Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1798. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1799. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1800. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1801. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

DRŽAVNI SVET

1802. Sklep o potrditvi mandatov članoma Državnega sveta Republike Slovenije
1803. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1804. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1879. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo

MINISTRSTVA

1805. Pravilnik o letališčih
1806. Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
1807. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1808. Sklep o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov
1809. Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada
1810. Sklep o obveščanju vlagateljev in dostopnosti dokumentacije o preoblikovanju vzajemnih skladov
1811. Sklep o vsebini podatkov iz prospekta oziroma izvlečka prospekta vzajemnega sklada, za spremembo katerih ni potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev
1812. Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada
1813. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov
1814. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada
1815. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov investicijskih kuponov
1816. Sklep o dokumentaciji, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic tujih investicijskih skladov deležni ustrezne ravni zaščite
1817. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje
1818. Sklep o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev investicijskih družb
1819. Sklep o neuporabi določb tarifne številke 42 Tarife o taksah in nadomestilih za vlagatelje določenih zahtev
1820. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hoče - Slivnica
1821. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
1822. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše
1823. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šentilj
1880. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1824. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje
1825. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1826. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
1881. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Bohinj

1827. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bohinj
1828. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za T9/2- Ribčev Laz – središče

Celje

1829. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
1830. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
1831. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Gorje

1832. Odlok o grbu in zastavi Občine Gorje
1833. Odlok o priznanjih Občine Gorje

Grosuplje

1834. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2190/6, k.o. Račna
1835. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Račna zemljišč parc. št. 55/7, 50/2 in 55/5

Hrpelje-Kozina

1836. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007

Idrija

1837. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija

Ivančna Gorica

1838. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični
1839. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnoloma Sobrače

Kamnik

1840. Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Kočevje

1841. Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja

Komen

1842. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2007
1843. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
1844. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen
1845. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Komen za leto 2008
1846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana za območje Občine Komen
1847. Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2008
1848. Letni program športa v Občini Komen za leto 2008

Kozje

1852. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovno obrtna cona Kozje
1853. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje

Kostanjevica na Krki

1849. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki
1850. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki
1851. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2008

Kranjska Gora

1854. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008
1855. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Laško

1856. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2007
1857. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
1858. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
1859. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
1860. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško

Ljubljana

1878. Pravilnik o programu poznavanja območja Mestne občine Ljubljana in o načinu opravljanja izpita za avtotaksi voznike

Logatec

1861. Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec

Nova Gorica

1862. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

1864. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas

Poljčane

1865. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva

Polzela

1866. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Polzela

Rogaška Slatina

1867. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina

Sveti Jurij ob Ščavnici

1868. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

1869. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
1870. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter

Škofljica

1871. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2355/5, k.o. Lanišče

Tišina

1872. Pravilnik o sofinanciranju letnega progama ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina

Turnišče

1873. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Veržej

1874. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2007

Zavrč

1875. Soglasje k zvišanju cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč, družbi Čisto mesto Ptuj d. o. o.

Železniki

1876. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2007
1877. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

POPRAVKI

1882. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
1883. Popravek Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Mislinja
1884. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5
1885. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1886. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave
1887. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

PREKLICI

1888. Preklic Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah

Razglasni del

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti