Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Špitalič, doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške vežice, stran 4630.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) na 16. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Špitalič, doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške vežice
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitalič, doline Sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške vežice (Uradni list RS, št. 87/99, v nadaljevanju: spremembe UN Špitalič).
(2) Strokovne podlage za spremembe UN Špitalič je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice, v decembru 2011, pod št. 09/11-UN/SP, in so sestavni del tega odloka.
Spremembe ZN vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– grafične priloge
– smernice in mnenja.
2. člen
(1) Spremembe UN Špitalič se nanašajo na območje parc. št. 1235, k.o. Slemene, kjer je predvidena gradnja mrliške vežice. V osnovnem odloku se spreminjajo naslednje določbe:
– v poglavju IV. NAMEMBNOST OBMOČJA 8. člen točka 4. Za objekt 6.1 – mrliška vežica na pokopališču v Špitaliču je predvidena nadomestna gradnja ob robu pokopališča ali v njegovi neposredni bližini.
(2) V 8. členu se v 4. točki črta besedilo »predvidena je nadomestna gradnja ob robu pokopališča ali v njegovi neposredni bližini«, ki se nadomesti z naslednjim besedilom »predvidena je nova gradnja na parc. št. 1235, k.o. Slemene. Objekt je lociran v tlorisu predhodno porušene stanovanjske hiše ob javni poti«.
3. člen
9. člen se dopolni s točko m), ki se glasi:
»m) Gradnja mrliške vežice
Predvidena je gradnja nove mrliške vežice na mestu predhodno porušene stanovanjske hiše in ureditev parkirišča na mestu stare trške hiše Špitalič 4, oboje ob javni poti Špitalič–Gilčvert, ki prečka območje obravnave.
– Arhitekturno oblikovanje zunanjščine objekta naj sloni na tradiciji stavbarstva tega prostora tako, da z novo nastalo gradnjo ne bo negativno vplivalo na kvaliteto obravnavanega prostora. Oblikovanje zunanjščine je lahko sodobno, z uporabo sodobnih materialov.
– Tlorisna zasnova mora biti v osnovi enostavna in podolgovato pravokotne oblike, z razmerjem stranic med 1:1.2 in 1:1.5 (zidna mera je 8.20 m x 12.20 m). Glavno sleme mora biti vzdolž daljše stranice ter vzporedno s smerjo plastnic. Toleranca v horizontalnih gabaritih je ±0,5 m.
– Etažnost novega objekta je P + M brez kolenčnega zidu, toleranca v vertikalnih gabaritih je ±0.5 m. Nulta kota objekta je ±0.00=268.50 m ± 0.50 m.
– Fasadne odprtine naj bodo poenotene pokončne podolgovate oblike in kompozicijsko usklajene.
– Streha je simetrična dvokapnica ali štirikapnica, z naklonom strešin od 40° do 45° in krita z neglazirano opečno kritino opečne ali temne barve.
– Za morebitno osvetljevanje podstrešja so dopustna manjša strešna okna v barvi kritine.
– Finalna obdelava fasade je lahko sodobno zasnovana s primerno kompozicijo materialov: armiranega betona, stekla, lesa in kamna.
– Zunanja ureditev objekta mora upoštevati enovit videz zavarovanega območja.
– Ograja mostu čez Žičnico mora biti masivna lesena, poenotena z ograjami v zavarovanem območju.
– Ureditev zunanjega prostora pred mrliško vežico naj bo enostavna, brez vidnih umetnih barier in vizualnih poudarkov. Ohranja se naravno rastje ob potoku in obstoječ sadovnjak. Predlagamo, da se prostor pred vežico zatravi.
– Brežina za staro trško hišo Špitalič 4 se po odstranitvi objekta zavaruje z betonskim zidom, višine cca 1 m, ki mora biti grobozrnato ometan. Zid se ozeleni s popenjavko, preostala brežine se utrdi z avtohtono drevnino za brežine.
– Površina parkirišča se utrdi s travnimi ploščami ali protiprašno zaščito tal, ki daje videz peščene površine.«
4. člen
V 10. členu se v tabeli v točki 6.1, v rubriki DOVOLJENI POSEGI besedilo »nadomestna gradnja« nadomesti z »nova gradnja«.
5. člen
13. člen se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»Načrtovana gradnja mrliške vežice se nahaja ob kategorizirani občinski cesti JP 884861 Špitalič–Gilčvert. Za zagotovitev prometne varnosti je potrebno upoštevati odmik objekta od ceste 2.0 m. Prečni profil ceste po rekonstrukciji je 1x3,50 m + 2x0,75 m, pri prometni obremenitvi <500 vozil/dan in projektni hitrosti 30 km/h. Parkiranje osebnih vozil (min. 10 PM) se zagotovi v neposredni bližini objekta in pri cerkvi.«
6. člen
14. člen se dopolni z novimi petim, šestim in sedmim odstavkom, ki se glasijo:
»Sanitarne odpadne vode iz mrliške vežice se odvajajo v začasno nepretočno greznico ustreznega volumna v skladu s 13. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), ki je locirana na lastnem zemljišču. Nepretočno greznico prazni izvajalec javne službe.
Neobremenjene meteorne vode iz strehe se odvajajo skupaj s predhodno očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih površin v ponikanje.
Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj, ki mora ustrezati SIST EN 858-2, skladno z 2. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Lovilec olja izvede investitor na lastne stroške na svojem zemljišču.«
7. člen
15. člen se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»Mrliška vežica se bo oskrbovala s pitno vodo iz javnega vodovoda preko novega vodovodnega priključka. Vodomer se vgradi v novi tipski vodomerni jašek s tipskim pokrovom proti zmrzovanju, katerega tip določi upravljavec. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemljišču investitorja.«
8. člen
16. člen se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Za napajanje predvidenega objekta z električno energijo in pred pričetkom gradnje je potrebno:
– Odstraniti 0,4 kV nizkonapetostno omrežje
– Zgraditi nadomestni 0,4 kV kablovod
– Zgraditi nizkonapetostni priključek iz transformatorske postaje TP Špitalič 2 (t-306 OE Slovenska Bistrica) do objekta
– Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa nadomestnega kablovoda in novega priključka.
V primeru prečkanja kablovoda z vodotokom po mostni konstrukciji, naj bo le-ta predvidena na dolvodni strani mostne konstrukcije, izven svetle odprtine mostu.«
9. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen z naslovom Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode z naslednjo vsebino:
»Pri projektiranju ogrevanja, prezračevanja in priprave sanitarne tople vode morajo biti izpolnjene tehnične zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Upoštevati se mora specifična, zaradi namembnosti, občasna uporaba objekta.
Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se predvidi toplotna črpalka zrak:voda.«
10. člen
17. člen se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje, katerega točne trase se določijo z zakoličbo na kraju samem. V idejno dokumentacijo je potrebno predvideti in vrisati idejne trase novih TK vodov, ki bodo napajali objekt. Podrobneje se obdela v projektu infrastrukture v fazi izdelave PGD dokumentacije.«
11. člen
Za 18. členom se doda z novim 18.a členom, ki se glasi:
»1. V Odloku o spremembah in dopolnitvah UN Špitalič je obdelana in prikazana zunanja ureditev z dispozicijo objekta, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura,
– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda,
– Način ogrevanja objekta je s toplotno črpalko zrak: voda.
2. Kanalizacijski sistem bo v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.
3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).
4. Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne službe.
5. Po izgradnji kanalizacijskega sistema, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi, bo morala stranka v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) zagotoviti priključek obravnavanega objekta na ta sistem ter opustiti odvodnjo komunalnih odpadnih voda v vodotesno greznico brez iztoka, ki se dovoljuje kot začasna rešitev.
6. Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predvideno v ponikanje na zelenico severno ob objektu ali v primeru nepropustnih tal v ponikalnem polju.
7. Odvajanja padavinskih vod iz parkirišča (površine cca 100 m2) je predvideno preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika (standardiziran lovilec olj SIST EN 858-2) v ponikanje.
8. Ves odpadni gradbeni material, ki bo nastal pri rušitvi obstoječih objektov in odpadni materiali za gradnjo, se ne sme nalagati na vodnem ali priobalnem zemljišču. Sestavni del PGD za pridobitev vodnega soglasja mora biti tudi načrt ravnanja z gradbenimi odpadki.
9. V skladu z 49.b členom ZGO si mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.«
12. člen
19. člen se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Investitor mrliške vežice je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora zadostiti določilom veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozili.«
13. člen
22. člen se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Enote kulturne dediščine na območju urejanja (parc. št. 1235, k.o. Slemene) in v vplivnem območju
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
|   EŠD|      Ime      |   Režim   | Podrežim |
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
|   759|  Špitalič pri Sl.   |  spomenik  |      |
|    |  Konjicah – Cerkev  |        |      |
|    | Marijinega obiskanja  |        |      |
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
|  7927| Stare Slemene – Območje | Vpliv. območ |      |
|    |   Žičke kartuzije   |        |      |
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
|  7927| Stare Slemene – Območje |  spomenik  |      |
|    |   Žičke kartuzije   |        |      |
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
|  7927| Stare Slemene – Območje |  dediščina  |  Kult.  |
|    |   Žičke kartuzije   |        | krajina |
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
|  10198| Špitalič pri Slovenskih |  spomenik  |      |
|    | Konjicah – Vaško jedro |        |      |
+--------+-------------------------+----------------+-----------+
Varstveni režim v aktu ni določen, zato velja 134. člen ZVKD-1.
Varstveni režim na tem območju določa, da posegi ne smejo negativno vplivati na kvalitetne in zavarovane sestavine prostora.
Lokacija nove mrliške vežice s parkiriščem leži na lokaciji obstoječih objektov, ki nimata lastnosti kulturne dediščine in nista zavarovana, zato se ju lahko poruši.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je investitor dolžen pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg pri OE Celje (28.–30. člen ZVKD-1).
Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31. člen ZVKD-1)«.
14. člen
V 26. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Kanalizacijski sistem za mrliško vežico bo v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni greznici, prečiščene padavinske vode ponikajo.«
15. člen
27. člen se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Za objekt mrliška vežica so zagotovljeni potrebni odmiki od parcelnih mej in med objekti z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, kot to predpisuje 3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, dovozno pot in zelenice.«
16. člen
Doda se novi 27.a člen z naslovom »Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, ki se glasi:
»Objekt mrliška vežica se ne nahaja na poplavnem območju ali območju z visoko podtalnico. Prav tako teren ni podvržen erozivnosti ter ni plazovit. Po rušitvi starih objektov in gradnji novega je potrebno ustrezno zaščititi zemeljske brežine. Pred gradnjo si je potrebno pridobiti geotehnično mnenje o pogojih gradnje.«
17. člen
Doda se novi 27.b člen z naslovom »Potresna ogroženost«, ki se glasi:
»Objekt se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.«
18. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve UN Špitalič so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
20. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0008/2011
Slovenske Konjice, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.