Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1838. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični, stran 4593.

Na podlagi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 15. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični (Uradni list SRS, št. 9/88).
2.
Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve
Leta 1988 je bil sprejet ureditveni načrt za pokopališče s poslovilnim objektom, ki je predvideval izvedbo posameznih ureditev po fazah. Izvedeno je parkirišče, terase z grobnimi polji, glavna sprevodna pot s križem in stranske poti, ozelenitev in komunalna infrastruktura, poslovilni objekt po sprejetem ureditvenem načrtu ni bil izveden. Sčasoma se je pokazalo, da sprejeta rešitev poslovilnega objekta ne ustreza današnjim kriterijem in potrebam za gradnjo tovrstnega objekta, nefunkcionalna je tudi sama lokacija poslovilnega objekta.
3.
Območje priprave sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev se nahaja v planski celoti III/1 Šentvid, severozahodno od vaškega jedra naselja Šentvid pri Stični, na ureditvenem območju pokopališča in obsega del zemljišč parc. št. 24 in 26/2, k.o. Šentvid, v skupni izmeri 9533 m2.
4.
Način pridobitve strokovne rešitve
Preveritev možnosti lociranja novega poslovilnega objekta z mrliškima vežicama, priprava idejne zasnove objekta s preveritvijo funkcionalnih, prometnih, komunalnih, požarno varstvenih in drugih potrebnih kriterijev.
Izbrana idejna zasnova, usklajena z zahtevami nosilcev urejanja prostora, bo podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
5.
Roki za pripravo
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|       Faza      |   Nosilec   |   Rok   |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Sklep o začetku postopka   |   župan   | april 2008 |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem   |  uprava OIG  | 7 dni, april |
|glasilu in svetovnem spletu, |         |   2008   |
|MOP             |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava osnutka       |  izdelovalec  |  30 dni  |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |  izdelovalec  |  30 dni  |
|prostora za pridobitev    |         |       |
|smernic           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava  |  izdelovalec  |  30 dni  |
|strokovnih podlag in     |         |       |
|dopolnitev osnutka      |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni   |  uprava OIG  |  7 dni   |
|razgrnitvi in obravnavi   |         |       |
|dopolnjenega osnutka, objava |         |       |
|v svetovnem spletu in na   |         |       |
|krajevno običajen način   |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava|  uprava OIG,  |  30 dni  |
|               |  izdelovalec  |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava stališč do pripomb |  izdelovalec  |  15 dni  |
|in predlogov         |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Sprejem stališč       |   župan   |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Objava stališč in pisna   |  uprava OIG  |  7 dni   |
|seznanitev lastnikov parcel |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Oblikovanje predloga na   |  izdelovalec  |  15 dni  |
|podlagi stališč       |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev  |  izdelovalec  |  30 dni  |
|urejanja prostora      |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava usklajenega predloga|  izdelovalec  |  30 dni  |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Sprejem predloga na seji OS | občinski svet |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Objava odloka v uradnem   |  uprava OIG  |  7 dni   |
|glasilu           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
6.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev in mnenj k dopolnjenemu predlogu:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica;
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje;
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskega akta se financira iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
8.
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica.
Št. 3505-7/2008
Ivančna Gorica, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti