Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1857. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško, stran 4618.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 8. člena Zakona o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Uradni list RS, št. 33/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 39/06), 21. člena Energetskega zakona /EZ-UPB2/ (Uradni list RS, št. 27/07) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 10. seji dne 9. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini Laško.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Občinske gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4. člen
Na območju Občine Laško se kot lokalne javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
– urejanje in čiščenje javnih površin
– vzdrževanje javnih cest.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– upravljanje z javnimi parkirišči
– upravljanje z javno razsvetljavo
– upravljanje z javnimi tržnicami
– pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč
– pogrebna dejavnost
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
– distribucija zemeljskega plina in toplotne energije
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
Kot javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi pristojni organ občine.
III. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
5. člen
Gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se zagotavljajo v eni od naslednjih oblik:
– v režijskem obratu
– v javnem podjetju
– v javnem gospodarskem zavodu
– s podelitvijo koncesije
– v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Ne glede na določitev oblik, v katerih se zagotavlja posamezna gospodarska javna služba v skladu s prejšnjim odstavkom, se, če je to utemeljeno z javnim interesom, z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe lahko določi, da se gospodarska javna služba izvaja v eni od drugih oblik, ki jih dopušča zakon.
6. člen
Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom o načinu izvajanja posamezne občinske gospodarske javne službe, v katerem se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalcev gospodarske javne službe,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
7. člen
Javne službe se praviloma opravljajo in izvajajo na celotnem območju občine, razen če z aktom iz 6. člena tega odloka ni določeno drugače.
8. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja občinska uprava, v sodelovanju z izvajalci gospodarskih javnih služb.
9. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
10. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja neposredno zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
IV. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Laško ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s posebnim odlokom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Izvajanje dejavnosti, ki jih ta odlok določa kot gospodarske javne službe, se opravlja v skladu z dosedanjimi predpisi za posamezno vrsto gospodarske javne službe, in sicer do izteka že sklenjenih pogodb. Če ta odlok posamezne gospodarske javne službe ne ureja drugače, kot to določajo že sprejeti predpisi, se izvajanje takšne gospodarske javne službe v celoti nadaljuje v skladu s temi predpisi in na njihovi podlagi sklenjenimi pogodbami do sprejetja ustreznih odlokov.
Na področjih, kjer posebna pogodba iz kateregakoli razloga ni bila sklenjena, se izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja na dosedanji način do začetka izvajanja dejavnosti na podlagi ustreznega odloka, sprejetega skladno s tem odlokom.
13. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz 6. člena tega odloka in koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 60/95), Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 13/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/02 in 15/03).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2008
Laško, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti