Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-12/2008-2 Ob-4255/08 , Stran 1647
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/08) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07). 3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Sežana za leto 2008. 4. Upravičenci za dodelitev sredstev Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana (v nadaljevanju: pravilnik), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sežana, – so registrirani najmanj 1 leto, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov, – imajo organizirano redno dejavnost in – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 5. Iz proračuna Občine Sežana za leto 2008 – postavka 250601 »tekmovalni šport, mladinske selekcije« in postavka 250701 »Dejavnost društev s področja športa« se bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi: a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«, tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.), b) programi športne rekreacije in športa invalidov, c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport nadarjenih otrok in mladine, d) programi vrhunskega športa, e) programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov, f) drugi, za šport pomembni programi v občini. 6. Višina sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi pogojev, meril in normativov za vrednotenje programov športa, ki so priloga pravilnika (Uradni list RS, št. 37/08), upoštevaje okvirna razpoložljiva proračunska sredstva, ki znašajo za leto 2008 na postavki 250601 – 96.818 EUR in na postavki 250701 – 23.051 EUR. 7. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave. 10. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe. 11. Vsebina vloge oziroma prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo: – seznam članov društva / kluba s plačano članarino, – seznam aktivnih trenerjev / vaditeljev z navedeno športno izobrazbo, – seznam registriranih tekmovalcev po posameznih ekipah / selekcijah, – seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci, taborniki), – poročilo o dejavnosti za preteklo leto s finančnim poročilom, – program dela za leto 2008, – klubi, ki se financirajo iz proračunske postavke tekmovalni šport – mladinske selekcije morajo k razpisu priložiti poimenski seznam prijavljenih igralcev/igralk vseh selekcij ožigosan s strani zveze, pod okriljem katere igrajo. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. 12. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas http://www.sport-sezana.com ter na sedežu zavoda, Kosovelova 5, Sežana. 13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Ana Marinac, 05/731-01-18, ana.marinac@sezana.si, Barbara Jerič, 05/730-14-80, info@sport-sezana.com. 14. Oddaja in dostava vlog Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v času od 30. aprila 2008 do vključno 30. maja 2008. Prijava mora biti v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis-sofinanciranje športnih društev 2008«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja; naziv in naslov. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Sežana do 12. ure zadnjega dne (30. maj). Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 15. Obravnava vlog Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 20 dni po zaključku razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Popolne vloge bodo pregledane s strani Strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, ki bo na podlagi meril podal strokovno oceno. Komisija bo v skladu z njo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih. Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 60 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala finančna sredstva Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana, ki jih bo zagotavljal izvajalcem programov v skladu s pogodbo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti