Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1832. Odlok o grbu in zastavi Občine Gorje, stran 4585.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB -1, 21/06 – Odl. US in 60/70), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4), prvega odstavka 6. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) in v skladu z določbami Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) je Občinski svet Občine Gorje na 11. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določita grb in zastava (v nadaljnjem besedilu: simbola) Občine Gorje ter njuna uporaba.
2. člen
Simbola se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na načine, ki so določeni v tem odloku. Njihova uporabnost ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu občine.
II. GRB
3. člen
(splošni opis)
Grb Občine Gorje je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita ja bele barve, Ščit je razdeljen po diagonali od leve prosti desni z valovito modro barvo. Zgornji del ščita je zlate barve. Spodnji del ščita je zelene barve.
Valovita črta modre barve, poudarjena z belo barvo na spodnji strani simbolizira bogastvo reke Radovne, vodnih virov in čistost vode.
Tri zelene smreke na zlati barvi simbolizirajo bogastvo gozda, lesa in rude. Število smrek predstavlja tri večje gozdnate površine v območju Triglavskega narodnega parka: Pokljuka, dolina Radovne in Mežakla.
Zvonec zlate barve na zeleni barvi simbolizira razvoj lončarstva.
Določitev barvnih odtenkov je definirana po CMYK skali:
Modra: 100C 20M 0Y 0K
Zelena: 100C 0M 100Y 20K
Rumena: 0C 10M 100Y 0K.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
1. V pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov na celotnem območju občine,
2. v prostorih in na poslopjih sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan občine oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe,
3. ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine,
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu – v sredini kroga, tako da ga je razločno videti,
2. kadar so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga,
3. kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone,
4. kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski zastavi (v nadaljnjem besedilu: zakon).
7. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojen normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Gorje.
IV. ZASTAVA
8. člen
(opis zastave)
Zastava Občine Gorje je modro zelene barve z grbom Občine Gorje. Zeleno in modro barvo ločuje bela barva. Po dolini je razdeljena na dve polovici. Vsaka barva zavzema po dolini polovice zastave. Grb je v spodnjem delu zastave.
Določitev barvnih odtenkov je definirana po CMYK skali:
Modra: 100C 20M 0Y 0K
Zelena: 100C 0M 100Y 20K.
V. UPORABA ZASTAVE
9. člen
Zastava je stalno izobešena:
– pred ali na poslopju sedeža občine,
– na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
Zastava se izobesi:
1. v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah občinskega pomena,
3. ob uradnih obiskih domačih in tujih delegacijah,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnem protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za občino pomembnih priložnostih.
10. člen
V primerih navedenih v drugi točki prejšnjega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev občinskega pomena.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slavnostni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Ob državnih praznikih se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
11. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v drugem odstavku 10. člena in 12. člena tega odloka ter se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko ni več razlogov, zaradi katerega so bile izobešene.
12. člen
Občinsko zastavo lahko občani uporabljajo na javnih prireditvah na katerih nastopajo kot udeleženci občani Občine Gorje.
Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na slovesnih sejah, skupščinah, javnih prireditvah in manifestacijah.
13. člen
Ko je zastava občine izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti gledano od spredaj, drog z zastavo občine postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava občine izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava občine:
– ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
– ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
– ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone.
14. člen
Zastava mora biti izobešena tako, da je jasno in v celoti viden grb na zastavi. Zastave, ki niso ustrezno krojene, ne smejo biti izobešene z bočnim vpetjem na drog po daljši stranici rute.
Izobešanje občinske zastave brez droga skozi okna ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno izobešanje zastav, ki so poškodovane, obledelih barv, umazane ali zmečkane ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Gorje.
Pri navpičnem izobešanju zastave velja pravilo, gledano od leve proti desni, je na levi strani modra barva in na desni strani zelena barva.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
15. člen
Obliko in vsebino uporabe in zastave določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi določbami tega odloka.
16. člen
Za pravilno uporab grba in zastave občine ter pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren predstojnik občinske uprave. Ta daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
17. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave občine mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija, ipd in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov. Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti občinski upravi občine v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo občine, mora prosilec predložiti občini na vpogled še pred distribucijo.
18. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi, oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
19. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov, oziroma njihovih delov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacija na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih …),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem obdobju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča župan.
Uporaba simbola grba občine v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
VII. NADZOR, VARSTVO IN HRAMBA
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občine, pristojen za inšpekcijski nadzor in redarstvo.
21. člen
Grb in zastava Občine Gorje sta avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in izgled pri ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
22. člen
Izvirniki istovetnostih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
– v Arhivu Republike Slovenije
– v arhivu občine.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled občine,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 180 eurov se kaznuje fizična oseba (posameznik), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Sestavni del tega odloka so priloge, in sicer barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave Občine Gorje.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 039-7/2008-2
Gorje, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti