Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1896. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna, stran 4611.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na 13. redni seji dne 5. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Mirna (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Mirna, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali s fekalnim kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(pomen pojmov in kratic)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij    znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni
      vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem
      območju
Aparcela  površina parcele
Atlorisna neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh
      tlorisnih površin objekta in se izračuna po
      standardu SIST ISO 9836
Dp     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt     delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
      komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
Cpij    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
      obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
      opreme
Ctij    obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
      površine objekta na obračunskem območju za posamezno
      vrsto komunalne infrastrukture
i     posamezna vrsta komunalne opreme
j     posamezno obračunsko območje.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 1: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 2: Ceste – pregledna karta obračunskih območij.
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 3: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 3, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+------------------------------------+-----------+--------------+
|      Vrsta objekta      |Kdejavnosti|  Oznaka v  |
|                  |      |klasifikaciji |
|                  |      |objektov CC-SI|
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Enostanovanjske stavbe       |      |      111|
|– enostanovanjske stavbe      |  1,00  |     11100|
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Večstanovanjske stavbe       |      |      112|
|– dvostanovanjske stavbe      |  1,00  |     11210|
|– tri- in večstanovanjske stavbe  |  1,00  |     11221|
|– stanovanjske stavbe z       |  0,70  |     11222|
|oskrbovanimi stanovanji       |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne   |      |      113|
|namene               |  1,00  |     11300|
|– stanovanjske stavbe za posebne  |      |       |
|namene               |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Gostinske stavbe          |      |      121|
|– hotelske in podobne gostinske   |  1,30  |     12111|
|stavbe               |  1,30  |     12112|
|– gostilne, restavracije in     |  1,30  |     12120|
|točilnice              |      |       |
|– druge gostinske stavbe za     |      |       |
|kratkotrajno nastanitev       |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Upravne in pisarniške stavbe    |      |      122|
|– stavbe javne uprave        |  1,30  |     12201|
|– stavbe bank, pošt, zavarovalnic  |  1,30  |     12202|
|– druge upravne in pisarniške    |  1,30  |     12203|
|stavbe               |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Trgovske in druge stavbe za     |      |      123|
|storitvene dejavnosti        |  1,30  |     12301|
|– trgovske stavbe          |  1,30  |     12302|
|– sejemske dvorane, razstavišča   |  1,30  |     12303|
|– bencinski servisi         |  1,30  |     12304|
|– stavbe za druge storitvene    |      |       |
|dejavnosti             |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Stavbe za promet in stavbe za    |      |      124|
|izvajanje elektronskih komunikacij |  1,00  |     12410|
|– postaje, terminali, stavbe za   |      |       |
|izvajanje elektronskih komunikacij |  0,70  |     12420|
|ter z njimi povezane stavbe     |      |       |
|– garažne stavbe          |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Industrijske stavbe in skladišča  |      |      125|
|– industrijske stavbe        |  1,00  |     12510|
|– rezervoarji, silosi in skladišča |  1,00  |     12520|
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Stavbe splošnega družbenega pomena |      |      126|
|– stavbe za kulturo in razvedrilo  |  0,70  |     12610|
|– muzeji in knjižnice        |  0,70  |     12620|
|– stavbe za izobraževanje in    |  0,70  |     12630|
|znanstvenoraziskovalno delo     |  0,70  |     12640|
|– stavbe za zdravstvo        |  0,70  |     12650|
|– športne dvorane          |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
|Druge nestanovanjske stavbe     |      |      127|
|– stavbe za rastlinsko pridelavo  |  0,70  |     12711|
|– stavbe za rejo živali       |  0,70  |     12712|
|– stavbe za spravilo pridelka    |  0,70  |     12713|
|– druge nestanovanjske kmetijske  |  0,70  |     12714|
|stavbe               |  0,70  |     12721|
|– stavbe za opravljanje verskih   |  0,70  |     12722|
|obredov               |  0,70  |     12730|
|– pokopališke stavbe in       |  0,70  |     12740|
|spremljajoči objekti        |      |       |
|– kulturni spomeniki        |      |       |
|– druge nestanovanjske stavbe, ki  |      |       |
|niso uvrščene drugje        |      |       |
+------------------------------------+-----------+--------------+
Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+---------------------------------------------------------------+
| Komunalna oprema    Obračunsko    Skupni   Obračunski|
|              območje   stroški  stroški v EUR|
|                     v EUR        |
+---------------------------------------------------------------+
|1. Kanalizacijsko       KAN  8.822.600    2.244.830|
|omrežje                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2. Cestno omrežje       CES  14.728.091    4.962.720|
+---------------------------------------------------------------+
|3. Ravnanje z         ODP   472.922     143.443|
|odpadki                            |
+---------------------------------------------------------------+
10. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k programu opremljanja in določila 6. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+---------------------------------------------------------------+
|   Postavka    Obračunsko    Cp       Ct   |
|            območje   (v EUR/m2)   (v EUR/m2) |
+---------------------------------------------------------------+
|1. Kanalizacijsko     KAN     2,353     10,790  |
|omrežje                            |
+---------------------------------------------------------------+
|2. Cestno omrežje     CES     2,464     14,036  |
+---------------------------------------------------------------+
|3. Ravnanje z       ODP     0,071     0,406   |
|odpadki                            |
+---------------------------------------------------------------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč. Indeksiranje se izvede za čas od dne uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
(2) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Mirna. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom ali kadar je več objektov na eni parceli ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (zazidalnim načrtom, lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KP(i) = KP(novo stanje objekta) – KP(staro stanje objekta)
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
14. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i) Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ Občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
16. člen
(rok za izdajo odločbe)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 3. točke 20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v odločbi.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
18. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku ali v največ šestih obrokih. Število obrokov plačil se na vlogo zavezanca določi v odmerni odločbi, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh let od izdaje odmerne odločbe.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca opravi v roku 30 dni po prejemu obvestila o neizdanem gradbenem dovoljenju.
19. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
20. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj, posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
22. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Mirna veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0012/2012
Mirna, dne 5. junija 2012
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.