Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1872. Pravilnik o sofinanciranju letnega progama ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina, stran 4641.

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 1. izredni seji dne 18. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega progama ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik), določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do sredstev za sofinanciranje programa ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: program kulture), programe, ki se sofinancirajo, merila za vrednotenje programov in postopek za dodelitev sredstev, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Tišina v okviru sprejetega proračuna za tekoče proračunsko obdobje, ter sprejetega letnega programa.
2. člen
(upravičenci do sredstev in pogoji za sofinanciranje programa kulture)
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje programa kulture so izvajalci, in sicer:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi ter izpolnjujejo pogoje, tako da:
– imajo sedež v Občini Tišina,
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– Občini Tišina redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje programa kulture,
– je njihova dejavnost neprofitna in
– je predloženi program kulture namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
3. člen
(način pridobitve sredstev)
Sredstva proračuna Občine Tišina, namenjena za sofinanciranje programa kulture, lahko pridobijo izvajalci le na osnovi prijave na javni razpis Občine Tišina (v nadaljevanju: vlagatelji) in izpolnjevanja pogojev tega pravilnika ter določil javnega razpisa.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tisti del vsebine dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika, ki ga dejansko sam izvaja.
II. LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
4. člen
(namen programa kulture)
Program kulture določa:
– dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina,
– vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja posamezne dejavnosti.
5. člen
(dejavnosti, ki se sofinancirajo)
S sredstvi proračuna Občine Tišine se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje dejavnosti:
1. Pevska dejavnost
2. Gledališka dejavnost
3. Folklorna dejavnost
4. Likovna dejavnost
5. Literarna dejavnost
6. Glasbena dejavnost
7. Plesna dejavnost.
6. člen
(vsebine dejavnosti, ki se sofinancirajo)
S sredstvi proračuna Občine Tišine se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje vsebine iz posameznih dejavnosti:
1 Javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Tišina
2. Organizacija gostovanj izvajalcev izven območja Občine Tišina
3. Strokovno izobraževanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
4. Založniška dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
5. Nabava opreme za izvedbo programa.
7. člen
(priprava programa kulture)
Program ljubiteljske kulturne dejavnosti pripravi strokovna služba Občine Tišina, sočasno s pripravo občinskega proračuna.
8. člen
(sprejem programa kulture)
Program ljubiteljske kulturne dejavnosti sprejme občinski svet, ob sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Tišina, na predlog odbora za negospodarstvo in negospodarske javne službe Občine Tišina.
III. VREDNOTENJE PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
9. člen
(osnove za vrednotenje programa kulture)
Osnovo za vrednotenje programa kulture predstavlja izvajanje posamezne dejavnosti, glede na vsebino in obseg.
Vrednotenje posameznih dejavnosti se izvaja na podlagi:
– meril za vrednotenje na podlagi točkovnega sistema (člen 10. tega pravilnika) ter
– meril za vrednotenje in sorazmernega deleža sofinanciranja (člen 11. tega pravilnika).
10. člen
(merila za vrednotenje in točkovni sistem)
1. Javni nastopi izvajalcev s sedežem na območju Občine Tišina
1.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število javnih nastopov posameznega izvajalca pri izvajanju programa kulture, ki je predmet javnega razpisa ter število udeležencev izvajanja le-tega programa, pod naslednjimi pogoji:
– javna prireditev mora trajati najmanj 1 uro,
– pri izvajanju posamezne dejavnosti se upošteva največ 15 udeležencev,
– izvajalcu se sofinancira največ 8 javnih nastopov (od tega največ 4 na območju Občine Tišina).
1.2. Točkovni sistem
Število točk posameznega izvajalca se izračuna na podlagi zmnožka števila javnih nastopov in števila udeležencev posameznega javnega nastopa, pri čemer se upošteva 1 točka za posameznega udeleženca na posameznem javnem nastopu.
Skupno število točk posameznega izvajalca se dobi na podlagi seštevka posameznih zmnožkov, dobljenih pri izvajanju posameznih vsebin programa kulture.
2. Organizacija gostovanj izvajalcev s sedežem izven območja Občine Tišina
2.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja število javnih nastopov (gostovanj) izvajalcev, ki niso z območja Občine Tišina, pri izvajanju posamezne dejavnosti programa kulture, ki je predmet javnega razpisa, na območju Občine Tišina ter števila udeležencev izvajanja le-tega programa, pod naslednjimi pogoji:
– javna prireditev mora trajati najmanj 1 uro,
– pri izvajanju posamezne dejavnosti se upošteva največ 15 udeležencev,
– izvajalcu se sofinancira največ 3 javne nastope posamezne dejavnosti programa kulture.
2.2. Točkovni sistem
Število točk posameznega izvajalca se izračuna na podlagi zmnožka števila javnih nastopov in števila udeležencev posameznega javnega nastopa, pri čemer se upošteva 1 točka za posameznega udeleženca na posameznem javnem nastopu, razen pri likovni koloniji, kjer se upošteva 10 točk na posameznega udeleženca, če le-ta traja najmanj 10 ur.
Skupno število točk posameznega izvajalca se dobi na podlagi seštevka posameznih zmnožkov, dobljenih pri izvajanju posameznih vsebin programa kulture.
11. člen
(merila za vrednotenje in sorazmerni delež sofinanciranja)
1. Strokovno izobraževanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
1.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja uspešno zaključeno strokovno izobraževanje strokovnih kadrov, ki delajo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Tišine, pri (verificiranih) izvajalcih teh programov, na podlagi javnega razpisa. Vsakemu izvajalcu se sofinancira strokovno izobraževanje največ 2 članov.
1.2. Sorazmerni delež sofinanciranja
Občina Tišina sofinancira programe izvajalcev, ki izvajajo strokovna izobraževanja za delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti izvajalcev z območja Občine Tišina, v višini največ do 30% upravičenih stroškov (prevozni stroški, kotizacija in prehrana).
2. Založniška dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
2.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja izdaja knjižnega dela, ki je predmet javnega razpisa. Vsakemu izvajalcu se sofinancira izdaja samo enega knjižnega dela.
2.2. Sorazmerni delež sofinanciranja
Občina Tišina sofinancira izdajanje literature s področja kulture, v višini največ do višine 30% upravičenih stroškov (stroški tiskanja).
3. Nabava opreme za izvedbo programa kulture
3.1. Merilo za vrednotenje
Merilo za vrednotenje predstavlja javno predstavljena dejavnost, ki se izvaja s pomočjo opreme, ki je bila nabavljena zaradi potrebe izvajanja programa kulture.
3.2. Sorazmerni delež sofinanciranja
Občina Tišina sofinancira sorazmerni delež nabavljene opreme (največ do 30% predračunske vrednosti).
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ROGRAMA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
12. člen
(vsebina postopka)
Postopek za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Tišina za sofinanciranje programa kulture obsega naslednje aktivnosti:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenja postopka javnega razpisa,
– odpiranje vlog,
– pregled vlog,
– priprava predloga sofinanciranja,
– sprejem predloga sofinanciranja,
– podpis pogodb o sofinanciranju,
– poročilo o namenski porabi sredstev in
– nadzor uporabe sredstev.
13. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog vlagateljev pripravi občinska uprava, najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Tišina za proračunsko leto.
14. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Tišina se objavi najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema Letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Tišina za proračunsko leto.
Javni razpis se objavi v Tišinskih Novinah in na spletni strani Občine Tišina.
15. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije,
– zahtevana dokumentacija za popolnost vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
16. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina (v nadaljevanju komisija) imenuje župan občine, najkasneje do roka objave javnega razpisa.
Komisija ima tri člane, sestavljajo pa jo: predstavnik občinske uprave, predstavnik odbora za negospodarstvo in negospodarske javne službe ter en član iz vrst občanov Občine Tišina, ki pa ne morejo biti funkcionarji izvajalcev, ki so se prijavili na javni razpis.
Administrativne zadeve za potrebe dela komisije opravlja občinska uprava.
17. člen
(odpiranje vlog)
Komisija najkasneje v 8 dneh po roku, ki je določen za predložitev vlog, opravi javno odpiranje vlog.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele na javni razpis.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov in sedež razpisovalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena navzočih predstavnikov vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o vlagateljih in vlogah (ime vlagatelja, vložene vsebine, popolnost vlog oziroma navedba nepolnosti ...),
– pripombe prisotnih,
– čas zaključka odpiranja vlog,
– podpisi navzočih članov komisije in vlagateljev.
Komisija pozove vlagatelje nepopolnih vlog na dopolnitev in jim določi največ 15 dni za dopolnitev.
Na javnem odpiranju vlog so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki zainteresiranih izvajalcev, ki morajo komisiji pred odpiranjem predložiti pooblastila.
18. člen
(pregled in razvrstitev vlog ter izračuni)
Komisija najkasneje v 25 dneh po roku, ki je določen za odpiranje vlog, opravi najprej pregled vlog, za katere je zahtevala dopolnitev, nato pa razvrstitev in izračune popolnih vlog.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega člena ne dopolnijo, se zavržejo. Sklep izda pristojni organ Občine Tišina.
O pregledu vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o razpisovalcu javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas pregleda vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– vrstni red pregleda vlog,
– analizo posamezne vloge glede na vsebino programa,
– razvrstitev vlog glede na vsebino programa,
– izračune za posamezne vlagatelje,
– čas zaključka pregleda vlog,
– podpise prisotnih članov komisije.
19. člen
(priprava predloga za sofinanciranje)
Komisija najkasneje v 30 dneh po roku, ki je določen za odpiranje vlog, pripravi predlog za sofinanciranje letnega programa kulture in ga posreduje pristojnemu organu Občine Tišina.
Predlog za sofinanciranje vsebuje naslednje podatke:
– podatke o razpisovalcu javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– naslov, prostor in čas priprave predloga,
– podatke o izvajalcih, dejavnostih in vsebinah dejavnosti programa kulture za katere se jim predlaga sofinanciranje ter njim pripadajoča sredstva z izračuni,
– imena navzočih članov komisije,
– čas zaključka priprave predloga za sofinanciranje,
– podpise prisotnih članov komisije.
20. člen
(sprejem predloga)
Predlog za sofinanciranje programa kulture sprejme pristojni organ Občine Tišina, z izdajo sklepa, najkasneje v 40 dneh po odpiranju vlog.
Sklep o sofinanciranju letnega programa kulture prejmejo vsi vlagatelji.
21. člen
(možnost pritožbe)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana Občine. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožitelja,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov kulture,
– podpis odgovorne osebe pritožitelja.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa kulture je s tem dokončen.
22. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Župan občine pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izboru izvajalcev.
Z izbranimi izvajalci programa kulture sklene župan občine pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca oziroma prejemnika sredstev,
– vsebina in obseg programa, za katerega so sredstva dodeljena,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku realizacije programa kulture in porabi sredstev z dokazili,
– navedba vrste sankcij ob morebitni nenamenski porabi sredstev.
23. člen
(poročilo o namenski rabi sredstev)
Izvajalci so dolžni v roku, ki je naveden v pogodbi, občinski upravi posredovati poročilo o izvajanju programa kulture, za katerega so prejeli sredstva občinskega proračuna.
24. člen
(nadzor o uporabi sredstev)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah, oziroma najkasneje do 15. decembra za tekoče leto, Občini Tišina predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine Tišina. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
V primeru suma nenamenske porabe sredstev lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu v pogodbi naveden postopek sankcioniranja.
Če izvajalec do rokov, dogovorjenih s pogodbo, ne predloži vsebinskega poročila in dokazil, se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V. VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
25. člen
(priprava predloga višine sredstev)
Predlog višine sredstev za sofinanciranje programa kulture pripravi občinska uprava, s pripravo proračuna Občine Tišina za proračunsko leto.
26. člen
(sprejem višine sredstev)
Višino sredstev za sofinanciranje programa kulture sprejme občinski svet Občine Tišina, s sprejemom občinskega proračuna.
27. člen
(določitev vrednosti točke)
Vrednost točke za vrednotenje programa kulture se določi za vsako leto posebej na podlagi prijav na javni razpis, v sorazmernem deležu glede na skupno število točk posamezne vsebine dejavnosti programa kulture doseženih v javnem razpisu in razpoložljivih sredstev.
28. člen
(prednost izvajalcev pod enakimi pogoji)
Prednost pri sofinanciranju programa po enakimi pogoji imajo izvajalci, ki izvajajo največ posameznih dejavnosti.
29. člen
(nerazporejena sredstva)
Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodb z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali so ostala sredstva zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan Občine ta sredstva razporedi v skladu z odlokom o proračunu Občine Tišina za tekoče proračunsko obdobje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in veljajo na enako kot pravilnik.
31. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Tišinskih Novinah.
32. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega progama ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 18/05, 38/06).
Št. 007-0012/2008
Tišina, dne 18. aprila 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti