Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

P 50/2012 Os-2901/12 , Stran 1379
P 50/2012 Os-2901/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožečih strank: Zorica Vlahović, Svibnik 4c, Črnomelj, ki jo zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stranke: 1. neznani in neznano kje bivajoči dediči članov Selakovič zadruge, Marindol 35, Adlešiči, 2. neznani in neznano kje bivajoči dediči članov Selakovič zadruge, Marindol 11, Adlešiči, 3. neznani in neznano kje bivajoči dediči članov Stipanovi zadruge, Marindol 10, Adlešiči, in 4. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 3.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 28. 3. 2012 sklenilo: neznanim in neznano kje bivajočim dedičem članov Selakovič zadruge, Marindol 35, Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim dedičem članov Selakovič zadruge, Marindol 11, Adlešiči, in neznanim in neznano kje bivajočim dedičem, članov Stipanovič zadruge, Marindol 10, Adlešiči, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje bivajoče dediče členov Selakovič zadruge, Marindol 35, Adlešiči, neznane in neznano kje bivajoče dediče članov Selakovič zadruge, Marindol 11, Adlešiči, in neznane in neznano kje bivajoče dediče članov Stipanovič zadruge, Marindol 10, Adlešiči, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 28. 3. 2012