Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1826. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 4579.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in spremembe, Uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 119/06) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 in spremembe) sta Senat Univerze v Ljubljani dne 25. 3. 2008 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani dne 27. 3. 2008 in dne 15. 4. 2008 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 in spremembe) se v 158. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Podiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka tega člena.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 215. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri ponovni izvolitvi odloča senat članice na osnovi gradiva iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
V drugem odstavku 216. člena se za besedami »senat članice v roku enega meseca sprejme« doda besedo »ugotovitveni«, tako da se drugi odstavek tega člena po novem glasi:
»Če habilitacijska komisija ni dala soglasja, senat članice v roku enega meseca sprejme ugotovitveni sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.«.
4. člen
V 265. členu se v drugem odstavku namesto dikcije »Ostala dejavnost« zapiše dikcija »Druga dejavnost«.
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, raziskovalna in strokovno razvojna dejavnost, za katero se sredstva ustvarijo na trgu s prodajo storitev v pogojih konkurence.
Kadar univerza ali članica opravlja drugo (tržno) dejavnost na način iz tretjega odstavka tega člena, mora voditi za tržno dejavnost ločene računovodske evidence.«.
Št. 209-02/08
Ljubljana, dne 25. marca 2008 in 27. marca 2008
ter 15. aprila 2008
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.