital banke za 26.700.001,26 EUR z novimi denarnimi vložki. Banka bo delnice izdala v nematerializirani obliki. Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 69.840.385,98 EUR. 2. Delnice devete izdaje so navadne, imenske, kosovne in nedeljive. Delnice dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica daje njenemu imetniku na skupščini en glas. 3. Prednostna pravica obstoječih delničarjev za nakup novih delnic se izključi oziroma omeji na osebo Volksbank International Aktiengesellschaft, Renngasse 10, 1010 Dunaj, Avstrija, ki ima pravico do vpisa 6.402.878 novih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu 26.700.001,26 EUR in v emisijskem znesku 26.700.001,26 EUR. 4. Javna ponudba delnic se ne izvede. 5. Upravičenec iz 3. točke tega sklepa lahko delnice vpiše in vplača na sedežu banke v 60 dneh od dneva poziva uprave. Uprava takoj po skupščini pisno pozove upravičenca k vpisu in vplačilu delnic. Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 4,17 EUR za eno delnico. Emisijska vrednost delnic znaša 26.700.001,26 EUR. Vplačani presežek kapitala tako znaša 0,00 EUR. Oseba navedena v 3. točki tega sklepa, kateri je naslovljena ponudba za vpis in vplačilo delnic je že posredovala vnaprejšnjo zavezo, da bo odkupila 100% celotne izdaje delnic. Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz prvega stavka te točke ne bi bila vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot neuspešna, vplačana sredstva na račun vplačila delnic pa se vrnejo vplačniku najkasneje v 30 dneh od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo delnic. 6. Z delnicami te emisije se ne sme trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati. 7. Uprava bo na skupščini predložila pisno poročilo o razlogu za izključitev prednostne pravice. 8. Zaradi povečanja osnovnega kapitala se sprejmejo spremembe statuta v predloženem besedilu. 4. Povečanje osnovnega kapitala banke z novimi denarnimi vložki. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sklep o povečanju osnovnega kapitala Banke Volksbank d.d. z novimi vložki. 1. Banka Volksbank d.d. z izdajo 4.388.490 navadnih imenskih kosovnih delnic desete izdaje s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu 4,17 EUR vsaka, povečuje osnovni kapital banke za 18.300.003,30 EUR z novimi denarnimi vložki. Banka bo delnice izdala v nematerializirani obliki. Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 88.140.389,28 EUR. 2. Delnice desete izdaje so navadne, imenske, kosovne in nedeljive. Delnice dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj. Vsaka delnica daje njenemu imetniku na skupščini en glas. 3. Prednostna pravica obstoječih delničarjev za nakup novih delnic se izključi oziroma omeji na osebo Volksbank International Aktiengesellschaft, Renngasse 10, 1010 Dunaj, Avstrija, ki ima pravico do vpisa 4.388.490 novih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu 18.300.003,30 EUR in v emisijskem znesku 18.300.003,30 EUR. 4. Javna ponudba delnic se ne izvede. 5. Upravičenec iz 3. točke tega sklepa lahko delnice vpiše in vplača na sedežu banke od dneva poziva uprave do dne 31. 12. 2012. Uprava takoj po skupščini pisno pozove upravičenca k vpisu in vplačilu delnic. Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 4,17 EUR za eno delnico. Emisijska vrednost delnic znaša 18.300.003,30 EUR. Vplačani presežek kapitala tako znaša 0,00 EUR. Oseba navedena v 3. točki tega sklepa, kateri je naslovljena ponudba za vpis in vplačilo delnic je že posredovala vnaprejšnjo zavezo, da bo odkupila 100% celotne izdaje delnic. Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz prvega stavka te točke ne bi bila vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot neuspešna, vplačana sredstva na račun vplačila delnic pa se vrnejo vplačniku najkasneje v 30 dneh od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo delnic. 6. Z delnicami te emisije se ne sme trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati. 7. Uprava bo na skupščini predložila pisno poročilo o razlogu za izključitev prednostne pravice. 8. Povečanje osnovnega kapitala banke z izdajo novih vložkov se izvede pod pogojem, da so v celoti vpisane in vplačane vse delnice devete izdaje iz točke 3. dnevnega reda 34. skupščine. 9. Skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo statuta družbe iz razloga povečanja osnovnega kapitala banke z novimi vložki iz točke 4. dnevnega reda 34. skupščine. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: z dnem 3. 7. 2012 se za člana nadzornega sveta imenujeta Valentin Mihov in Friedhelm Boschert, oba za dobo štirih let. Delničarji bodo na 34. redni skupščini Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oziroma na dan 29. junij 2012 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo. Predlog sprememb statuta in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Banke Volksbank d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke www.volksbank.si.
Banka Volksbank d.d. uprava