Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1827. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bohinj, stran 4580.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03, 1/07) je župan Občine Bohinj sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Bohinj
1. člen
S tem sklepom župan Občine Bohinj določa, da se postopek priprava strategije prostorskega razvoja (SPRO) in prostorskega reda (PRO) Občine Bohinj nadaljuje in konča kot občinski prostorski načrt (OPN) Občine Bohinj po postopku in na način, ki ga določa ZPNačrt in ta sklep.
2. člen
V okviru postopka oziroma dosedanjih aktivnosti ter v skladu s sprejetim programom priprave strategije prostorskega razvoja Občine Bohinj in prostorskega reda Občine Bohinj, št.350-17/2006, z dne 1. septembra 2006, so bile opravljene in zaključene naslednje faze:
– izvedena prva prostorska konferenca,
– sprejem in objava programa priprave,
– pridobitev smernic in analiza smernic,
– priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za izdelavo OPN. Smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora k strategiji prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine pridobljene po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) se uporabijo in štejejo kot strokovne podlage za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta po (ZPNačrt).
3. člen
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih aktov Občine Bohinj se smiselno uporabijo pri pripravi OPN ter se jih po potrebi dopolni in obnovi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Izbrani izdelovalec OPN Bohinj praviloma izdela, izjemoma pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPN. Strokovne podlage na vlogo Občine Bohinj posredujejo nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi pred razgrnitvijo dopolnjenega osnutka načrta.
4. člen
V postopku priprave in sprejemanja SPRO in PRO Bohinj je, na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-09-214/2005, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
5. člen
Občinski prostorski načrt se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.
6. člen
Okvirni plan aktivnosti ter roki za izvedbo posameznih faz:
+--------------------------------------------+-----------------+
|FAZA                    |    ROK    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sklep o izdelavi OPN            |  april 2008  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka OPN            |  julij 2008  |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic pristojnih nosilcev   |   30 dni   |
|urejanja prostora              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPN in OP   |   40 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Mnenje o ustreznosti OP-MOP         |   30 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava sklepa o javni razgrnitvi      |   15 dni   |
|dopolnjenega osnutka            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo    |   30 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Preučitev pripomb, priprava stališč do   |   30 dni   |
|podanih pripomb na OPN in OP        |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Obravnava na OS               |   15 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Potrditev stališč do pripomb, pisno     |   30 dni   |
|posredovanje stališč do pripomb       |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava predloga OPN            |   30 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Posredovanje predloga MOPu za pridobitev  |   15 dni   |
|mnenj                    |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Potrditev predloga OPN, pridobivanje mnenj –|   75 dni   |
|MOP                     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sklep ministra               |   30 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPN na seji OS |   15 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava v Uradnem listu RS          |   15 dni   |
+--------------------------------------------+-----------------+
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja posameznih faz.
7. člen
Občina je v izvedenem postopku izdelave SPRO in PRO že zaprosila pristojne nosilce urejanja prostora za smernice. V skladu s priporočili pristojnega ministrstva bo občina pridobljene smernice upoštevala kot strokovne podlage za izdelavo osnutka OPN.
Občina bo izdelani osnutek občinskega prostorskega načrta poslala ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku podajo konkretne smernice za načrtovane prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za politiko ohranjanja narave, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za rudarstvo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambno politiko, Sektor za obrambno planiranje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Javna agencija za železniški promet RS, Sektor za razvoj, investicije in projekte, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za oskrbo z energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za energetsko planiranje in načrtovanje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Ljubljana,
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Sektor za obrambno in varnostno načrtovanje, Štefanova ul. 2, 1501 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Tomšičeva 7, 4000 Kranj,
– Elektro Gorenjska d.d., Kranj,
– Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Režijski obrat Občine Bohinj, Rožna ulica 18, Boh. Bistrica,
– Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Občina Bohinj, Občinska uprava – za področje občinskih cest,
– drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
Med nosilce urejanja prostora se vključi ELES Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-25/2008
Bohinjska Bistrica, dne 21. marca 2008
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti