Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1890. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrepolje, stran 4606.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 odl. US 76/08, 79/09 in 51/10), šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 29. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrepolje
I. SPLOPŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Dobrepolje.
Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak, mokrišč, vodnih virov ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena, se zagotovijo v proračunu Občine Dobrepolje kot namenska sredstva.
Namenska sredstva iz tega odloka se porabijo v skladu z vsakoletnim sprejetim proračunom. Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju za posamezno leto.
Pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, se kriterije in merila za dodelitev namenskih sredstev podrobneje določi v razpisu. Javni razpis se objavi v občinskem časopisu Naš kraj in na spletni strani Občine Dobrepolje.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v proračun naslednjega leta.
4. člen
Upravičenci do sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, navedenih v 2. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Dobrepolje.
5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev namenskih sredstev, oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu, oziroma v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja občinska uprava Občine Dobrepolje, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0001/2012
Videm, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.