Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1814. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada, stran 4536.

Na podlagi desetega odstavka 92. člena, tretjega odstavka 93. člena in petega odstavka 151.k člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada ter podrobnejšo vsebino prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada.
II. PROSPEKT VZAJEMNEGA SKLADA
2. člen
Prospekt vzajemnega sklada mora vsebovati podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 1.
3. člen
(1) Če je besedilo pravil upravljanja vzajemnega sklada sestavni del besedila prospekta vzajemnega sklada, mora biti na naslovni strani prospekta jasno označeno, da gre za prospekt z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada, besedilo prospekta pa mora vključevati tudi dodatne navedbe, skladno z Navodili za sestavo prospekta vzajemnega sklada iz priloge 1 k temu sklepu.
(2) Če je besedilo pravil upravljanja vzajemnega sklada posebna priloga k prospektu vzajemnega sklada, mora biti na naslovni strani prospekta jasno označeno, da so pravila upravljanja vzajemnega sklada posebna priloga k prospektu vzajemnega sklada.
4. člen
Tiskovina s prospektom lahko vsebuje besedilo prospektov več vzajemnih skladov, ki jih upravlja ista družba za upravljanje (v nadaljnjem besedilu skupni prospekt).
III. PROSPEKT KROVNEGA SKLADA
5. člen
Prospekt krovnega sklada mora vsebovati podatke o krovnem skladu, podatke o vsakem posameznem podskladu krovnega sklada ter podatke o družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, navedene v prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
6. člen
Besedilo pravil upravljanja krovnega sklada mora biti vedno sestavni del besedila prospekta krovnega sklada.
IV. IZVLEČEK PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA IN IZVLEČEK PROSPEKTA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA
7. člen
Izvleček prospekta vzajemnega sklada mora vsebovati izbrane podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v prilogi 3 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 3.
8. člen
(1) Izvleček prospekta posameznega podsklada krovnega sklada mora vsebovati izbrane podatke o krovnem skladu, podskladu in družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, navedene v prilogi 3 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 3. Pri uporabi priloge 3 za podsklade krovnega sklada se, razen če je v prilogi 3 izrecno določeno drugače, pojem: »vzajemni sklad« v vseh sklonih nadomesti s pojmom »podsklad«.
(2) Izvlečki prospekta za podsklade krovnega sklada so lahko pripravljeni bodisi kot enoten dokument bodisi kot ločeni dokumenti za vsak posamezni podsklad krovnega sklada.
V. PREHODNA DOLOČBA
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 119/06).
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-2/15-19/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0073
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
  PRILOGA 1:

     NAVODILA ZA SESTAVO PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA

  Kadar so sestavni del prospekta tudi pravila upravljanja
vzajemnega sklada, se standardnemu besedilu prospekta doda
besedilo oziroma vsebina v oklepaju ><.
  Pri skupnem prospektu se v splošnem delu pod naslovom vsakega
izmed poglavij, katerega vsebina se delno ali v celoti prenaša v
posebni del prospekta, izrecno navede, da so informacije o tej
vsebini navedene v posebnem delu prospekta, in sicer ločeno po
posameznih vzajemnih skladih.
  Pri skupnem prospektu se besedilo na vseh ustreznih mestih
prilagodi, tako da se namesto edninske oblike pojma »vzajemni
sklad« uporablja množinska.
  Pri vzajemnem skladu ki še ne posluje dovolj dolgo, da bi
bilo zanj mogoče navesti vse informacije in podatke, ki jih
zahteva to navodilo, se na mestih v prospektu, kjer naj bi se
navedli ti podatki, vstavi pojasnilo, da podatkov ni mogoče
navesti, ker vzajemni sklad še ne posluje dovolj dolgo.
  Opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi teh navodil
vsebovati prospekt, morajo biti poudarjena tako, da vidno
izstopajo iz preostalega besedila.
  Oznaka »R« v tem navodilu pomeni, da se besedilo nanaša na
razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

  Naslovna stran:
  Naslovna stran prospekta naj vsebuje naslednje navedbe:
  – navedbo firme in logotipa družbe za upravljanje;
  – označbo, da gre za Prospekt (ime vzajemnega sklada) >z
vključenimi pravili upravljanja<;
  – datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za trg
vrednostnih papirjev za objavo prospekta >z vključenimi pravili
upravljanja<;
  – navedbo, da je vzajemni sklad usklajen z Direktivo Sveta o
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (85/611/EEC z dopolnitvami).

  Druga stran:
  Druga stran prospekta naj vsebuje naslednje besedilo:
  »DOSTOPNOST PROSPEKTA >Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA<,
IZVLEČKA PROSPEKTA, REVIDIRANEGA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA
VZAJEMNEGA SKLADA
  Prospekt >z vključenimi pravili upravljanja<, izvleček
prospekta, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno
poročilo vzajemnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na
vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje.
  Družba za upravljanje oziroma vpisna mesta morajo vlagatelju
na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod prospekta ter izvod
revidiranega letnega in polletnega poročila vzajemnega sklada.«
  Pri objavah na spletni strani družbe za upravljanje mora
druga stran prospekta vsebovati tudi navedbo, da so prospekt,
izvleček prospekta ter zadnje revidirano letno in polletno
poročilo vzajemnega sklada javnosti na voljo tudi na spletni
strani (navedba spletne strani).
  Navedba telefonske številke, na kateri je mogoče dobiti
dodatne in podrobnejše informacije v zvezi s poslovanjem in
investicijskimi kuponi vzajemnega sklada.

  Tretja stran:
  Kazalo

  Četrta stran:
  OSNOVNI PODATKI O VZAJEMNEM SKLADU:
  Uvodna pojasnila:
  – navedba, da je vzajemni sklad (polno ime vzajemnega sklada)
oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja
področje upravljanja investicijskih skladov;
  – datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za trg
vrednostnih papirjev za upravljanje vzajemnega sklada;
  – navedba, da vzajemni sklad ni pravna oseba in da
predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v
skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu
imetnikov investicijskih kuponov;
  – navedba, da vzajemni sklad upravlja (firma in sedež družbe
za upravljanje);
  – navedba, da je skrbnik premoženja vzajemnega sklada (firma
in sedež skrbnika premoženja vzajemnega sklada);
  – navedba, da je zadnjo revizijo poslovanja vzajemnega sklada
opravil(a) (firma in sedež pooblaščenega revizorja);
  – navedba, da nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje
opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6,
Ljubljana, Republika Slovenija (www.a-tvp.si).
  >PRAVILA UPRAVLJANJA:
  – navedba, da so sestavni del tega prospekta tudi pravila
upravljanja vzajemnega sklada;
  – navedba, da pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih
razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad,
in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in sicer:
   – naložbene cilje in naložbeno politiko vzajemnega sklada,
   vključno z omejitvami naložb in zadolževanjem vzajemnega
   sklada (navedba poglavja);
   – način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega
   dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada (navedba
   poglavja);
   – vrste stroškov, ki neposredno in posredno bremenijo
   imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada (navedba
   poglavja);
   – referenčno valuto ter obdobje obračunavanja čiste
   vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega
   sklada (navedba poglavja);
   – način obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih
   kuponov o finančnem in pravnem položaju vzajemnega sklada,
   o njegovem poslovanju in o zamenjavi skrbnika premoženja
   (navedba poglavja);
   – pravice imetnikov investicijskih kuponov, lastnosti
   morebitnih razredov investicijskih kuponov, postopek
   vplačila in izplačila investicijskih kuponov ter način
   izračuna njihovih nakupnih in odkupnih vrednosti, skupaj z
   informacijami o morebitnem trgovanju z investicijskimi
   kuponi na organiziranem trgu (navedba poglavja);
   – trajanje vzajemnega sklada, postopek začasne zaustavitve
   vplačil in/ali izplačil investicijskih kuponov vzajemnega
   sklada, prenos upravljanja vzajemnega sklada na drugo
   družbo za upravljanje, preoblikovanje vzajemnega sklada,
   zamenjavo skrbnika premoženja vzajemnega sklada, razloge za
   likvidacijo na podlagi sklepa družbe za upravljanje in opis
   postopka likvidacije vzajemnega sklada (navedba poglavja);
  – opredelitev okoliščin in postopka spremembe pravil
upravljanja in s tem povezanih pravic imetnikov investicijskih
kuponov vzajemnega sklada;
  – navedba mesta, načina in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega
sklada;
  – navedba datuma (dd.mm.llll), ko pravila upravljanja
vzajemnega sklada (oziroma njihova zadnja sprememba) stopijo v
veljavo.<

  Peta stran:
  Pojasnila pomena osnovnih izrazov in kratic, ki so navedeni v
besedilu prospekta >z vključenimi pravili upravljanja<.

  Naslednje strani:
  Naslednje strani prospekta vsebujejo navedbe in pojasnila,
kot določajo ta navodila.

  SKUPNI DEL (ta naslov se navede samo pri skupnem prospektu)

  1. POGLAVJE:
  NALOŽBENA PRAVILA
  Pri skupnem prospektu se v tem poglavju navedejo samo tista
naložbena pravila, ki so skupna vsem vzajemnim skladom v
prospektu. Naložbena pravila, ki se nanašajo na posamezni
vzajemni sklad, se v sistematiki, ki jo določa navodilo, navedejo
v posebnem delu prospekta. To pojasnilo mora biti v uvodu
poglavja izrecno navedeno.

  1.1 NALOŽBENI CILJI
  Opis naložbenih ciljev vzajemnega sklada:
  – opredelitev poglavitnih naložbenih ciljev vzajemnega sklada
(npr. dolgoročna kapitalska rast, tekoči prihodki iz dividend,
obresti);
  – kadar druge osebe nudijo garancijo, ki ščiti vlagatelje,
opredelitev garancije in vseh morebitnih omejitev v zvezi z njo;
  – kadar bo vzajemni sklad sledil izbranemu ali izbranim
finančnim indeksom oziroma drugemu ustreznemu vodilu, navedba
indeksov oziroma vodila in opredelitev stopnje svobode pri
sledenju (pasivno, aktivno ali zmerno aktivno upravljanje).

  1.2 NALOŽBENA POLITIKA
  Navedba vrst finančnih instrumentov, v katere bodo naložena
sredstva vzajemnega sklada, in opis sloga upravljanja premoženja
oziroma načina in metode, s katerima bo družba za upravljanje
dosegala naložbene cilje vzajemnega sklada (npr. da bo nalagala v
podcenjene delnice ali da bo uporabljala strategijo taktične
alokacije naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja, ipd.).
  Če bo pretežen del sredstev vzajemnega sklada naložen v
posamezno vrsto naložb, navedba njenega najnižjega deleža (v
odstotku od vseh sredstev vzajemnega sklada); pri vzajemnih
skladih z uravnoteženo naložbeno politiko navedba najnižjega in
najvišjega deleža naložb v lastniške vrednostne papirje; pri
vzajemnih skladih s fleksibilno strukturo naložb se deleži ne
navedejo, temveč se, kadar je smiselno, navedejo najvišji deleži,
ki jih predpisuje ZISDU-1.

  A.
  Pri naložbah v prenosljive vrednostne papirje oziroma
instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu v državi članici Evropske unije ali tuji državi:
  – podrobnejša opredelitev vrste naložb (delnice, obveznice,
instrumenti denarnega trga itd.);
  – pri naložbah v obveznice navedba vrste obveznic (državne,
podjetniške), opredelitev njihove prevladujoče dospelosti (v
letih od – do) in morebitnih zahtev glede bonitete;
  – opredelitev gospodarskega sektorja oziroma geografskega
območja oziroma drugih kriterijev, ki bodo upoštevani pri
naložbah;
  – pojasnilo, da so borze in drugi organizirani trgi, na
katerih se trguje s temi vrednostnimi papirji in instrumenti
denarnega trga, opredeljeni v prilogi VIII;
  – pri naložbah v vrednostne papirje v postopku njihove prve
prodaje navedba, da bo njihov izdajatelj najkasneje v roku enega
leta od izdaje zahteval njihovo uvrstitev v trgovanje na borzo
oziroma drugi organizirani trg iz priloge VIII.

  B.
  Pri naložbah v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu:
  – navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v
instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu, samo pod pogojem, da so instrumenti likvidni,
da je mogoče njihovo vrednost kadarkoli natančno določiti in da
izpolnjujejo druge pogoje, ki jih opredeljuje 8. točka prvega
odstavka 64. člena ZISDU-1.

  C.
  Pri naložbah v druge prenosljive vrednostne papirje in
instrumente denarnega trga:
  – pojasnilo, da bo največ 10 odstotkov sredstev vzajemnega
sklada naloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in
instrumente denarnega trga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
oddelkov A in B, vendar te naložbe ne bodo odstopale od naložbene
usmeritve vzajemnega sklada in ne bodo pomembno vplivale na
njegovo tveganost.

  Č.
  Pri naložbah v bančne depozite:
  – opredelitev bank oziroma kreditnih ustanov, pri katerih
bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v depozite;
  – opredelitev ročnosti tovrstnih naložb;

  D.
  Pri naložbah v enote oziroma delnice drugih odprtih
investicijskih skladov (ciljnih skladov):
  – opredelitev vrste in lastnosti ciljnih skladov;
  – opredelitev morebitnih drugih pogojev, pod katerimi bodo
naložena sredstva vzajemnega sklada v tovrstne naložbe;

  E.
  Pri naložbah v izvedene finančne instrumente:
  – pojasnilo, da bodo izvedeni finančni instrumenti namenjeni
za trgovanje;
  – navedba vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere
bodo naložena sredstva vzajemnega sklada;
  – navedba osnovnih instrumentov oziroma drugih finančnih
spremenljivk, na katere se nanašajo izvedeni finančni
instrumenti;
  – pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi
institucionalnih vlagateljev, na katerih se trguje s temi
izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v prilogi VIII;
  – opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi
finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev pogojev unovčite oziroma zaprtja pozicije
izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala
družba za upravljanje pri nalaganju sredstev vzajemnega sklada v
izvedene finančne instrumente;

  F. Pri naložbah v prenosljive vrednostne papirje in/ali
instrumente denarnega trga z vgrajenim izvedenim finančnim
instrumentom (strukturirane finančne instrumente z vgrajenim
izvedenim finančniom instrumentom):
  – navedba vrst strukturiranih finančnih instrumentov z
vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, v katere bodo
naložena sredstva vzajemnega sklada;
  Pri naložbah indeksnih vzajemnih skladov samo sledeče:
  – opis značilnosti indeksa, katerega sestavo bo posnemal
indeksni vzajemni sklad, z navedbo mesta, kjer so dosegljive
podrobnejše informacije o metodologiji izračuna indeksa, postopku
revidiranja njegove sestave, njegovi trenutni sestavi in njenih
spremembah ter druge informacije v zvezi z indeksom;
  – navedba imena oziroma naziva organizacije, ki izračunava
indeks;
  – opredelitev strategije, ki bo indeksnemu vzajemnemu skladu
omogočala posnemanje sestave izbranega indeksa (npr. z
neposrednim nalaganjem v komponente indeksa);
  – pojasnilo, da bo najmanj 90 odstotkov vrednosti sredstev
indeksnega vzajemnega sklada naloženih v delnice oziroma
dolžniške vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, ali v
izvedene finančne instrumente, ki omogočajo posnemanje njegove
sestave, preostanek pa bodo predstavljala dodatna likvidna
sredstva, oziroma, če je predvideno, tudi naložbe v instrumente
denarnega trga, ki izpolnjujejo pogoje, določene z ZISDU-1;
  – pojasnilo, da se bo sestava naložb indeksnega vzajemnega
sklada prilagajala vsaki spremembi sestave in razmerij med
komponentami v indeksu, in sicer najkasneje v enem mesecu od
objave spremembe njegove sestave in razmerij, in da je pri
posnemanju sestave dopustno neznatno odstopanje v višini +/- 5
odstotkov od razmerij v indeksu;
  Pri naložbah vzajemnih skladov denarnega trga samo sledeče:
  – opis vrst in lastnosti finančnih instrumentov, v katere
bodo naložena sredstva vzajemnega sklada denarnega trga;
  – pojasnilo, da so organizirani trgi, kjer se s temi
instrumenti trguje navedeni v prilogi VIII;
  – opredelitev pogojev, pod katerimi bodo naložena sredstva
vzajemnega sklada v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu;
  – opredelitev ročnosti bančnih depozitov, v katere bodo
naložena sredstva vzajemnega sklada;
  – pojasnilo, da bo najmanj 90 odstotkov sredstev vzajemnega
sklada denarnega trga naloženih v bančne depozite in instrumente
denarnega trga, preostanek pa bodo predstavljala dodatna likvidna
sredstva;
  Pri naložbah vzajemnih skladov skladov samo sledeče:
  – opis vrst in lastnosti drugih odprtih investicijskih
skladov (ciljnih skladov), v katere bodo naložena sredstva
vzajemnega sklada;
  – opredelitev morebitnih drugih pogojev, pod katerimi bodo
naložena sredstva vzajemnega sklada v tovrstne naložbe (najmanj
opredelitev najvišjega odstotka provizije za upravljanje ciljnega
investicijskega sklada, v katerega bodo še lahko naložena
sredstva vzajemnega sklada skladov);
  – pojasnilo, da bo najmanj 90 odstotkov sredstev vzajemnega
sklada skladov naloženih v enote oziroma delnice ciljnih skladov,
preostanek pa bodo predstavljala dodatna likvidna sredstva
oziroma, če je predvideno, tudi naložbe v instrumente denarnega
trga, ki izpolnjujejo pogoje, določene z ZISDU-1.

  1.3 IZPOSTAVLJENOSTI VZAJEMNEGA SKLADA
  Pojasnilo, da so v tem podpoglavju navedene osnovne in
posebne omejitve izpostavljenosti vzajemnega sklada do
posameznega izdajatelja in določenih izdajateljev finančnih
instrumentov, in opredelitev drugih omejitev naložb vzajemnega
sklada, ki jih določajo ZISDU-1 in predpisi, izdani na njegovi
podlagi.
  Omejitve izpostavljenosti se navedejo z jasno sistematiko po
vrstah naložb, v katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada.
  Kadar bo izpostavljenost indeksnega vzajemnega sklada do
posameznega izdajatelja znašala več kot 20 odstotkov vrednosti
sredstev indeksnega vzajemnega sklada, tudi pojasnilo o razlogih
za povečano izpostavljenost.
  Če bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene
finančne instrumente (za namene varovanja pred tveganji ali za
namene trgovanja), tudi opredelitev največje skupne
izpostavljenosti iz naslova teh instrumentov.
  Pojasnilo, ali se bo pri izvedenih finančnih instrumentih,
katerih osnovne instrumente predstavljajo finančni indeksi,
izračun deležev naložb nanašal na indeks kot na poseben finančni
instrument.
  Pri skupnem prospektu se navedejo samo tiste omejitve
izpostavljenosti, ki veljajo za vse vzajemne sklade, vključene v
prospekt, posebne omejitve, ki se nanašajo na posamezni vzajemni
sklad, pa se navedejo v posebnem delu prospekta.

  1.4 DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA
  Pojasnilo, da ima lahko vzajemni sklad tudi dodatna likvidna
sredstva, ki predstavljajo denarna sredstva, ki niso namenjena
doseganju naložbenih ciljev, temveč pokrivanju tekočih in
izrednih izplačil vzajemnega sklada, oblikujejo pa se lahko tudi
v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb, in v
primerih, ko zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih
instrumentov družba za upravljanje začasno prekine nalaganje
sredstev vzajemnega sklada na te trge.
  Navedba predvidene višine dodatnih likvidnih sredstev
vzajemnega sklada v odstotku od vseh sredstev vzajemnega sklada.

  1.5 ZADOLŽEVANJE
  Kadar bo upravljanje premoženja vzajemnega sklada vključevalo
tudi zadolževanje, navedba največjega predvidenega obsega
(izraženo v odstotku od vseh sredstev vzajemnega sklada) in
ročnosti zadolževanja.
  Pojasnilo, ali bo v ta namen zastavljeno premoženje
vzajemnega sklada.

  1.6. TEHNIKE IN ORODJA UPRAVLJANJA NALOŽB
  Če bo družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada za
namene varovanja pred tveganji, zniževanja stroškov in/ali
pridobivanja dodatnih prihodkov vzajemnega sklada uporabljala
posebne tehnike in orodja, ki se nanašajo na tržne vrednostne
papirje in/ali instrumente denarnega trga, tudi naslednji
pojasnili:
  – da bo družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada za
namene varovanja pred tveganji uporabljala posebne tehnike in
orodja, ki se nanašajo na tržne vrednostne papirje in/ali
instrumente denarnega trga, oziroma da jih bo uporabljala
izključno za namene zniževanja stroškov in/ali za namene
pridobivanja dodatnih prihodkov vzajemnega sklada;
  – da njihova uporaba ne bo povzročila odmika od naložbenih
ciljev vzajemnega sklada, da vzajemni sklad ne bo izpostavljen
izrazitejšim dodatnim tveganjem in da bo družba za upravljanje
ves čas upoštevala njegove dopustne izpostavljenosti.
  R: Uporabo naložbenih tehnik ali orodij samo pri nekaterih
razredih investicijskih kuponov vzajemnega sklada je treba na tem
mestu posebej izpostaviti, obenem pa navesti oznake razredov, na
katere se tehnike ali orodja nanašajo, in opisati morebiten vpliv
njihove uporabe na vrednost enote premoženja tega razreda
investicijskih kuponov.
  V nadaljevanju se navedejo samo tiste tehnike in orodja
upravljanja naložb, ki jih bo za račun vzajemnega sklada
uporabljala družba za upravljanje.

  A. POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
  – pojasnilo, da lahko družba za upravljanje oziroma skrbnik
premoženja vzajemnega sklada po pooblastilu družbe za upravljanje
za račun vzajemnega sklada iz njegovega premoženja posodita
vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 30 odstotkov
vrednosti njegovih sredstev;
  – pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun
vzajemnega sklada posoja vrednostne papirje zgolj pod pogoji, ki
jih opredeljujeta ZISDU-1 in sklep Agencije, ki določa pogoje in
kriterije za posojanje vrednostnih papirjev iz premoženja
vzajemnega sklada.

  B. REPO POSLI
  – kratka in razumljiva definicija repo posla;
  – opredelitev omejitev in drugih pogojev uporabe repo poslov.

  C. KRITNA POSOJILA
  – kratka in razumljiva definicija kritnega posojila (ang.
back-to-back loan);
  – opredelitev namena kritnih posojil in pogojev njihove
uporabe.

  Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
  – pojasnilo, da bodo ti izvedeni finančni instrumenti
namenjeni izključno varovanju pred tveganji;
  – opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere
bodo s tem namenom naložena sredstva vzajemnega sklada;
  – navedba osnovnih instrumentov oziroma drugih finančnih
spremenljivk, na katere se bodo nanašali izvedeni finančni
instrumenti;
  – pri vsaki vrsti izvedenih finančnih instrumentov
opredelitev tveganj, proti katerim se bo s temi instrumenti
varoval vzajemni sklad;
  – pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi
institucionalnih vlagateljev, na katerih se trguje s temi
izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v prilogi VIII;
  – opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi
finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev pogojev glede unovčite oziroma zaprtja pozicije
izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev drugih pogojev uporabe izvedenih finančnih
instrumentov.

  D. FINANČNA ZAVAROVANJA
  – opredelitev namena finančnega zavarovanja;
  – opis lastnosti finančnega zavarovanja in opredelitev
pogojev njihove uporabe.

  E. PREJETE GARANCIJE
  – opis lastnosti in predmeta garancije;
  – navedba oseb, ki jo bodo zagotavljale.

  F. DRUGO
  Navedba morebitnih drugih tehnik in orodij upravljanja naložb
vzajemnega sklada z obrazložitvijo pogojev njihove uporabe.

  2. POGLAVJE
  PRAVILA VREDNOTENJA PREMOŽENJA
  Kratek opis pravil vrednotenja premoženja vzajemnega sklada
po vrstah finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva
vzajemnega sklada.

  3. POGLAVJE:
  TVEGANJA
  Pri skupnem prospektu se vsebina tega poglavja prestavi v
posebni del prospekta.
  Navedba, da lahko vrednost naložb vzajemnega sklada v
prihodnosti niha in da obstaja verjetnost, da vlagatelj ne bo
dobil povrnjenega celotnega vplačanega zneska.
  Kratki in vlagatelju razumljivi opisi tveganj, ki jim je
izpostavljen vzajemni sklad (npr. tržno tveganje, kreditno
tveganje, tveganje poravnave, likvidnostno tveganje, valutno
tveganje, tveganje skrbništva, tveganje koncentracije naložb v
določeni vrsti naložb ali na določenem trgu); kadar bodo sredstva
vzajemnega sklada naložena v vrednostne papirje in instrumente
denarnega trga, pri katerih je dovoljena višja izpostavljenost do
posameznega izdajatelja, ki pomeni povečanje tveganja vzajemnega
sklada, tudi izrecno opozorilo o povečanju tveganja.
  Kadar bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene
finančne instrumente (za namene varovanja pred tveganji ali za
namene trgovanja), opis dodatnih tveganj in/ali dejavnikov
tveganja, ki se pojavljajo.
  Kadar bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v izvedene
finančne instrumente za namene trgovanja, opozorilo, da je
naložba v investicijske kupone vzajemnega sklada priporočljiva
samo za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski
položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.
  Kadar je mogoče upravičeno pričakovati, da bo zaradi sestave
naložb ali zaradi uporabljenih tehnik in orodij vrednost njegove
enote premoženja zelo nihala, opozorilo, da je zelo verjetno, da
bo zaradi sestave naložb ali zaradi uporabljenih tehnik in orodij
upravljanja naložb vrednost enote premoženja vzajemnega sklada
zelo nihala.
  Če je glede na naložbeno usmeritev vzajemnega sklada
smiselno, navedba, da pri naložbi v investicijske kupone
vzajemnega sklada obstajajo tudi drugi dejavniki tveganja, kot
npr. obstoj garancij drugih oseb, spremembe predpisov, inflacija,
nevarnost znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega
unovčevanja investicijskih kuponov vzajemnega sklada ipd.
  Navedba vlagateljem razumljive enoznačne ocene tveganosti
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada.

  4. POGLAVJE:
  REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE
  Navedba referenčne valute ter obdobja obračunavanja čiste
vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega
sklada.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnih skladov z več
razredi, ki se med seboj razlikujejo po valuti vplačil in
izplačil, tudi:
  – pojasnilo, da v okviru vzajemnega sklada obstajajo različni
razredi investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo po
valuti vplačil oziroma izplačil;
  – pojasnilo o vplivu te značilnosti na tveganje naložbe v
posamezni razred investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
  ter za razrede investicijskih kuponov, ki se med seboj
razlikujejo po tem kriteriju, tudi:
  – navedba oznake razreda;
  – navedba valute.


  5. POGLAVJE:
  UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV
  Pri skupnem prospektu se posebnosti glede razdelitve čistega
dobička oziroma prihodkov, ki veljajo samo za posamezni vzajemni
sklad, navedejo v posebnem delu prospekta.
  Opredelitev politike razdelitve oziroma zadržanja čistega
dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada v skladu z
opredelitvami sklepa Agencije, ki določa podrobnejšo vsebino
pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma
prihodkov vzajemnega sklada.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom
investicijskih kuponov zagotavljali razdelitev ali akumulacijo
čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada, pojasnilo,
da v okviru vzajemnega sklada obstajajo različni razredi
investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali
bodo imetnikom zagotavljali razdelitev ali akumulacijo čistega
dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada, in tudi:
  – navedba oznake razreda;
  – opredelitev, katere razrede investicijskih kuponov
vzajemnega sklada bodo bremenili stroški razdelitve čistega
dobička oziroma prihodkov.

  6. POGLAVJE:
  STROŠKI IN STOPNJA OBRATA NALOŽB
  Pri skupnem prospektu se posebnosti glede stroškov vzajemnega
sklada oziroma stroškov imetnikov investicijskih kuponov
vzajemnega sklada, ki veljajo za posamezni vzajemni sklad,
navedejo v posebnem delu prospekta.

  6.1 NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV
  Informacije o neposrednih stroških imetnikov investicijskih
kuponov vzajemnega sklada in pojasnilo, da jih plačajo pri
vplačilu in/ali izplačilu investicijskih kuponov. Te informacije
naj vsebujejo:
  – najvišje vstopne stroške, do katerih je upravičena družba
za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov,
izražene v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od
vrednosti investicijskega kupona;
  – v primeru iz tretjega odstavka 122. člena ZISDU-1 najvišje
vstopne stroške od vplačil, opravljenih v prvem letu po začetku
vplačevanja v vzajemni sklad, izražene v odstotku (na dve
decimalni mesti natančno) od vrednosti vplačil v prvem letu, in
pojasnilo, da bodo vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil do
izteka obdobja vplačevanja sorazmerno nižji, tako da skupni
vstopni stroški od vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo
presegli višine vstopnih stroškov za enkratna vplačila;
  – najvišje izstopne stroške, do katerih je upravičena družba
za upravljanje ob izplačilu investicijskih kuponov, izražene v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od vrednosti
investicijskega kupona;
  – v primeru prehoda v drug vzajemni sklad, ki ga upravlja
ista družba za upravljanje, najvišje vstopne oziroma izstopne
stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje, izražene
v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od vrednosti
investicijskega kupona;
  – pojasnilo, da je trenutno veljavna lestvica vstopnih in
izstopnih stroškov dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni
strani družbe za upravljanje;
  – kadar je smiselno, opis neposrednih stroškov vlagatelja v
primeru nakupa oziroma prodaje prenosljivih investicijskih
kuponov na organiziranem trgu.

  6.2 STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA
  Informacije o vrstah stroškov, ki nastanejo v zvezi z
opravljanjem storitev upravljanja vzajemnega sklada in jih je
družba za upravljanje upravičena poravnati iz sredstev vzajemnega
sklada:

  A.
  provizija za upravljanje:
  – navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada,
izražene v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od
povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje
provizija, in navedba rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev
vzajemnega sklada;
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za
upravljanje, tudi pojasnilo, da v okviru vzajemnega sklada
obstajajo različni razredi investicijskih kuponov, ki se med
seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje, za razrede
investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo po tem
kriteriju, pa tudi:
  – navedba oznake razreda;
  – opredelitev pristopnih pogojev;
  – navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada,
do katere je upravičena družba za upravljanje, izražene v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne letne
čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  – pojasnilo o vplivu različnih provizij za upravljanje na
vrednosti enot premoženja razreda investicijskih kuponov
vzajemnega sklada.

  B.
  provizija za skrbniške storitve:
  – navedba, najvišjega odstotka provizije za opravljanje
skrbniških storitev (na dve decimalni mesti natančno) od
povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje
provizija, in navedba rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev
vzajemnega sklada;

  C.
  vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje
vzajemnega sklada na podlagi opravljanja storitve upravljanja
vzajemnega sklada;
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov in kadar je smiselno, opozorilo, da bodo stroški
razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
bremenili izključno tisti del premoženja vzajemnega sklada, ki se
nanaša na investicijske kupone razreda razdelitve;

  Č.
  vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje
vzajemnega sklada v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev.

  6.3 CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA (TER)
  Pojasnilo, da je zadnji razpoložljiv podatek o celotnih
stroških poslovanja vzajemnega sklada (TER) naveden v prilogi V.
  Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh
doslej izračunanih in objavljenih podatkov o TER.

  6.4 STOPNJA OBRATA NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA (PTR)
  Pojasnilo, da je zadnji razpoložljiv podatek o stopnji obrata
naložb vzajemnega sklada (PTR) naveden v prilogi VI.
  Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh
doslej izračunanih in objavljenih podatkov o PTR.

  7. POGLAVJE:
  OBDAVČENJE
  Kratek opis obdavčitve vzajemnega sklada in imetnikov
investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi obstoječih
predpisov, upoštevaje posebnosti vzajemnega sklada:

  A.
  pojasnilo o davčnem statusu vzajemnega sklada v Republiki
Sloveniji;

  B.
  pojasnilo o vrstah dajatev in davščin (in morebitnih
oprostitvah plačil dajatev in davščin) ter o višini in drugih
pogojih obdavčitve imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega
sklada.

  8. POGLAVJE:
  POSLOVNO LETO
  Navedba, da je poslovno leto vzajemnega sklada enako
koledarskemu.
  Pri skupnem prospektu se na tem mestu navede, da je poslovno
leto vseh vzajemnih skladov, vključenih v skupni prospekt, enako
koledarskemu.

  9. POGLAVJE:
  OBVEŠČANJE VLAGATELJEV IN JAVNOSTI

  9.1 VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA
  Pri besedilu tega podpoglavja se pri prenosljivih
investicijskih kuponih, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, naslov tega podpoglavja nadomesti z naslovom »VREDNOST
ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA IN NJENA TRŽNA CENA«.
  Navedba mesta, pogostnosti in časa objave vrednosti enote
premoženja vzajemnega sklada; kadar se z investicijskimi kuponi
vzajemnega sklada trguje na organiziranem trgu, tudi navedba
mesta ter pogostnosti in časa objave tržne cene enote premoženja
vzajemnega sklada.

  9.2 POROČILA O POSLOVANJU
  Navedba mesta in časa objave mesečnih poročil o poslovanju
vzajemnega sklada.
  Navedba mesta in časa objave revidiranih letnih in polletnih
poročil vzajemnega sklada ter njihovih povzetkov.

  9.3 POMEMBNI PRAVNI IN POSLOVNI DOGODKI TER DRUGE OBJAVE
  Navedba mesta in časa objave obvestil o pomembnih pravnih in
poslovnih dogodkih, povezanih z vzajemnim skladom ali družbo za
upravljanje, ki bi lahko pomembneje vplivali na vrednost enote
premoženja vzajemnega sklada in v primeru, ko se z
investicijskimi kuponi trguje na organiziranem trgu, tudi na
tržno ceno enote premoženja vzajemnega sklada.
  Navedba mesta in časa objave obvestil o prekinitvi pogodbe,
sklenjene s skrbnikom premoženja vzajemnega sklada, in o
sklenitvi pogodbe z drugim skrbnikom.
  Navedba mesta objave drugih obvestil, ki jih mora objavljati
družba za upravljanje v skladu z ZISDU-1.

  10. POGLAVJE:
  INVESTICIJSKI KUPONI, VPLAČILA IN IZPLAČILA
  Pri skupnem prospektu se vse posebnosti glede investicijskih
kuponov ter postopka njihovega vplačila in izplačila, ki veljajo
za posamezni vzajemni sklad, navedejo v posebnem delu prospekta.

  10.1 INVESTICIJSKI KUPONI
  Navedba, da družba za upravljanje izdaja investicijske
kupone, ki se lahko glasijo na eno, več ali dele enot premoženja
vzajemnega sklada.
  Navedba začetne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
(samo pri vzajemnih skladih, oblikovanih po uveljavitvi ZISDU-1).
  Navedba vsebine pravic, ki izhajajo iz investicijskega
kupona:
  – pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo
vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi
investicijski kupon;
  – pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v
primeru likvidacije vzajemnega sklada;
  – pravica do izplačila sorazmernega dela čistega dobička
oziroma prihodkov vzajemnega sklada (če tako določajo pravila
upravljanja vzajemnega sklada);
  – morebitne druge pravice imetnikov investicijskih kuponov.
  Opis investicijskih kuponov:
  – navedba podatkov, ki jih vsebujejo investicijski kuponi;
  – pojasnilo o tem, da je investicijski kupon imenski
vrednostni papir;
  – navedba ISIN kode in morebitne druge oznake investicijskega
kupona;
  – pojasnilo o neprenosljivosti oziroma prenosljivosti
investicijskih kuponov vzajemnega sklada na drugo osebo, z
opisom, v kakšni obliki so izdani (kot pisna listina ali kot
nematerializiran vrednostni papir);
  – v primeru prenosljivih investicijskih kuponov navedba
števila enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon
vzajemnega sklada.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov tudi:
  – navedba ISIN kode razreda;
  – navedba oznake razreda;
  – opis značilnosti, po kateri se razred investicijskih
kuponov vzajemnega sklada loči od drugih razredov (npr. po višini
upravljavske provizije);
  – opredelitev morebitnih pristopnih pogojev (npr. samo
določen trženjski kanal);
  – navedba mesta v prospektu, kjer so podrobneje opisane
značilnosti razreda investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

  10.2 VPLAČILA IN IZPLAČILA
  Pri besedilu tega podpoglavja se pri neprenosljivih
investicijskih kuponih upoštevajo samo vsebine iz oddelkov
10.2.1. in 10.2.2. tega podpoglavja, pri prenosljivih
investicijskih kuponih, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, pa tudi vsebine iz oddelka 10.2.3., pri čemer se naslov
podpoglavja 10.2. nadomesti z naslovom »VPLAČILA IN IZPLAČILA TER
TRGOVANJE Z INVESTICIJSKIMI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA«.

  10.2.1. Vplačila
  Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v
denarju.
  Navedba morebitnega najnižjega zneska, ki ga je treba plačati
pri prvem oziroma nadaljnjih vplačilih investicijskih kuponov.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov navedba morebitnih različnih najnižjih zneskov vplačil
investicijskih kuponov posameznih razredov.
  Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka
zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja
vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je
upravičena družba za upravljanje.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov in kadar je smiselno, navedba, da je nakupna vrednost
investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov
enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote
premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov vzajemnega
sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena
družba za upravljanje.
  Navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja
vzajemnega sklada tako, da posreduje pravilno izpolnjeno
pristopno izjavo na vpisnih mestih družbe za upravljanje.
  Kadar družba za upravljanje s posebno računalniško aplikacijo
omogoča elektronski pristop k pravilom upravljanja vzajemnega
sklada, navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom
upravljanja vzajemnega sklada tudi z uporabo kvalificiranega
digitalnega potrdila; tudi opredelitev vseh pogojev za
elektronski pristop ter kratek in jasen opis postopka; glede na
to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo kvalificiranega
digitalnega potrdila poteka brez fizične navzočnosti vlagatelja,
navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s
katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega
kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa,
navedenega na pristopni izjavi; tudi pojasnilo, da lahko družba
za upravljanje naknadno in v določenih primerih, zaradi
izpolnjevanja določb predpisov s področja preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma, od registriranega overitelja
digitalnega potrdila pridobi podatke o načinu preveritve
istovetnosti vlagatelja.
  Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne
vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da se za vlagateljevo
vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega sklada
do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pri
izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva
vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo
javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji
delovni dan T+1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na
transakcijski račun vzajemnega sklada po presečni uri (navedba
presečne ure) obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne
vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote
premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno
objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na delovni dan T+2.
  Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevim
pristopu k vzajemnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov
izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja
pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi.
  Navedba drugih podrobnosti v zvezi z izdajo in hrambo
investicijskih kuponov vzajemnega sklada ter navedba načina in
časa, ko bo imetnik investicijskega kupona obveščen o njegovi
izdaji.

  10.2.2. Izplačila
  Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona od družbe za
upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne
vrednosti;
  Navedba, da je odkupna vrednost investicijskega kupona enaka
zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja
vzajemnega sklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je
upravičena družba za upravljanje.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov in kadar je smiselno, navedba, da je odkupna vrednost
investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov
enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote
premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov vzajemnega
sklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena
družba za upravljanje.
  Opis načina in pogojev izplačila odkupne vrednosti
investicijskega kupona z navedbo, da bo družba za upravljanje na
podlagi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega
kupona, ki jo bo prejela do presečne ure (navedba presečne ure)
obračunskega dne T, pri izračunu odkupne vrednosti
investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po
stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta
objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, pri zahtevi za
izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo
prejela po presečni uri (navedba presečne ure) obračunskega dne
T, pa bo pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona
upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan
T+1, ki bo javno objavljena (mesto objave) najkasneje na delovni
dan T+2.
  Navedba, da mora družba za upravljanje ob izplačilih
investicijskih kuponov vzajemnega sklada izvajati postopke,
določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma ter davčnimi predpisi.
  Navedba drugih podrobnosti v zvezi z izplačilom
investicijskih kuponov ter navedba načina in časa, ko bo imetnik
investicijskega kupona obveščen o izplačilu.

  10.2.3. Trgovanje z investicijskih kuponi
  Navedba organiziranih trgov, na katerih se trguje z
investicijskimi kuponi vzajemnega sklada.
  Pojasnilo, da lahko vlagatelj investicijski kupon bodisi
kadarkoli kupi oziroma proda po tržni ceni na organiziranem trgu
bodisi ga vplača oziroma zahteva njegovo izplačilo neposredno od
družbe za upravljanje.
  Opozorilo o različnih stroških, ki bremenijo vlagatelja
bodisi ob vplačilu in izplačilu investicijskega kupona neposredno
pri družbi za upravljanje bodisi ob nakupu in prodaji
investicijskega kupona na organiziranem trgu.
  Navedba, da vsebuje vlagateljeva pristopna izjava k pravilom
upravljanja vzajemnega sklada tudi podatek o šifri njegovega
računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega
naj se prenesejo investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so
predmet pristopne izjave, in podatke o članu klirinško depotne
družbe, ki vodi ta račun.
  Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona uresniči
pravico zahtevati njegovo izplačilo odkupne vrednosti od družbe
za upravljanje tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo
investicijskega kupona članu klirinško depotne družbe, ki vodi
račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerem so
vpisani investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so predmet
zahteve, izda nalog za njihov prenos v breme svojega računa in v
dobro plavajočega računa vzajemnega sklada.
  Opredelitev morebitnih drugih pogojev in navedba morebitnih
drugih informacij, pomembnih za vlagatelje v vzajemni sklad s
prenosljivimi investicijskimi kuponi.

  11. POGLAVJE
  POSLOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA

  11.1 TRAJANJE VZAJEMNEGA SKLADA
  Navedba, da se vzajemni sklad oblikuje za nedoločen čas,
oziroma navedba časa, za katerega se oblikuje, če se oblikuje za
določen čas.
  Pri skupnem prospektu se vsebina tega poglavja navede v
posebnem delu prospekta ločeno za vsak posamezni vzajemni sklad.

  11.2 ZAUSTAVITEV IZPLAČIL IN VPLAČIL

  11.2.1. Zaustavitev izplačil
  Pojasnilo, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih
in kadar to zahtevajo posebne okoliščine, zaradi varstva in
interesov imetnikov investicijskih kuponov začasno zaustavi
izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada; Tudi
pojasnilo, da je zaustavitev izplačil mogoča zgolj v okoliščinah
in pod pogoji, opredeljenimi v sklepu Agencije, ki določa primere
in okoliščine, postopke in druge pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni, da lahko vzajemni sklad začasno ustavi odkup enot
premoženja.
  Navedba, da lahko tudi Agencija zahteva začasno zaustavitev
izplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada, kadar oceni,
da je to v interesu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega
sklada ali v interesu javnosti.

  11.2.2. Zaustavitev vplačil
  Navedba, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih
in kadar to zahtevajo posebne okoliščine, začasno zaustavi
vplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
  Navedba pogojev in okoliščin, v katerih lahko družba za
upravljanje začasno zaustavi vplačila investicijskih kuponov
vzajemnega sklada.

  11.2.3. Obveščanje o začasni zaustavitvi izplačil oziroma
vplačil
  Navedba načina, mesta in časa obveščanja javnosti in
imetnikov investicijskih kuponov o zaustavitvi izplačil oziroma
vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada in trajanju
zaustavitve.

  11.3 PRENOS UPRAVLJANJA
  Navedba, da lahko družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni
sklad, prenese njegovo upravljanje na drugo družbo za
upravljanje.
  Navedba, da se v primeru, če Agencija družbi za upravljanje s
pravnomočno odločbo odvzame dovoljenje za opravljanje storitev
upravljanja investicijskih skladov oziroma če je nad družbo za
upravljanje začet stečajni postopek ali postopek prisilne
likvidacije, izvede prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada
na drugo družbo za upravljanje.
  Navedba, da postopek prenosa oziroma prisilnega prenosa
upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje
opredeljujejo ustrezne določbe ZISDU-1.
  Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov v primeru prenosa upravljanja vzajemnega
sklada.

  11.4 ZAMENJAVA SKRBNIKA PREMOŽENJA
  Opis postopka morebitne zamenjave skrbnika premoženja
vzajemnega sklada z navedbo razlogov, zaradi katerih lahko pride
do njegove zamenjave, in opis njenih pravnih posledic.

  11.5 LIKVIDACIJA
  Navedba razlogov za likvidacijo vzajemnega sklada iz 148.
člena ZISDU-1, vključno z razlogi za likvidacijo na podlagi
sklepa družbe za upravljanje.
  Navedba, da postopek likvidacije in njene pravne posledice
opredeljujejo ustrezne določbe ZISDU-1.
  Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov v primeru likvidacije vzajemnega sklada.

  11.6 PREOBLIKOVANJE
  Navedba sledečega besedila:
  »Družba za upravljanje lahko v skladu z ZISDU-1 in določbami
pravil upravljanja preoblikuje vzajemni sklad.
  Vzajemni sklad se preoblikuje tako, da se njegovo celotno
premoženje prenese na drug že obstoječ ali novoustanovljen
prevzemni vzajemni sklad v upravljanju iste družbe za
upravljanje. Po opravljenem preoblikovanju prenosni vzajemni
sklad preneha brez likvidacijskega postopka, vse njegovo
premoženje ter pravice in obveznosti pa preidejo na prevzemni
vzajemni sklad. Imetniki investicijskih kuponov prenosnega
oziroma prenosnih vzajemnih skladov po izvedenem postopku
preoblikovanja dobijo investicijske kupone prevzemnega vzajemnega
sklada po menjalnem razmerju, ki ga določi družba za upravljanje
skladno z ZISDU-1 in ustreznimi podzakonskimi predpisi Agencije.
  Preoblikovanje vzajemnega sklada v nobenem primeru ne sme
poslabšati premoženjskega položaja imetnikov investicijskih
kuponov vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju. Čista
vrednost sredstev prevzemnega vzajemnega sklada bo po opravljenem
postopku preoblikovanja najmanj enaka, kakor je bila vsota čistih
vrednosti sredstev prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega
vzajemnega sklada pred postopkom preoblikovanja. Skupna vrednost
vseh enot premoženja prevzemnega vzajemnega sklada, katerih
imetnik postane oseba po opravljenem postopku preoblikovanja, bo
najmanj enaka skupni vrednosti vseh enot premoženja prenosnega
oziroma prenosnih vzajemnih skladov, katerih imetnik je bila ista
oseba pred tem postopkom.
  Naložbeni cilji, naložbena politika in druge določbe pravil
upravljanja prevzemnega in prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih
skladov se ne smejo bistveno razlikovati. Zadnji objavljeni
celotni stroški poslovanja prevzemnega vzajemnega sklada ne smejo
presegati celotnih stroškov poslovanja prenosnega vzajemnega
sklada oziroma vsakega od prenosnih vzajemnih skladov za več kot
30 odstotkov, razen če je posledica preoblikovanja ustanovitev
novega vzajemnega sklada. Izvedba preoblikovanja vzajemnega
sklada je predmet predhodnega pregleda skrbnika premoženja
vzajemnega sklada in pooblaščenega revizorja, dovoljenje za
preoblikovanje pa izda Agencija. Stroški preoblikovanja bremenijo
družbo za upravljanje.
  Družba za upravljanje bo v zvezi s preoblikovanjem vzajemnega
sklada javno objavila najmanj obvestilo o nameravani izvedbi
preoblikovanja, obvestilo o morebitnem odstopu od nameravane
izvedbe preoblikovanja, obvestilo o prejemu odločbe Agencije o
izdaji dovoljenja za preoblikovanje in obvestilo o opravljenem
preoblikovanju.
  Družba za upravljanje bo o prejemu odločbe Agencije o izdaji
dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada obvestila imetnike
investicijskih kuponov vseh vzajemnih skladov, udeleženih pri
preoblikovanju.
  Imetnik investicijskega kupona kateregakoli vzajemnega
sklada, udeleženega pri preoblikovanju, ima od družbe za
upravljanje pravico zahtevati kopijo dokumentacije v zvezi s
preoblikovanjem, zlasti načrt preoblikovanja, poročilo uprave
oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje o preoblikovanju
ter poročilo revizorja in mnenje skrbnika premoženja vzajemnega
sklada o preoblikovanju. Družba za upravljanje mora imetniku
investicijskega kupona na njegovo zahtevo brezplačno poslati
kopije dokumentacije naslednji delovni dan od prejema imetnikove
pisne zahteve. Imetnik investicijskega kupona prenosnega oziroma
prenosnih vzajemnih skladov ima od družbe za upravljanje pravico
zahtevati tudi besedilo pravil upravljanja prevzemnega vzajemnega
sklada.«

  11.7. PRETEKLA DONOSNOST
  Navedba, da so podatki o pretekli donosnosti naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada prikazani v prilogi IV.

  12. POGLAVJE:
  DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

  12.1 SPLOŠNE INFORMACIJE
  Navedba firme in sedeža družbe za upravljanje ter navedba
kraja glavne uprave družbe za upravljanje, če ta ni enak njenemu
sedežu; navedba datuma ustanovitve.
  Navedba mesta in časa, ko je možen vpogled v splošne akte
(akt o ustanovitvi oziroma družbeno pogodbo oziroma statut) in v
zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo družbe za
upravljanje.
  Navedba številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja
Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih
skladov.
  Navedba podatka o višini v sodni register vpisanega in
vplačanega osnovnega kapitala družbe za upravljanje.
  Pojasnilo, da se seznam vseh investicijskih skladov, ki jih
upravlja družba za upravljanje, nahaja v prilogi II.

  12.2 ORGANI VODENJA IN NADZORA
  Navedba, da je pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za
upravljanje, o njenih organih vodenja in nadzora ter njihovih
članih navedeno v prilogi I.

  12.3 OBVEŠČANJE
  Navedba mesta in časa objave revidiranega letnega poročila
družbe za upravljanje.
  Navedba mesta in časa objave obvestil o pomembnih pravnih in
poslovnih dogodkih, povezanih z družbo za upravljanje, ki bi
lahko pomembneje vplivali na vrednost enote premoženja vzajemnega
sklada in v primeru, ko se z investiciskimi kuponi trguje na
organiziranem trgu, tudi na tržno ceno enote premoženja
vzajemnega sklada.
  Navedba mesta in časa objave drugih poročil in obvestil
družbe za upravljanje.

  13. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH IN ORGANIH

  13.1 SKRBNIK PREMOŽENJA
  Navedba firme in sedeža skrbnika premoženja vzajemnega
sklada.
  Navedba glavne dejavnosti, ki jo opravlja skrbnik premoženja
vzajemnega sklada.
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade.
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad.

  13.2 DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Pojasnilo, da so podatki o osebah, na katere je družba za
upravljanje prenesla posamezne storitve upravljanja vzajemnega
sklada, navedeni v prilogi III.

  13.3 IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
  Pojasnilo o razsodišču (naziv in sedež razsodišča) za
izvensodno reševanje sporov med vlagatelji v vzajemni sklad ter
družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev upravljanja
vzajemnega sklada, s katerimi je družba za upravljanje sklenila
pogodbe o prenosu opravljanja posameznih storitev upravljanja
vzajemnega sklada, z navedbo mesta, kjer je mogoče pridobiti
dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do
izvensodnega reševanja sporov, in se seznaniti z vsemi elementi
sheme izvensodnega reševanja sporov.

  14. POGLAVJE:
  OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA
  V tem poglavju mora biti navedena naslednja izjava, ki jo
podpišejo osebe, odgovorne za izdajo prospekta:
  »Izjavljamo, da prospekt vzajemnega sklada vsebuje resnične
podatke in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo morala kot
izdajatelj navesti družba za upravljanje oziroma s katero je
seznanjena, njeno zamolčanje pa bi lahko oškodovalo imetnike
investicijskih kuponov vzajemnega sklada ali potencialne
vlagatelje. Prospekt vzajemnega sklada tudi ne vsebuje
zavajajočih podatkov ali informacij, ki bi se lahko tolmačile na
različne načine.«
  Vsebino prospekta vzajemnega sklada pregledajo in podpišejo
vsi člani uprave oziroma vsi izvršni direktorji upravnega odbora
družbe za upravljanje (ali njihovi pooblaščenci). S podpisom
odgovarjajo za izjavo, dano v tem poglavju prospekta.
  Kraj, datum:
  Podpis vseh članov uprave družbe za upravljanje oziroma vseh
izvršnih direktorjev njenega upravnega odbora (ali njihovih
pooblaščencev).

  POSEBNI DEL

  POSEBNOSTI VZAJEMNIH SKLADOV
  Pri skupnem prospektu se v tem delu z jasno sistematiko
ločeno za vsak vzajemni sklad navedejo zlasti:
  – posebnosti naložbenih pravil;
  – tveganja vzajemnega sklada;
  – politika razdelitve oziroma zadržanja čistega dobička
oziroma prihodkov;
  – posebnosti glede stroškov vzajemnega sklada in stroškov
imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
  – posebnosti glede vplačila in izplačila investicijskih
kuponov;
  – ISIN koda investicijskega kupona vzajemnega sklada in
njegova morebitna druga oznaka;
  – R: podatki o razredih investicijskih kuponov vzajemnega
sklada s pripadajočimi ISIN kodami in morebitnimi oznakami;
  – priloge IV, V in VI.

  PRILOGE K PROSPEKTU

  I. ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
  Kratko pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje,
o njenih organih vodenja in nadzora.
  Navedba imen in priimkov vseh članov organov vodenja in
nadzora družbe za upravljanje, skupaj z njihovimi funkcijami.

  II. INVESTICIJSKI SKLADI V UPRAVLJANJU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
  Seznam vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za
upravljanje.

  III. SEZNAM DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV UPRAVLJANJA VZAJEMNIH
SKLADOV

  UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
  Za vsako posamezno osebo, na katero je bilo preneseno
upravljanje celote ali dela premoženja vzajemnega sklada,
navedba:
  – firme in sedeža;
  – datuma prenosa storitve;
  – vrste in obsega prenesenega premoženja.

  ADMINISTRATIVNE STORITVE
  Za vsako osebo, na katero je bila prenesena posamezna
administrativna storitev, navedba:
  – firme in sedeža;
  – datuma prenosa storitve;
  – vrste prenesene administrativne storitve.

  STORITVE TRŽENJA IN PRODAJE INVESTICIJSKIH KUPONOV – VPISNA
MESTA
  Navedba podatkov o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež
pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe), pri katerih
je mogoče na območju Slovenije pristopiti k pravilom upravljanja
vzajemnega sklada, vključno z navedbo natančnega naslova vpisnih
mest,
  oziroma navedba naslova spletne strani, na kateri so na voljo
ti podatki.

  DRUGE STORITVE
  Za vsako osebo, na katero je bila prenesena posamezna druga
storitev, potrebna za učinkovito upravljanje premoženja
vzajemnega sklada, navedba:
  – firme in sedeža;
  – datuma prenosa storitve;
  – vrste prenesene storitve.

  IV. PRETEKLA DONOSNOST
  Pri skupnem prospektu se podatek o pretekli donosnosti
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada navede ločeno za
vsak vzajemni sklad, pri čemer mora biti jasno razvidno, na
katerega se nanaša.
  Prikaz pretekle donosnosti naj vključuje nazorno grafično
predstavitev (celotne) letne donosnosti naložbe v investicijske
kupone vzajemnega sklada za vsako izmed zadnjih 10 polnih
koledarskih let poslovanja (oziroma za ustrezno krajše obdobje,
če vzajemni sklad ne posluje toliko časa; donosnosti za obdobja
poslovanja, krajša od enega leta, ni dovoljeno preračunavati na
letno raven); celotna letna donosnost naj bo prikazana s stolpci
v grafikonu, katerega os x predstavlja zaporedna koledarska leta
poslovanja, os y pa donosnost, izraženo v odstotku (na eno
decimalno mesto natančno); v izračunu naj bo izključen vpliv
davkov in vstopnih in izstopnih stroškov, vendar mora biti poleg
grafikona jasno navedeno, kateri stroški so izvzeti iz izračuna;
kadar vzajemni sklad sledi izbranemu ali izbranim finančnim
indeksom ali se primerja s katerim drugim ustreznim vodilom (ang.
benchmark), mora biti pretekla letna donosnost takšnega indeksa
oziroma drugega vodila prikazana v istem grafikonu kot celotna
letna donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada.
  Nad grafikonom se navede opozorilo, da pretekla donosnost ni
pokazatelj donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega
sklada v prihodnosti in da je treba pri mednarodnih primerjavah
donosnosti upoštevati različne davčne režime, ki bi lahko
vplivali na izračun donosnosti.
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov se, kadar je smiselno, v tej prilogi navedejo podatki o
pretekli donosnosti za vsak razred investicijskih kuponov
posebej; prikažejo se lahko bodisi v istem bodisi v različnih
grafikonih.

  V. CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA (TER)
  Pri skupnem prospektu se podatki o TER navedejo ločeno po
vzajemnih skladih, pri čemer mora biti jasno razvidno, na kateri
vzajemni sklad se nanašajo.
  R: P ri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov se, kadar je smiselno, navedejo podatki o TER ločeno po
razredih investicijskih kuponov.
  Pojasnilo, da celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada
bremenijo premoženje vzajemnega sklada, in ne neposredno
imetnikov investicijskih kuponov, ter da zajemajo vse stroške
poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje
in provizijo za skrbniške storitve, razen stroškov poslov s
finančnimi instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim
primerljivih stroškov; tudi pojasnilo, da so izraženi v odstotku
od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega
sklada in da so običajno označeni s kratico TER (iz angleške
besede Total Expense Ratio), ter pojasnilo, da so lahko v bodoče
višji ali nižji od prikazanih.
  Navedba podatka o TER vzajemnega sklada v odstotku (na dve
decimalni mesti natančno) in navedba obdobja, na katerega se
nanaša,
  oziroma v primeru iz 9. člena sklepa Agencije, ki določa
metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega
sklada in način ter roke objave podatka o celotnih stroških
poslovanja
  navedba ocene TER vzajemnega sklada v odstotku (na dve
decimalni mesti natančno) in navedba obdobja, na katerega se
nanaša, ter pojasnilo, da zaradi nedosegljivosti podatkov o TER
nekaterih ciljnih skladov dejanskega TER ni bilo mogoče
izračunati, zato je navedeni podatek zgolj njegova ocena.

  VI. STOPNJA OBRATA NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA (PTR)
  Pri skupnem prospektu se podatki o PTR navedejo ločeno po
vzajemnih skladih, pri čemer mora biti jasno razvidno, na kateri
vzajemni sklad se nanašajo.
  Pojasnilo, da stopnja obrata naložb meri aktivnost
upravljanja premoženja vzajemnega sklada, pri čemer višja stopnja
praviloma pomeni bolj aktivno upravljanje, hkrati pa tudi višje
stroške poslov s finančnimi instrumenti (transakcijske stroške),
ki bremenijo premoženje vzajemnega sklada; tudi pojasnilo, da je
običajno označena s kratico PTR (iz angleške besede Portfolio
Turnover Rate).
  Navedba podatka o PTR v odstotku (na dve decimalni mesti
natančno) in navedba obdobja, na katerega se nanaša.

  VII. MEHKE PROVIZIJE IN SPORAZUMI O DELITVI PROVIZIJ
  Pri skupnem prospektu se informacija o mehkih provizijah in
sporazumih o delitvi provizij navede ločeno za vsak posamezni
vzajemni sklad, pri čemer mora biti jasno razvidno, na kateri
vzajemni sklad se nanaša posamezna informacija.

  A.
  Pojasnilo, ali družba za upravljanje v zvezi z opravljanjem
poslov s finančnimi instrumenti za račun vzajemnih skladov
(storitve poravnav in izvršitve poslov) od borznoposredniških
družb oziroma bank prejema kakšne ekonomske koristi v obliki t.i.
mehkih provizij (ang. soft commissions); v primeru, da je do njih
upravičena, njihov kratek opis; po potrebi tudi pojasnilo o tem,
kako družba za upravljanje rešuje morebitno nasprotje interesov,
ki bi lahko izhajalo iz tovrstnih sporazumov;

  B.
  Pojasnilo, ali ima družba za upravljanje sklenjen kakšen
sporazum (ang. fee sharing agreement), ki se nanaša bodisi na
delitev transakcijskih stroškov, plačanih iz sredstev vzajemnega
sklada, med družbo za upravljanje in borzno posredniško družbo,
bodisi v primeru vzajemnega sklada skladov na delitev provizij
(neposrednih in/ali posrednih) med družbo za upravljanje
vzajemnega sklada skladov in družbo za upravljanje ciljnega
investicijskega sklada; v primeru, da takšni sporazumi o delitvi
provizij obstajajo, tudi pojasnilo, kdo je upravičen do provizij;
po potrebi se navede tudi pojasnilo o tem, kako družba za
upravljanje rešuje morebitno nasprotje interesov, ki bi lahko
izhajalo iz tovrstnih sporazumov.

  VIII. SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV
  V tej prilogi se navedejo organizirani trgi, na katerih bo
družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada trgovala s
posameznimi finančnimi instrumenti.

  A.
  Navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena le v
vrednostne papirje in instrumente denarnega trga:
  1. ki so uvrščeni ali s katerimi se trguje na borzi
vrednostnih papirjev države članice Evropske unije oziroma s
katerimi se trguje na drugem priznanem, organiziranem in širši
javnosti dostopnem trgu države članice Evropske unije.
  Zadostuje navedba, da je seznam organiziranih trgov Evropske
unije dostopen na spletni strani:
  http://www.a-tvp.si/content.asp?IDm=26&warn=1.
  2. s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih
papirjev evropskih držav, ki niso članice Evropske unije:
  – seznam borz;
  3. s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih
papirjev neevropskih držav:
  – seznam borz;
  4. s katerimi se trguje na naslednjih priznanih,
organiziranih in širši javnosti dostopnih trgih evropskih držav,
ki niso članice Evropske unije:
  – seznam trgov;
  5. s katerimi se trguje na naslednjih priznanih,
organiziranih in širši javnosti dostopnih trgih neevropskih
držav:
  – seznam trgov;

  B.
  Navedba, da bodo sredstva vzajemnega sklada naložena le v
tiste izvedene finančne instrumente:
  1. s katerimi se trguje na organiziranem trgu oziroma trgu
institucionalnih vlagateljev države članice Evropske unije.
  2. s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih
oziroma trgih institucionalnih vlagateljev tujih držav:
  – seznam trgov.

  >IX. VZOREC OBRAZCA PRISTOPNE IZJAVE K PRAVILOM UPRAVLJANJA
VZAJEMNEGA SKLADA<

  >X. VZOREC OBRAZCA ZAHTEVE ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH
KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA<

  Op.: Prilogi IX in X sta obvezni sestavini prospekta z
vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada, samo če sta
tudi sestavni del pravil upravljanja vzajemnega sklada.

  POSEBNE PRILOGE K PROSPEKTU:
  – PRAVILA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo biti priložena k
prospektu vzajemnega sklada kot posebna priloga, samo če besedilo
prospekta ne vključuje besedila pravil upravljanja vzajemnega
sklada skladno s tem sklepom. V tem primeru in pri skupnem
prospektu se kot posebna priloga k prospektu priložijo pravila
upravljanja vseh vzajemnih skladov, vključenih v skupni prospekt.
  – Z ADNJE OBJAVLJENO LETNO IN POLLETNO POROČILO VZAJEMNEGA
SKLADA
  Pri skupnem prospektu se zadnja objavljena letna in polletna
poročila vseh vzajemnih skladov, vključenih v skupni prospekt,
priložijo k prospektu kot posebna priloga.
  PRILOGA 2:

     NAVODILA ZA SESTAVO PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA

  Za podsklad, ki še ne posluje dovolj dolgo, da bi bilo mogoče
navesti vse informacije in podatke, ki jih zahteva to navodilo,
se na mestih v prospektu, kjer naj bi se ti podatki navedli,
navede pojasnilo, da podatkov ni mogoče navesti, ker podsklad še
ne posluje dovolj dolgo.
  Opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi teh navodil
vsebovati prospekt, morajo biti poudarjena tako, da vidno
izstopajo iz preostalega besedila.
  Oznaka »R« v besedilu tega navodila pomeni, da se razdelek
nanaša na razrede investicijskih kuponov podsklada.

  Naslovna stran:
  Naslovna stran prospekta naj vsebuje:
  – navedbo firme in logotipa družbe za upravljanje;
  – označbo, da gre za Prospekt krovnega sklada (ime krovnega
sklada) z vključenimi pravili upravljanja;
  – navedbo datuma (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za
objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja;
  – navedba datuma (dd.mm.llll), ko pravila upravljanja
krovnega sklada (oziroma njihova zadnja sprememba) stopijo v
veljavo;
  – navedbo, da so vsi podskladi krovnega sklada usklajeni z
Direktivo Sveta o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje (85/611/EEC z dopolnitvami).

  Druga stran:
  Druga stran prospekta naj vsebuje naslednje besedilo:
  »DOSTOPNOST PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA Z VKLJUČENIMI PRAVILI
UPRAVLJANJA, IZVLEČKOV PROSPEKTOV PODSKLADOV TER REVIDIRANEGA
LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA
  Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja,
izvlečki prospektov podskladov ter zadnje objavljeno revidirano
letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju
brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje.
  Družba za upravljanje oziroma vpisna mesta morajo vlagatelju
na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod prospekta krovnega
sklada, izvod revidiranega letnega in polletnega poročila
krovnega sklada ter izvlečke prospektov posameznih podskladov.«
  Pri objavah na spletni strani družbe za upravljanje mora
druga stran prospekta vsebovati tudi navedbo, da so vsi dokumenti
o krovnem skladu in njegovih podskladih javnosti na voljo tudi
spletni strani družbe za upravljanje (navedba spletne strani).
  Navedba telefonske številke, na kateri je mogoče dobiti
dodatne in podrobnejše informacije v zvezi s poslovanjem in
investicijskimi kuponi podskladov.

  Tretja stran:
  Kazalo

  Četrta stran:

  OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU
  Uvodna pojasnila morajo vsebovati naslednje navedbe oziroma
pojasnila:
  – da je krovni sklad (ime krovnega sklada) oblikovan na
podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje
upravljanja investicijskih skladov;
  – datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za trg
vrednostnih papirjev za upravljanje krovnega sklada;
  – da krovni sklad ni pravna oseba in da predstavlja
premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z
načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov
investicijskih kuponov podskladov;
  – da krovni sklad sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta
poseben naložbeni cilj in naložbena politika;
  – da so sredstva in obveznosti posameznega podsklada ločena
od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in
podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za
upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada;
  – da je seznam vseh podskladov krovnega sklada naveden v
dodatku E k temu prospektu;
  – da krovni sklad upravlja (firma in sedež družbe za
upravljanje);
  – da je skrbnik premoženja krovnega sklada (firma in sedež
skrbnika premoženja krovnega sklada);
  – da je zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada opravil(a)
(firma in sedež pooblaščenega revizorja);
  – da nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6,
Ljubljana, Slovenija (www.a-tvp.si).

  PRAVILA UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA
  Navedba, da:
  – so sestavni del tega prospekta tudi pravila upravljanja
krovnega sklada;
  – za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila
upravljanja, temveč so posebnosti podskladov določene v pravilih
upravljanja krovnega sklada;
  – so v skupnem delu prospekta določbe pravil upravljanja, ki
veljajo za vse podsklade, v dodatku F pa posebne določbe pravil
upravljanja po podskladih;
  – pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih razmerij med
družbo za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, in imetniki
investicijskih kuponov podskladov, in sicer:
   – naložbene cilje in naložbeno politiko podskladov, vključno
   z omejitvami naložb in njihovega zadolževanja,
   – način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega
   dobička oziroma prihodkov podskladov,
   – vrste stroškov, ki neposredno in posredno bremenijo
   imetnike investicijskih kuponov podskladov,
   – referenčno valuto in obdobje obračunavanja čiste vrednosti
   sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov,
   – način obveščanja javnosti in imetnikov o finančnem in
   pravnem položaju podskladov, njihovem poslovanju in drugih
   pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s
   podskladi ali krovnim skladom,
   – pravice imetnikov investicijskih kuponov podskladov,
   lastnosti morebitnih razredov investicijskih kuponov,
   postopek vplačila in izplačila investicijskih kuponov ter
   način izračuna njihovih nakupnih in odkupnih vrednosti,
   skupaj z informacijami o morebitnem trgovanju z
   investicijskimi kuponi podskladov na organiziranem trgu,
   – pogoje izplačila iz posameznega podsklada in hkratnega
   vplačila v drug podsklad brez vmesnega izplačila
   investicijskega kupona (prehod med podskladi) in morebitne
   stroške prehoda,
   – trajanje podskladov, postopek začasne zaustavitve vplačil
   in/ali izplačil njihovih investicijskih kuponov, prenos
   upravljanja podsklada oziroma krovnega sklada na drugo
   družbo za upravljanje, preoblikovanja podskladov, zamenjavo
   skrbnika premoženja krovnega sklada, razloge za likvidacijo
   na podlagi sklepa družbe za upravljanje in opis postopka
   likvidacije podskladov in krovnega sklada;
  – opredelitev okoliščin in postopka spremembe pravil
upravljanja krovnega sklada in s tem povezanih pravic imetnikov
investicijskih kuponov podskladov (z opisom razlike med spremembo
pravil upravljanja posameznega podsklada in spremembo pravil
upravljanja vseh podskladov);
  – navedba mesta, načina in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov podskladov o spremembi pravil upravljanja
krovnega sklada.

  Peta stran:
  Navedba pojasnil pomena osnovnih izrazov in kratic, ki so
navedeni v besedilu prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

  Naslednje strani:
  Naslednje strani prospekta naj vsebujejo navedbe oziroma
besedila, kot določajo ta navodila.

  1. POGLAVJE:
  SKUPNA NALOŽBENA PRAVILA

  1.1 UVOD
  Navedba, da:
  – krovni sklad vlagateljem ponuja možnost nalaganja v izbrane
vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih
razpršitve tveganj z namenom povečanja vloženega kapitala in
ohranjanja visoke likvidnosti naložbe;
  – ima vlagatelj glede na svoje potrebe in predvidevanja
bodočih tržnih gibanj možnost nalaganja v enega ali več
podskladov krovnega sklada, ki se med seboj razlikujejo po
naložbenem cilju in naložbeni politiki;
  – so v tem poglavju navedena samo tista naložbena pravila, ki
so skupna vsem podskladom krovnega sklada, naložbeni cilji in
politike posameznih podskladov pa so opredeljeni v dodatku F k
prospektu.

  1.2 DOPUSTNE NALOŽBE
  V tem podpoglavju se navedejo in opišejo samo tiste vrste
naložb, v katere bodo naložena sredstva vsaj enega od podskladov
krovnega sklada, zato se pri zapisu besedila prospekta krovnega
sklada izpustijo vse tiste spodaj navedene opredelitve in
pojasnila, ki niso relevantni za podsklade krovnega sklada.
  Navedba, da bodo sredstva podskladov naložena v nadaljevanju
navedene finančne instrumente samo v okviru njihovih naložbenih
ciljev in politik.

  A. PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA
TRGA
  – podrobnejša opredelitev vrednostnih papirjev in
instrumentov denarnega trga, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu v državi članici Evropske unije ali tuji
državi in v katere bodo naložena sredstva podskladov, ter
pojasnilo, da so organizirani trgi, na katerih se trguje s temi
vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, opredeljeni v
dodatku D;
  – pojasnilo, da so naložbe v vrednostne papirje v postopku
njihove prve prodaje dopustne le, če bo njihov izdajatelj
najkasneje v roku enega leta od izdaje zahteval njihovo uvrstitev
v trgovanje na borzo oziroma drugi organizirani trg iz dodatka D;
  – pojasnilo, da so naložbe v instrumente denarnega trga, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, dopustne le, če so
ti instrumenti ustrezno likvidni, če je njihovo vrednost mogoče
kadarkoli natančno določiti in če so izpolnjeni drugi pogoji,
določeni v 8. točki prvega odstavka 64. člena ZISDU-1;
  – pojasnilo, da bo največ 10 odstotkov sredstev podskladov
lahko naloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in
instrumente denarnega trga, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih
pogojev, vendar te naložbe ne bodo odstopale od naložbenih ciljev
in politike podskladov in ne bodo pomembno vplivale na njihovo
tveganost;

  B. BANČNI DEPOZITI
  – opredelitev bank oziroma kreditnih ustanov, pri katerih
bodo sredstva podskladov naložena v depozite;
  – opredelitev ročnosti tovrstnih naložb;

  C. DRUGI ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI
  – opredelitev splošnih pogojev, pod katerimi bodo sredstva
podskladov naložena v enote premoženja oziroma delnice drugih
odprtih investicijskih skladov (ciljnih skladov) in najmanj
navedba najvišjega odstotka provizije za upravljanje ciljnega
sklada, v katerega bodo še naložena sredstva podskladov;

  Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
  – pojasnilo, da bodo sredstva podskladov naložena v izvedene
finančne instrumente z namenom trgovanja;
  – opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere
bodo naložena sredstva podskladov;
  – navedba osnovnih instrumentov oziroma drugih finančnih
spremenljivk, na katere se nanašajo izvedeni finančni
instrumenti;
  – pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi
institucionalnih vlagateljev, na katerih se trguje s temi
izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v dodatku D k
prospektu;
  – opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi
finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev pogojev unovčitve oziroma zaprtja pozicije
izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;

  D. STRUKTURIRANI FINANČNI INSTRUMENTI Z VGRAJENIMI IZVEDENIMI
FINANČNIMI INSTRUMENTI
  – pojasnilo, da bodo sredstva podskladov naložena v
prenosljive vrednostne papirje in/ali instrumente denarnega trga
z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom (strukturirane
finančne instrumente z vgrajenim izvedenim finančnim
instrumentom);
  – navedba vrst strukturiranih finančnih instrumentov z
vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, v katere bodo
naložena sredstva podskladov.

  1.3 IZPOSTAVLJENOSTI KROVNEGA SKLADA IN PODSKLADOV
  Pojasnilo, da so v tem podpoglavju navedene osnovne in
posebne omejitve izpostavljenosti podskladov do posameznega
izdajatelja in do določenih izdajateljev finančnih instrumentov,
in opredelitev drugih omejitev naložb podskladov, ki jih določajo
ZISDU-1 in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
  Omejitve izpostavljenosti se navedejo z jasno sistematiko po
vrstah dopustnih naložb.
  Pri opredelitvi omejitev pomembnejšega vpliva na upravljanje
izdajatelja se pojasni posebnost, ki velja za krovni sklad.
  Kadar bodo sredstva vsaj enega od podskladov naložena v
izvedene finančne instrumente (za namene varovanja pred tveganji
ali za namene trgovanja), tudi opredelitev največje skupne
izpostavljenosti iz naslova teh instrumentov.
  Pojasnilo, ali se bo pri izvedenih finančnih instrumentih,
katerih osnovne instrumente predstavljajo finančni indeksi,
izračun deležev naložb nanašal na indeks kot na poseben finančni
instrument.
  Če ima krovni sklad vsaj en podsklad denarnega trga (v
nadaljevanju sklad denarnega trga), navedba, da bodo imeli
podskladi, ki se uvrščajo med sklade denarnega trga, najmanj 90
odstotkov vrednosti sredstev naloženih v bančne depozite in
instrumente denarnega trga, preostanek pa bodo predstavljala
dodatna likvidna sredstva.
  Če ima krovni sklad vsaj en podsklad s specializirano
politiko nalaganja v druge investicijske sklade (v nadaljevanju:
sklad skladov), navedba, da bodo imeli podskladi, ki se uvrščajo
med sklade skladov, najmanj 90 odstotkov vrednosti sredstev
naloženih v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov,
preostanek pa bodo predstavljala dodatna likvidna sredstva in
naložbe v instrumente denarnega trga, ki izpolnjujejo pogoje,
določene z ZISDU-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
  Če ima ima krovni sklad vsaj en podsklad, ki posnema sestavo
indeksa (v nadaljevanju: indeksni sklad), navedbi:
  – da mora imeti indeksni sklad najmanj 90 odstotkov vrednosti
sredstev naloženih v delnice oziroma dolžniške vrednostne
papirje, ki sestavljajo indeks, in/ali v izvedene finančne
instrumente, ki omogočajo posnemanje njegove sestave, preostanek
sredstev pa bodo predstavljala dodatna likvidna sredstva,
oziroma, če je predvideno, tudi naložbe v instrumente denarnega
trga, ki izpolnjujejo pogoje, določene z ZISDU-1 in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi;
  – da se bo sestava indeksnega sklada prilagajala vsaki
spremembi sestave in razmerij med komponentami v indeksu, in
sicer najkasneje v enem mesecu od objave spremembe sestave in
razmerij v indeksu, in da je pri posnemanju sestave dopustno
neznatno odstopanje v višini +/- 5 odstotkov od razmerij v
indeksu.

  1.4 DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA
  Pojasnilo, da imajo lahko podskladi tudi dodatna likvidna
sredstva, ki predstavljajo denarna sredstva podsklada, ki niso
namenjena doseganju naložbenih ciljev, temveč pokrivanju tekočih
in izrednih izplačil podskladov, oblikujejo pa se lahko tudi v
času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb, in v
primerih, ko zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih
instrumentov družba za upravljanje začasno prekine nalaganje
sredstev podskladov na te trge.
  Navedba predvidene višine dodatnih likvidnih sredstev
podskladov (v odstotku od vseh sredstev podskladov).

  1.5 ZADOLŽEVANJE
  Kadar bo upravljanje premoženja vsaj enega od podskladov
vključevalo tudi zadolževanje, navedba največjega predvidenega
obsega (izraženo v odstotku od vseh sredstev podskladov) in
ročnosti zadolževanja.
  Pojasnilo, ali bo v ta namen zastavljeno premoženje
podskladov.

  1.6 TEHNIKE IN ORODJA UPRAVLJANJA NALOŽB
  Če bo družba za upravljanje za račun vsaj enega od podskladov
za namene varovanja pred tveganji, zniževanja stroškov in/ali
pridobivanja dodatnih prihodkov podskladov uporabljala posebne
tehnike in orodja, ki se nanašajo na tržne vrednostne papirje
in/ali instrumente denarnega trga, tudi navedbi:
  – da bo družba za upravljanje za račun podskladov za namene
varovanja pred tveganji uporabljala posebne tehnike in orodja, ki
se nanašajo na tržne vrednostne papirje in instrumente denarnega
trga, oziroma da jih bo uporabljala izključno za namene
zniževanja stroškov in/ali za namene pridobivanja dodatnih
prihodkov podskladov;
  – da njihova uporaba ne bo povzročila odmika od naložbenih
ciljev podskladov, da podskladi ne bodo izpostavljeni
izrazitejšim dodatnim tveganjem in da bo družba za upravljanje
ves čas upoštevala njihove dopustne izpostavljenosti.
  R: Uporabo naložbenih tehnik ali orodij samo pri nekaterih
razredih investicijskih kuponov podskladov je treba na tem mestu
posebej izpostaviti, obenem pa navesti oznake razredov, na katere
se tehnike ali orodja nanašajo, in opisati morebiten vpliv
njihove uporabe na vrednosti enot premoženja teh razredov
investicijskih kuponov.
  V nadaljevanju se navedejo samo tiste tehnike in orodja
upravljanja naložb, ki jih bo uporabljala družba za upravljanje
za račun vsaj enega od podskladov.

  A. POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
  – pojasnilo, da lahko družba za upravljanje oziroma skrbnik
premoženja podsklada po pooblastilu družbe za upravljanje za
račun podskladov iz njihovega premoženja posodita vrednostne
papirje v skupni vrednosti največ 30 odstotkov celotne vrednosti
sredstev posameznega podsklada;
  – pojasnilo, da lahko družba za upravljanje za račun
podskladov posoja vrednostne papirje iz njihovega premoženja
zgolj pod pogoji, ki jih opredeljujeta ZISDU-1 in sklep Agencije
za trg vrednostnih papirjev, ki določa pogoje in kriterije za
posojanje vrednostnih papirjev iz premoženja vzajemnega sklada;

  B. REPO POSLI
  – kratka in razumljiva definicija repo posla;
  – opredelitev omejitev in drugih pogojev njihove uporabe;

  C. KRITNA POSOJILA
  – kratka in razumljiva definicija kritnega posojila;
  – opredelitev namena kritnih posojil in pogojev njihove
uporabe;

  Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
  – pojasnilo, da bodo ti izvedeni finančni instrumenti
namenjeni izključno varovanju pred tveganji;
  – opredelitev vrst izvedenih finančnih instrumentov, v katere
bodo s tem namenom naložena sredstva podskladov;
  – navedba osnovnih instrumentov oziroma drugih finančnih
spremenljivk, na katere se bodo nanašali izvedeni finančni
instrumenti;
  – pri vsaki vrsti izvedenih finančnih instrumentov
opredelitev tveganj, proti katerim se bodo s temi instrumenti
varovali podskladi;
  – pojasnilo, da so organizirani trgi oziroma trgi
institucionalnih vlagateljev, na katerih se trguje s temi
izvedenimi finančnimi instrumenti, opredeljeni v dodatku D k
prospektu;
  – opredelitev nasprotnih strank v poslih z izvedenimi
finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na trgu
institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev pogojev glede unovčitve oziroma zaprtja
pozicije izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje
na trgu institucionalnih vlagateljev;
  – opredelitev drugih pogojev uporabe izvedenih finančnih
instrumentov;

  D. FINANČNA ZAVAROVANJA
  – opredelitev namena finančnega zavarovanja,
  – opis lastnosti finančnih zavarovanj in opredelitev pogojev
njihove uporabe;

  E. PREJETE GARANCIJE
  – opis lastnosti in predmeta garancije,
  – navedba oseb, ki jo bodo zagotavljale.

  F. DRUGO
  Navedba morebitnih drugih tehnik in orodij upravljanja naložb
z obrazložitvijo pogojev njihove uporabe.

  2. POGLAVJE
  PRAVILA VREDNOTENJA PREMOŽENJA
  Kratek opis pravil vrednotenja premoženja podskladov po
vrstah finančnih instrumentov, v katere bodo naložena sredstva
podskladov.

  3. POGLAVJE:
  TVEGANJA
  Navedba, da je tveganje, ki se mu izpostavlja vlagatelj z
nalaganjem v podsklade krovnega sklada, odvisno od naložbenih
ciljev in politike vsakega posameznega podsklada, zato naj izbere
takšen podsklad oziroma kombinacijo podskladov, da bo skupno
tveganje naložbe zanj še sprejemljivo.
  Navedba, da lahko vrednost naložb podskladov v prihodnosti
niha in da obstaja verjetnost, da vlagatelj ne bo dobil
povrnjenega celotnega vplačanega zneska.
  Kratki in razumljivi opisi tveganj, ki so jim izpostavljeni
podskladi (npr. tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje
poravnave, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, tveganje
skrbništva, tveganje koncentracije naložb v določeni vrsti naložb
ali na določenem trgu).
  Če ima krovni sklad vsaj en podsklad s politiko nalaganja v
izvedene finančne instrumente (za namene varovanja pred tveganji
ali za namene trgovanja), opis dodatnih tveganj in/ali dejavnikov
tveganja, ki se pojavljajo, in navedba pojasnila, da se ta
tveganja in/ali dejavniki tveganja nanašajo izključno na
podsklade, katerih sredstva bodo naložena v izvedene finančne
instrumente.
  Kadar je smiselno, navedba, da pri naložbi v investicijske
kupone podskladov obstajajo tudi drugi dejavniki tveganja, kot
npr. obstoj garancij drugih oseb, spremembe predpisov, inflacija,
nevarnost znižanja vrednosti sredstev in donosov v primeru
množičnega unovčevanja investicijskih kuponov podskladov ipd.

  4. POGLAVJE:
  REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE
  Kadar se čiste vrednosti sredstev in vrednosti enot
premoženja vseh podskladov obračunavajo v evrih, navedba, da je
referenčna valuta vseh podskladov evro.
  Če imajo podskladi različne referenčne valute, navedba, da so
valute, v katerih se obračunavata čista vrednost sredstev in
vrednost enote premoženja podskladov, navedene v dodatku F.
  Navedba obdobja obračunavanja čiste vrednosti sredstev in
vrednosti enote premoženja podskladov.
  Če imajo podskladi različna obdobja obračunavanja čiste
vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja, navedba, da so
obdobja obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote
premoženja podskladov navedene v DODATKU F.
  R: Pri različnih razredih investicijskih kuponov enega ali
več podskladov, ki se med seboj razlikujejo po valuti vplačil in
izplačil, tudi:
  – pojasnilo, da imajo podskladi lahko različne razrede
investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo po valuti
vplačil in izplačil;
  – pojasnilo o vplivu te značilnosti na tveganje naložbe v
investicijske kupone podskladov za vlagatelja;
  ter za posamezne razrede investicijskih kuponov, ki se med
seboj razlikujejo po tem kriteriju, tudi:
  – navedba oznake razreda;
  – navedba valute.

  5. POGLAVJE:
  UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV
  Kadar nobeden od podskladov krovnega sklada ne bo sproti
razdeljeval prihodkov oziroma čistega dobička, navedba, da bodo
podskladi prihodke oziroma čisti dobiček v celoti zadržali in da
ga v obdobju imetništva investicijskih kuponov imetnikom ne bodo
izplačevali, temveč šele ob izplačilu investicijskih kuponov
podskladov.
  Kadar bo vsaj eden od podskladov sproti razdeljeval prihodke
oziroma čisti dobiček, pojasnilo, da bodo nekateri podskladi
sproti razdeljevali prihodke oziroma čisti dobiček, in
opredelitev politike razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov
v skladu z opredelitvami sklepa Agencije, ki določa podrobnejšo
vsebino pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička
oziroma prihodkov vzajemnega sklada.
  Kadar so pravila oziroma pogoji za razdelitev čistega dobička
oziroma prihodkov med podskladi različni (npr. različno obdobje
razdelitve, različen delež čistega dobička oziroma prihodkov, ki
bo izplačan), pojasnilo, da so podrobnosti razdelitve čistega
dobička oziroma prihodkov podskladov navedene v dodatku F.
  R: Pri investicijskih kuponih različnih razredov enega ali
več podskladov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo
imetnikom zagotavljali razdelitev ali akumulacijo čistega dobička
oziroma prihodkov, pojasnilo, da družba za upravljanje pri
podskladih izdaja različne razrede investicijskih kuponov, ki se
med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali
razdelitev ali akumulacijo čistega dobička oziroma prihodkov
podsklada, in tudi:
  – navedba oznake razreda razdelitve;
  – opredelitev, katere razrede investicijskih kuponov
podsklada ali podskladov bodo bremenili stroški razdelitve
čistega dobička oziroma prihodkov.

  6. POGLAVJE:
  STROŠKI IN STOPNJA OBRATA NALOŽB
  Kadar vsaj pri enem od podskladov obstajajo posebnosti glede
stroškov, pojasnilo, da so posebnosti glede stroškov posameznih
podskladov oziroma stroškov imetnikov njihovih investicijskih
kuponov navedene v dodatku F.

  6.1 NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV
PODSKLADOV
  Informacije o neposrednih stroških imetnikov investicijskih
kuponov podskladov in pojasnilo, da jih plačajo pri vplačilu
in/ali izplačilu investicijskih kuponov; te informacije naj
vsebujejo:
  – najvišje vstopne stroške, do katerih je upravičena družba
za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov
podskladov, izražene v odstotku (na dve decimalni mesti natančno)
od vrednosti investicijskega kupona (navede se le tisti najvišji
odstotek, ki ga družba za upravljanje ne bo prekoračila pri
nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih
kuponov);
  – v primeru iz tretjega odstavka 122. člena ZISDU-1 najvišje
vstopne stroške od vplačil, opravljenih v prvem letu po začetku
vplačevanja v podsklad, izražene v odstotku (na dve decimalni
mesti natančno) od vrednosti vplačil v prvem letu, in pojasnilo,
da bodo vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil do izteka obdobja
vplačevanja sorazmerno nižji, tako da skupni vstopni stroški od
vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo presegli višine
vstopnih stroškov za enkratna vplačila; navede se le tisti
najvišji odstotek, ki ga družba za upravljanje ne bo prekoračila
pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih
kuponov;
  – najvišje izstopne stroške, do katerih je upravičena družba
za upravljanje ob izplačilu investicijskih kuponov, izražene v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od vrednosti
investicijskega kupona; navede se le tisti najvišji odstotek, ki
ga družba za upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu
oziroma njegovem razredu investicijskih kuponov;
  – v primeru prehoda med podskladi krovnega sklada in med
razredi investicijskih kuponov posameznega podsklada, najvišje
izstopne oziroma vstopne stroške, do katerih je upravičena družba
za upravljanje, izražene v odstotku (na dve decimalni mesti
natančno) od vrednosti investicijskega kupona (navede se le tisti
najvišji odstotek, ki ga družba za upravljanje ne bo prekoračila
pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih
kuponov);
  – pojasnilo, da je trenutno veljavna lestvica vstopnih in
izstopnih stroškov po podskladih krovnega sklada in/ali njihovih
razredih dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani
družbe za upravljanje;
  – kadar je smiselno, opis neposrednih stroškov vlagatelja v
primeru nakupa oziroma prodaje prenosljivih investicijskih
kuponov na organiziranem trgu.

  6.2 STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA
  Navedba vrste stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem
storitev upravljanja krovnega sklada in jih je družba za
upravljanje upravičena poravnati iz sredstev podskladov:

  A.
  provizija za upravljanje:
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje
provizija, in navedba rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev
podskladov;
  – navedba, da so višine provizij za upravljanje posameznih
podskladov navedene v dodatku F;
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov,
ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje,
tudi:
  – pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske
kupone podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo
po višini provizije za upravljanje;
  – pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje navedene za
vsak razred investicijskih kuponov podskladov posebej v dodatku
F;
  – pojasnilo vpliva različnih provizij za upravljanje na
vrednosti enot premoženja posameznih razredov podskladov;

  B.
  provizija za skrbniške storitve:
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje
provizija, in navedba rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev
podskladov;
  – navedba, najvišjega odstotka provizije za opravljanje
skrbniških storitev in splošne pogoje njenega morebitnega
znižanja; navede se le tisti najvišji odstotek, ki ga družba za
upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu oziroma
njegovem razredu investicijskih kuponov;

  C.
  vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje
podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega
sklada;
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov,
ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom
zagotavljali razdelitev ali akumulacijo čistega dobička oziroma
prihodkov, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička
oziroma prihodkov posameznega podsklada bremenili izključno tisti
del njihovega premoženja, ki se nanaša na investicijske kupone
razreda razdelitve;

  Č.
  vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje
podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni
sklad;

  D.
  opredelitev, kateri izmed zgoraj navedenih stroškov bodo
bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade), z opisom načina
oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade.

  6.3 CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA (TER) IN STOPNJA OBRATA NALOŽB
(PTR)
  Navedba, da so zadnji razpoložljivi podatki o celotnih
stroških poslovanja in stopnjah obrata naložb podskladov
prikazani v dodatku G.

  7. POGLAVJE:
  OBDAVČENJE
  Kratek opis obdavčitve krovnega sklada in imetnikov
investicijskih kuponov podskladov na podlagi obstoječih
predpisov, upoštevaje posebnosti podskladov:

  A.
  pojasnilo o davčnem statusu krovnega sklada in podskladov v
Republiki Sloveniji;

  B.
  pojasnilo o vrstah dajatev in davščin (in morebitnih
oprostitvah plačil dajatev in davščin) ter o višini in drugih
pogojih obdavčitve imetnikov investicijskih kuponov podskladov.

  8. POGLAVJE:
  POSLOVNO LETO IN POROČILA O POSLOVANJU
  Navedba, da je poslovno leto krovnega sklada enako
koledarskemu.
  Navedba, da letno in polletno poročilo krovnega sklada
vsebujeta zbirno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
krovnega sklada ter računovodske izkaze vseh podskladov.

  9. POGLAVJE:
  OBVEŠČANJE VLAGATELJEV IN JAVNOSTI

  9.1 VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA
  Pri besedilu tega podpoglavja se pri prenosljivih
investicijskih kuponih, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, naslov tega podpoglavja nadomesti z naslovom »VREDNOSTI
ENOT PREMOŽENJA PODSKLADOV IN NJIHOVE TRŽNE CENE«.
  Navedba mesta, pogostnosti in časa objave vrednosti enot
premoženja podskladov; kadar se z investicijskimi kuponi enega
ali več podskladov trguje na organiziranem trgu, tudi navedba
mesta ter pogostnosti in časa objave tržnih cen enot premoženja
podskladov.

  9.2 POROČILA O POSLOVANJU
  Navedba mesta, pogostnosti in časa objave mesečnih poročil o
poslovanju podskladov.
  Navedba mesta in časa objave revidiranih letnih in polletnih
poročil krovnega sklada ter njihovih povzetkov.

  9.3 POMEMBNI PRAVNI IN POSLOVNI DOGODKI TER DRUGE OBJAVE
  Navedba mesta in časa objave obvestil o pomembnih pravnih in
poslovnih dogodkih, povezanih s krovnim skladom, posameznim
podskladom ali družbo za upravljanje, ki bi lahko pomembneje
vplivali na vrednosti enot premoženja, in v primeru, ko se z
investicijskimi kuponi trguje na organiziranem trgu, tudi na
tržne cene enot premoženja podskladov.
  Navedba mesta in časa objave obvestil o prekinitvi pogodbe,
sklenjene s skrbnikom premoženja krovnega sklada, in o sklenitvi
pogodbe z drugim skrbnikom.
  Navedba mesta objave drugih obvestil, ki jih mora objavljati
družba za upravljanje v skladu z ZISDU-1.

  10. POGLAVJE:
  INVESTICIJSKI KUPONI, VPLAČILA IN IZPLAČILA
  Navedba, da je premoženje podskladov krovnega sklada
razdelejno na enote premoženja.

  10.1 INVESTICIJSKI KUPONI
  Navedba, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone
podskladov, ki se glasijo na eno, več ali dele enot premoženja
posameznega podsklada.
  Navedba vsebine pravic, ki izhajajo iz investicijskih
kuponov:
  – pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo
vrednosti enot premoženja podsklada, na katere se glasi
investicijski kupon;
  – pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v
primeru likvidacije podsklada;
  – pravica do izplačila sorazmernega dela čistega dobička
oziroma prihodkov podsklada (če tako določajo pravila upravljanja
podsklada);
  – morebitne druge pravice imetnikov investicijskih kuponov.
  Opis investicijskih kuponov podskladov:
  – navedba podatkov, ki jih vsebuje investicijski kuponi;
  – pojasnilo o tem, da je investicijski kupon imenski
vrednostni papir;
  – pojasnilo o neprenosljivosti oziroma prenosljivosti
investicijskih kuponov podskladov na drugo osebo, z opisom, v
kakšni obliki so izdani (kot pisna listina ali kot
nematerializiran vrednostni papir);
  – v primeru prenosljivih investicijskih kuponov navedba
števila enot premoženja, na katere se glasijo posamezni
investicijski kuponi.
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov
tudi:
  – navedba oznake razreda;
  – opis značilnosti, po kateri se razred investicijskih
kuponov podsklada loči od drugih razredov (npr. po višini
upravljavske provizije);
  – opredelitev morebitnih pristopnih pogojev (npr. samo
določen trženjski kanal);
  – navedba mesta v prospektu, kjer so podrobneje opisane
značilnosti razreda investicijskih kuponov.

  10.2 VPLAČILA IN IZPLAČILA
  Pri besedilu tega podpoglavja se pri neprenosljivih
investicijskih kuponih upoštevajo samo vsebine iz oddelkov
10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 in 10.2.5 tega podpoglavja (z ustreznim
preštevilčenjem podpoglavij), pri prenosljivih investicijskih
kuponih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, pa tudi
vsebina iz oddelka 10.2.3, pri čemer se naslov podpoglavja 10.2.
nadomesti z naslovom »VPLAČILA IN IZPLAČILA TER TRGOVANJE Z
INVESTICIJSKIMI KUPONI PODSKLADOV«.

  10.2.1 Vplačila
  Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v
denarju.
  Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka
zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja
podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je
upravičena družba za upravljanje.
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov
in kadar je smiselno, navedba, da je nakupna vrednost
investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov
enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote
premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov podsklada,
povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za
upravljanje.
  Navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja
posameznega podsklada tako, da posreduje pravilno izpolnjeno
pristopno izjavo na vpisnih mestih družbe za upravljanje.
  Kadar družba za upravljanje s posebno računalniško aplikacijo
omogoča elektronski pristop k pravilom upravljanja podskladov,
navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja
podskladov tudi z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila;
tudi opredelitev vseh pogojev za elektronski pristop ter kratek
in jasen opis postopka; glede na to, da pristop k pravilom
upravljanja z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila poteka
brez fizične navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za
upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je
bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz
vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni
izjavi; tudi pojasnilo, da lahko družba za upravljanje naknadno
in v določenih primerih, zaradi izpolnjevanja določb predpisov s
področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
od registriranega overitelja digitalnega potrdila pridobi podatke
o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja.
  Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne
vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da se za vlagateljevo
vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada do
presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu nakupne vrednosti
investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po
stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta
objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, za vlagateljevo
vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po
presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne
vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote
premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno
objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na delovni dan T+2.
  Pojasnilo, da so presečne ure, upoštevaje naložbeno usmeritev
podskladov, določene za vsak podsklad posebej in navedene v
dodatku F.
  Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevem
pristopu h krovnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov
podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter
davčnimi predpisi.
  Opis drugih podrobnosti v zvezi z izdajo in hrambo
investicijskih kuponov ter navedba načina in časa, ko bo imetnik
investicijskega kupona obveščen o njegovi izdaji.

  10.2.2 Izplačila
  Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona podsklada od
družbe za upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne
vrednosti.
  Navedba, da je odkupna vrednost investicijskega kupona enaka
zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja
podsklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je
upravičena družba za upravljanje.
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov
in kadar je smiselno, navedba, da je odkupna vrednost
investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov
enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote
premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov podsklada,
zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena družba
za upravljanje.
  Opis načina in pogojev izplačila odkupne vrednosti
investicijskega kupona z navedbo, da bo družba za upravljanje na
podlagi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega
kupona, ki jo bo prejela do presečne ure obračunskega dne T, pri
izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala
vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo
javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji
delovni dan T+1, pri zahtevi za izplačilo odkupne vrednosti
investicijskega kupona, ki jo bo prejela po presečni uri
obračunskega dne T, pa bo pri izračunu odkupne vrednosti
investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po
stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (mesto
objave) najkasneje na delovni dan T+2.
  Navedba drugih podrobnosti v zvezi z izplačilom odkupne
vrednosti investicijskih kuponov ter navedba načina in časa, ko
bo imetnik investicijskega kupona obveščen o izplačilu.

  10.2.3 Trgovanje z investicijskih kuponi
  Navedba organiziranih trgov, na katerih se trguje z
investicijskimi kuponi.
  Pojasnilo, da lahko vlagatelj investicijski kupon bodisi
kadarkoli kupi oziroma proda po tržni ceni na organiziranem trgu
bodisi ga vplača oziroma zahteva izplačilo njegove odkupne
vrednosti neposredno pri družbi za upravljanje.
  Opozorilo o različnih stroških, ki bremenijo vlagatelja
bodisi ob vplačilu in izplačilu investicijskega kupona pri družbi
za upravljanje bodisi ob njegovem nakupu in prodaji na
organiziranem trgu.
  Navedba, da vsebuje vlagateljeva pristopna izjava tudi
podatek o šifri njegovega računa nematerializiranih vrednostnih
papirjev, v dobro katerega naj se prenesejo investicijski kuponi,
ki so predmet pristopne izjave, in podatke o članu klirinško
depotne družbe, ki vodi ta račun.
  Navedba, da lahko imetnik investicijskega kupona uresniči
pravico zahtevati izplačilo odkupne vrednosti od družbe za
upravljanje tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo
investicijskega kupona članu klirinško depotne družbe, ki vodi
račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerem so
vpisani investicijski kuponi podsklada, ki so predmet zahteve,
izda nalog za njihov prenos v breme svojega računa in v dobro
plavajočega računa podsklada.
  Opredelitev morebitnih drugih pogojev in navedba morebitnih
drugih informacij, pomembnih za vlagatelje v podsklade s
prenosljivimi investicijskimi kuponi.

  10.2.4 Prehodi med podskladi krovnega sklada
  Opredelitev pogojev prehodov med podskladi krovnega sklada
oziroma izplačila investicijskega kupona enega podsklada in
hkratnega vplačila investicijskega kupona drugega podsklada brez
vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona.
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov
in kadar je smiselno, se doda tudi oddelek z naslednjim naslovom
in vsebino:

  10.2.5 Prehodi med razredi investicijskih kuponov podskladov
  Opredelitev pogojev prehodov med razredi investicijskih
kuponov podskladov krovnega sklada brez vmesnega izplačila
odkupne vrednosti investicijskega kupona.

  11. POGLAVJE
  DRUGE DOLOČBE O KROVNEM SKLADU IN PODSKLADIH

  11.1 TRAJANJE PODSKLADOV
  Navedba, da so podskladi oblikovani za nedoločen čas, oziroma
v primeru, ko ima krovni sklad vsaj en podsklad, ki je oblikovan
za določen čas, navedba, da je pri podskladih, ki so oblikovani
za določen čas, čas, za katerega so oblikovani, opredeljen v
dodatku F.

  11.2 ZAUSTAVITEV IZPLAČIL IN VPLAČIL

  11.2.1. Zaustavitev izplačil
  Navedba, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih
in kadar to zahtevajo posebne okoliščine, zaradi varstva in
interesov imetnikov investicijskih kuponov nekaterih ali vseh
podskladov, začasno zaustavi izplačila investicijskih kuponov
podskladov. Zaustavitev izplačil je mogoča zgolj v okoliščinah in
pod pogoji, določenimi v sklepu Agencije, ki določa primere in
okoliščine, postopke in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni,
da lahko vzajemni sklad začasno ustavi odkup enot premoženja.
  Navedba, da lahko tudi Agencija zahteva začasno zaustavitev
izplačil investicijskih kuponov nekaterih ali vseh podskladov
krovnega sklada, kadar oceni, da je to v interesu imetnikov
investicijskih kuponov podskladov ali v interesu javnosti.

  11.2.2. Zaustavitev vplačil
  Navedba, da lahko družba za upravljanje v izjemnih primerih
in kadar to zahtevajo posebne okoliščine, začasno zaustavi
vplačila investicijskih kuponov nekaterih ali vseh podskladov
krovnega sklada.
  Navedba pogojev in okoliščin, v katerih lahko družba za
upravljanje začasno zaustavi vplačila investicijskih kuponov
nekaterih ali vseh podskladov krovnega sklada.

  11.2.3. Obveščanje
  Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov o zaustavitvi izplačil oziroma vplačil
investicijskih kuponov podskladov in trajanju zaustavitve.

  11.3 PRENOS UPRAVLJANJA
  Navedba, da lahko družba za upravljanje, ki upravlja krovni
sklad, prenese upravljanje celotnega krovnega sklada ali
posameznega podsklada na drugo družbo za upravljanje.
  Navedba, da se v primeru, če Agencija družbi za upravljanje s
pravnomočno odločbo odvzame dovoljenje za opravljanje storitev
upravljanja investicijskih skladov oziroma če je nad družbo za
upravljanje začet stečajni postopek ali postopek prisilne
likvidacije, izvede prisilni prenos upravljanja krovnega sklada
na drugo družbo za upravljanje.
  Navedba, da postopek prenosa oziroma prisilnega prenosa
upravljanja krovnega sklada na drugo družbo za upravljanje
opredeljujejo ustrezne določbe ZISDU-1.
  Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov v primeru prenosa upravljanja krovnega
sklada ali podsklada.

  11.4 ZAMENJAVA SKRBNIKA PREMOŽENJA
  Opis postopka morebitne zamenjave skrbnika premoženja
krovnega sklada z navedbo razlogov, zaradi katerih lahko pride do
njegove zamenjave, in opis njenih pravnih posledic.

  11.5 LIKVIDACIJA
  Navedba razlogov za likvidacijo krovnega sklada ali podsklada
iz 148. člena ZISDU-1, vključno z razlogi za likvidacijo na
podlagi sklepa družbe za upravljanje.
  Navedba, da postopek likvidacije in njene pravne posledice
opredeljujejo ustrezne določbe ZISDU-1.
  Navedba načina, mesta in časa obveščanja imetnikov
investicijskih kuponov v primeru likvidacije krovnega sklada ali
podsklada.

  11.6 PREOBLIKOVANJE
  Navedba sledečega besedila:
  »Družba za upravljanje lahko v skladu z ZISDU-1 in določbami
pravil upravljanja preoblikuje posamezni podsklad.
  Podsklad se preoblikuje tako, da se njegovo celotno
premoženje prenese na drug že obstoječ ali novoustanovljen
prevzemni podsklad v upravljanju iste družbe za upravljanje. Po
opravljenem preoblikovanju prenosni podsklad preneha brez
likvidacijskega postopka, vse njegovo premoženje ter pravice in
obveznosti pa preidejo na prevzemni podsklad. Imetniki
investicijskih kuponov prenosnih podskladov po izvedenem postopku
preoblikovanja dobijo investicijske kupone prevzemnega podsklada
po menjalnem razmerju, ki ga določi družba za upravljanje skladno
z ZISDU-1 in ustreznimi podzakonskimi predpisi.
  Preoblikovanje podsklada v nobenem primeru ne sme poslabšati
premoženjskega položaja imetnikov investicijskih kuponov
podskladov, udeleženih pri preoblikovanju. Čista vrednost
sredstev prevzemnega podsklada bo po opravljenem postopku
preoblikovanja najmanj enaka, kakor je bila vsota čistih
vrednosti sredstev prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega
podsklada pred postopkom preoblikovanja. Skupna vrednost vseh
enot premoženja prevzemnega podsklada, katerih imetnik postane
oseba po opravljenem postopku preoblikovanja, bo najmanj enaka
skupni vrednosti vseh enot premoženja prenosnega oziroma
prenosnih podskladov, katerih imetnik je bila ista oseba pred tem
postopkom.
  Naložbeni cilji, naložbena politika in druge določbe pravil
upravljanja prevzemnega in prenosnega oziroma prenosnih
podskladov se ne smejo bistveno razlikovati. Zadnji objavljeni
celotni stroški poslovanja prevzemnega podsklada ne smejo
presegati celotnih stroškov poslovanja prenosnega podsklada
oziroma vsakega od prenosnih podskladov za več kot 30 odstotkov,
razen če je posledica preoblikovanja ustanovitev novega
podsklada. Izvedba preoblikovanja podsklada je predmet
predhodnega pregleda skrbnika premoženja krovnega sklada in
revizorja, dovoljenje za preoblikovanje pa izda Agencija. Stroški
preoblikovanja bremenijo družbo za upravljanje.
  Družba za upravljanje bo v zvezi s preoblikovanjem podsklada
oziroma podskladov javno objavila najmanj obvestilo o nameravani
izvedbi preoblikovanja, obvestilo o morebitnem odstopu od
nameravane izvedbe preoblikovanja, obvestilo o prejemu odločbe
Agencije o izdaji dovoljenja za preoblikovanje in obvestilo o
opravljenem preoblikovanju.
  Družba za upravljanje bo o prejemu odločbe Agencije za trg
vrednostnih papirjev o izdaji dovoljenja za preoblikovanje
podsklada obvestila imetnike investicijskih kuponov vseh
podskladov krovnega sklada, udeleženih pri preoblikovanju.
  Imetnik investicijskega kupona kateregakoli podsklada,
udeleženega pri preoblikovanju, ima od družbe za upravljanje
pravico zahtevati kopijo dokumentacije v zvezi s preoblikovanjem,
zlasti načrt preoblikovanja, poročilo uprave oziroma upravnega
odbora družbe za upravljanje o preoblikovanju ter poročilo
revizorja in mnenje skrbnika premoženja krovnega sklada o
preoblikovanju. Družba za upravljanje mora imetniku
investicijskih kuponov podsklada brezplačno poslati kopije
dokumentov naslednji delovni dan od prejema imetnikove pisne
zahteve. Imetnik investicijskega kupona prenosnega oziroma
prenosnih podskladov ima od družbe za upravljanje pravico
zahtevati tudi besedilo pravil upravljanja prevzemnega
podsklada.«

  12. POGLAVJE:
  DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

  12.1 SPLOŠNE INFORMACIJE
  Navedba firme in sedeža družbe za upravljanje ter navedba
kraja glavne uprave družbe za upravljanje, če ta ni enak njenemu
sedežu; navedba datuma ustanovitve.
  Navedba mesta in časa, ko je možen vpogled v splošne akte
družbe za upravljanje (akt o ustanovitvi oziroma družbeno pogodbo
oziroma statut) in v njeno zadnje razpoložljivo revidirano letno
poročilo; navedba mesta in časa objave revidiranega letnega
poročila.
  Navedba številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja
Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih
skladov.
  Navedba podatka o višini v sodni register vpisanega in
vplačanega osnovnega kapitala družbe za upravljanje.

  12.2 ORGANI VODENJA IN NADZORA
  Navedba, da je pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za
upravljanje, o njenih organih vodenja in nadzora ter njihovih
članih navedeno v dodatku A.

  13. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH

  13.1 SKRBNIK PREMOŽENJA
  Navedba firme in sedeža skrbnika premoženja krovnega sklada.
  Navedba glavne dejavnosti, ki jo opravlja skrbnik premoženja
krovnega sklada.
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade.
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad.

  13.2 DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA IN
PODSKLADOV
  Navedba, da so podatki o osebah, na katere je družba za
upravljanje prenesla posamezne storitve upravljanja krovnega
sklada oziroma podskladov, navedeni v dodatku B.

  14. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
  Pojasnilo o razsodišču (naziv in sedež razsodišča) za
izvensodno reševanje sporov med vlagatelji v podsklade krovnega
sklada ter družbo za upravljanje in drugimi ponudniki storitev
upravljanja krovnega sklada ali podskladov, s katerimi je družba
za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih
storitev upravljanja krovnega sklada, z navedbo mesta, kjer je
mogoče pridobiti dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko
pride do izvensodnega reševanja sporov, in se seznaniti z vsemi
elementi sheme izvensodnega reševanja sporov.

  15. POGLAVJE:
  OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA
  V tem poglavju mora biti navedena naslednja izjava, ki jo
podpišejo osebe, odgovorne za izdajo prospekta:
  »Izjavljamo, da prospekt krovnega sklada z vključenimi
pravili upravljanja vsebuje resnične podatke in ne izpušča nobene
informacije, ki bi jo kot izdajatelj prospekta morala navesti
družba za upravljanje oziroma s katero je seznanjena, njeno
zamolčanje pa bi lahko oškodovalo imetnike investicijskih kuponov
podskladov ali potencialne vlagatelje. Prospekt krovnega sklada z
vključenimi pravili upravljanja tudi ne vsebuje zavajajočih
podatkov ali informacij, ki bi se lahko tolmačile na različne
načine.«
  Vsebino prospekta krovnega sklada pregledajo in podpišejo vsi
člani uprave oziroma vsi izvršni direktorji upravnega odbora
družbe za upravljanje (ali njihovi pooblaščenci). S podpisom
odgovarjajo za izjavo, dano v tem poglavju prospekta.
  Kraj, datum:
  Podpis vseh članov uprave družbe za upravljanje oziroma vseh
izvršnih direktorjev njenega upravnega odbora (ali njihovih
pooblaščencev).


  DODATEK A – ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
  Kratko pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje,
o njenih organih vodenja in nadzora.
  Navedba imen in priimkov vseh članov organov vodenja in
nadzora družbe za upravljanje, skupaj z njihovimi funkcijami.


  DODATEK B  – SEZNAM DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV UPRAVLJANJA
KROVNEGA SKLADA ALI PODSKLADOV

  UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
  Za vsako posamezno osebo, na katero je bilo preneseno
upravljanje celote ali dela premoženja enega ali več podskladov,
navedba:
  – firme in sedeža;
  – datuma prenosa storitve;
  – vrste in obsega premoženja, ki je bilo preneseno v
upravljanje.
  ADMINISTRATIVNE STORITVE
  Za vsako osebo, na katero je bila prenesena posamezna
administrativna storitev, navedba:
  – firme in sedeža;
  – datuma prenosa storitve;
  – vrste prenesene administrativne storitve.
  DRUGE STORITVE
  Za vsako osebo, na katero je bila prenesena posamezna druga
storitev, potrebna za učinkovito upravljanje premoženja
podskladov, navedba:
  – firme in sedeža;
  – datuma prenosa storitve;
  – vrste prenesene storitve.


  DODATEK C – MEHKE PROVIZIJE IN SPORAZUMI O DELITVI PROVIZIJ

  A.
  Pojasnilo, ali družba za upravljanje v zvezi z opravljanjem
poslov s finančnimi instrumenti za račun podskladov (storitve
poravnav in izvršitve poslov) od borznoposredniških družb oziroma
bank prejema kakšne ekonomske koristi v obliki t.i. mehkih
provizij (ang. soft commissions); v primeru, da je do njih
upravičena, njihov kratek opis; po potrebi tudi pojasnilo o tem,
kako družba za upravljanje rešuje morebitno nasprotje interesov,
ki bi lahko izhajalo iz tovrstnih sporazumov;

  B.
  Pojasnilo, ali ima družba za upravljanje sklenjen kakšen
sporazum (ang. fee sharing agreement), ki se nanaša bodisi na
delitev transakcijskih stroškov, plačanih iz sredstev podskladov,
med družbo za upravljanje in borzno posredniško družbo, bodisi v
primeru sklada skladov na delitev provizij (neposrednih in/ali
posrednih) med družbo za upravljanje takšnega sklada skladov in
družbo za upravljanje ciljnega sklada; v primeru, da takšni
sporazumi o delitvi provizij obstajajo, pojasnilo, kdo je
upravičen do provizij; po potrebi tudi pojasnilo o tem, kako
družba za upravljanje rešuje morebitni konflikt interesov, ki bi
lahko izhajal iz tovrstnih sporazumov; kadar je smiselno, tudi
poimenska navedba podskladov, v zvezi s katerimi ima družba za
upravljanje sklenjene takšne sporazume.


  DODATEK D – SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV

  A.
  Navedba, da bodo sredstva podskladov v okvirih naložbenega
cilja in politike vsakega podsklada naložena le v vrednostne
papirje in instrumente denarnega trga:
  1. ki so uvrščeni ali s katerimi se trguje na borzi
vrednostnih papirjev države članice Evropske unije oziroma s
katerimi se trguje na drugem priznanem, organiziranem in širši
javnosti dostopnem trgu države članice Evropske unije.
  Zadostuje navedba, da je seznam organiziranih trgov Evropske
unije dostopen na spletni strani:
  – http://www.a-tvp.si/content.asp?IDm=26&warn=1.
  2. s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih
papirjev evropskih držav, ki niso članice Evropske unije:
  – seznam borz;
  3. s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih
papirjev neevropskih držav:
  – seznam borz;
  4. s katerimi se trguje na naslednjih priznanih,
organiziranih in širši javnosti dostopnih trgih evropskih držav,
ki niso članice Evropske unije:
  – seznam trgov;
  5. s katerimi se trguje na naslednjih priznanih,
organiziranih in širši javnosti dostopnih trgih neevropskih
držav:
  – seznam trgov;

  B.
  Navedba, da so sredstva podskladov v okvirih naložbenega
cilja in politike vsakega posameznega podsklada lahko naložena le
v izvedene finančne instrumente:
  1. s katerimi se trguje na organiziranem trgu oziroma trgu
institucionalnih vlagateljev države članice Evropske unije.
  2. s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih
oziroma trgih institucionalnih vlagateljev tujih držav:
  – seznam trgov.


  DODATEK E – SEZNAM PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA
  Seznam vseh podskladov krovnega sklada z oznako zaporedne
številke v dodatku F, kjer so podrobneje opredeljena pravila
upravljanja posameznega podsklada.


  DODATEK F – PODROBNEJŠA PRAVILA UPRAVLJANJA PODSKLADOV
  Navedba, da se pravila upravljanja posameznih podskladov,
kakor so podrobneje opredeljena v tem dodatku, vedno uporabljajo
hkrati s pravili upravljanja iz skupnega dela prospekta.
  V nadaljevanju se ločeno za vsak podsklad navede naslov:
  ZAPOREDNA ŠTEVILKA IN IME PODSKLADA
  ter naslednja poglavja:

  1. DATUM OBLIKOVANJA IN ISIN KODA
  Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za upravljanje
podsklada (dd.mm.llll).
  Navedba ISIN kode investicijskega kupona podsklada in
morebitne oznake investicijskega kupona.
  R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov
navedba razredov s pripadajočimi ISIN kodami in morebitnimi
drugimi oznakami.

  2. NALOŽBENI CILJ
  Opis naložbenih ciljev podsklada, ki vsebuje:
  – opredelitev poglavitnih naložbenih ciljev podsklada (npr.
dolgoročna kapitalska rast, tekoči prihodki iz dividend,
obresti);
  – kadar druge osebe nudijo garancijo, ki ščiti vlagatelje,
opredelitev garancije in vseh morebitnih omejitev v zvezi z njo;
  – kadar bo podsklad sledil izbranemu ali izbranim finančnim
indeksom oziroma drugemu ustreznemu vodilu, navedba indeksov
oziroma vodila in opredelitev stopnje svobode pri sledenju
(pasivno, aktivno ali zmerno aktivno upravljanje).

  3. NALOŽBENA POLITIKA
  Navedba vrst finančnih instrumentov, v katere bodo naložena
sredstva podsklada (samo tiste vrste naložb, v katere bodo
dejansko naložena sredstva podsklada), in opis sloga upravljanja
premoženja podsklada oziroma načina in metode, s katerima bo
družba za upravljanje dosegala njegove naložbene cilje (npr. da
bo nalagala v podcenjene delnice ali da bo uporabljala strategijo
taktične alokacije naložb s pogostimi prilagoditvami portfelja
ipd.); pojasnilo, da bodo sredstva podsklada naložena v te
finančne instrumente z upoštevanjem splošnih omejitev,
opredeljenih v skupnem delu prospekta, in v skladu z omejitvami,
opredeljenimi v tem poglavju.
  Če bo pretežen delež sredstev podsklada naložen v posamezno
vrsto finančnih instrumentov, navedba njenega najnižjega deleža
(v odstotku od vseh sredstev podsklada); pri podskladih z
uravnoteženo naložbeno politiko navedba najnižjega in najvišjega
deleža naložb v lastniške vrednostne papirje; pri podskladih s
fleksibilno strukturo naložb se deleži ne navedejo.
  Če bo pretežen delež sredstev podsklada naložen v posamezno
vrsto prenosljivih vrednostnih papirjev in/ali instrumentov
denarnega trga:
  – opredelitev kriterija za izbiro tovrstnih naložb (npr.
gospodarski sektor oziroma geografsko območje);
  – navedba borz in drugih organiziranih trgov iz dodatka D, na
katerih bo družba za upravljanje trgovala s temi finančnimi
instrumenti (lahko tudi samo sklic na posamezne organizirane trge
iz dodatka D);
  – pri naložbah v obveznice navedba vrste obveznic (državne,
podjetniške), opredelitev njihove prevladujoče dospelosti (v
letih od – do) in morebitnih zahtev glede bonitete;
  – pojasnilo, ali bodo sredstva podsklada naložena tudi v
vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje;
  – pojasnilo, ali bodo sredstva podsklada naložena tudi v
instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno ne trguje na
organiziranem trgu;
  – pojasnilo, ali bodo sredstva podsklada naložena tudi v
prenosljive vrednostne papirje in/ali instrumente denarnega trga
z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom (strukturirane
finančne instrumente z vgrajenim izvedenim finančnim
instrumentom).
  Pri naložbah v vrednostne papirje in instrumente denarnega
trga, pri katerih je izjemoma dovoljena višja izpostavljenost do
določenih izdajateljev, opredelitev izdajateljev.
  Pri naložbah v izvedene finančne instrumente z namenom
trgovanja:
  – podrobnejša opredelitev vrst izvedenih finančnih
instrumentov, v katere bodo naložena sredstva podsklada, in
osnovnih instrumentov oziroma drugih finančnih spremenljivk, na
katere se nanašajo izvedeni finančni instrumenti;
  – navedba organiziranih trgov, na katerih se trguje s temi
izvedenimi finančnimi instrumenti (lahko tudi samo s sklicem na
posamezne organizirane trge iz dodatka D);
  – opredelitev morebitnih drugih pogojev, ki jih bo upoštevala
družba za upravljanje pri nalaganju sredstev podsklada v izvedene
finančne instrumente.
  Pojasnilo, ali bo družba za upravljanje v zvezi s premoženjem
podsklada uporabljala kakšne tehnike in orodja upravljanja
naložb, in če jih bo, katere.
  Pri indeksnem skladu samo sledeče:
  – opis značilnosti indeksa, katerega sestavo bo posnemal
podsklad, z navedbo mesta, kjer so dosegljive podrobnejše
informacije o metodologiji izračuna indeksa, postopku revidiranja
njegove sestave, njegovi trenutni sestavi in njenih spremembah
ter druge informacije v zvezi z indeksom;
  – navedba imena oziroma naziva organizacije, ki izračunava
indeks;
  – opredelitev strategije, ki bo podskladu omogočala
posnemanje sestave indeksa (npr. z neposrednim nalaganjem v
komponente indeksa);
  – kadar bo lahko zaradi sestave indeksa izpostavljenost
podsklada do posameznega izdajatelja znašala več kot 20 odstotkov
vrednosti sredstev, navedba razlogov za povečano izpostavljenost.
  Pri skladu denarnega trga samo sledeče:
  – opis vrst in lastnosti finančnih instrumentov, v katere
bodo naložena sredstva podsklada;
  – navedba borz in drugih organiziranih trgov, na katerih se
trguje s temi instrumenti denarnega trga (lahko tudi samo s
sklicem na posamezne organizirane trge iz dodatka D);
  – pojasnilo, ali bodo sredstva podsklada naložena tudi v
instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu.
  Pri skladu skladov samo sledeče:
  – opis vrst in lastnosti odprtih investicijskih skladov
(ciljnih skladov), v katere bodo naložena sredstva podsklada;
  – opredelitev morebitnih drugih pogojev, pod katerimi bodo
naložena sredstva podsklada v tovrstne naložbe.

  4. TVEGANJA
  Poimenska navedba tveganj, ki jim bo posebej izrazito
izpostavljen podsklad, in navedba mesta v prospektu, kjer so ta
tveganja podrobneje opisana.
  Kadar bodo sredstva podsklada naložena v izvedene finančne
instrumente za namene trgovanja, opozorilo, da je naložba v
investicijske kupone podsklada priporočljiva samo za izkušene
vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča
prevzemanje večjih naložbenih tveganj.
  Kadar je mogoče upravičeno pričakovati, da bo zaradi sestave
naložb ali zaradi uporabljenih tehnik in orodij upravljanja
naložb podsklada vrednost njegove enote premoženja zelo nihala,
opozorilo, da je zelo verjetno, da bo zaradi sestave naložb ali
zaradi uporabljenih tehnik in orodij upravljanja naložb podsklada
vrednost enote premoženja podsklada zelo nihala.
  Kadar je smiselno, opis morebitnih drugih dejavnikov
tveganja, povezanih z naložbo v investicijske kupone podsklada
(npr. obstoj garancij drugih oseb, varovanje pred valutnim
tveganjem ipd.).
  Navedba vlagateljem razumljive enoznačne ocene tveganosti
naložbe v investicijske kupone podsklada.

  5. DRUGE POSEBNOSTI PRAVIL UPRAVLJANJA PODSKLADA
  – čas, za katerega je oblikovan podsklad, če je oblikovan za
določen čas;
  – začetna vrednost enote premoženja (samo pri podskladih,
oblikovanih po uveljavitvi ZISDU-1);
  – v primeru iz drugega odstavka 4. poglavja skupnega dela
prospekta valuta, v kateri se obračunavata čista vrednost
sredstev in vrednost enote premoženja;
  – presečna uro za vplačila oziroma izplačila;
  – višina provizije za upravljanje podsklada v odstotku od
povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada (na dve
decimalni mesti natančno);
  – pojasnilo, ali je investicijski kupon podsklada prenosljiv;
  – kadar se bodo čisti dobiček oziroma prihodki podsklada
delili sproti, navedba, da se bodo delili sproti, in v primeru iz
tretjega odstavka 5. poglavja skupnega dela prospekta pojasnilo o
morebitnih posebnostih pri razdelitvi, ki se nanašajo izključno
na ta podsklad;
  – pojasnilo o morebitnih drugih posebnostih, ki se nanašajo
izključno na podsklad.
  R: Kadar ima podsklad investicijske kupone različnih
razredov, je treba to na tem mestu posebej navesti, poleg tega pa
tudi, da so značilnosti razredov in morebitni pristopni pogoji
opredeljeni v podpoglavju 10.1 skupnega dela prospekta.
  R: Pri investicijskih kuponih podsklada različnih razredov,
ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje,
se navedejo provizije za upravljanje za vsak razred posebej.


  DODATEK G – PODATKI O POSLOVANJU PODSKLADOV
  Podatki o poslovanju posameznega podsklada se navedejo v
skupni tabeli za vse podsklade krovnega sklada, pri čemer mora
biti iz tabele jasno razvidno, na kateri podsklad (in kadar je
smiselno, tudi na kateri razred investicijskih kuponov podsklada)
se nanaša posamezni podatek.
  Podatki o poslovanju podsklada vključujejo:
  – preteklo donosnost podsklada;
  – celotne stroške poslovanja podsklada;
  – stopnjo obrata naložb podsklada.
  Pretekla donosnost podsklada pomeni (celotno) letno donosnost
naložbe v investicijske kupone podsklada za vsako izmed zadnjih
10 polnih koledarskih let poslovanja podsklada (oziroma za
ustrezno krajše obdobje, če podsklad ne posluje toliko časa);
letne donosnosti naložbe v investicijske kupone podsklada naj
bodo izražene v odstotku (na eno decimalno mesto natančno).
Donosnosti za obdobje poslovanja, krajše od enega leta, ni
dovoljeno preračunavati na letno raven; kadar podsklad sledi
izbranemu ali izbranim finančnim indeksom ali se primerja s
katerim drugim ustreznim vodilom (ang. benchmark), se poleg
podatka o pretekli donosnosti naložbe v podsklad v isti tabeli za
isto obdobje navedejo tudi podatki o (celotni) letni donosnosti
indeksov oziroma drugega vodila; iz izračuna celotne letne
donosnosti naj bo izključen vpliv davkov ter vstopnih in
izstopnih stroškov, vendar mora biti ob tabeli jasno navedeno,
kateri stroški so izvzeti iz izračuna.
  Nad tabelo se navede opozorilo, da pretekla donosnost ni
pokazatelj donosnosti naložbe v investicijske kupone podsklada v
prihodnosti in da je treba pri mednarodnih primerjavah donosnosti
upoštevati različne davčne režime, ki bi lahko vplivali na
izračun donosnosti.
  Podatek o celotnih stroških poslovanja podsklada (TER) se
navede v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne
dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada; iz tabele
mora biti razvidno obdobje, na katerega se nanaša; ob tabeli se
navede pojasnilo, da celotni stroški poslovanja podsklada
bremenijo premoženje podsklada, in ne neposredno imetnikov
investicijskih kuponov, da zajemajo vse stroške poslovanja
podsklada, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za
skrbniške storitve, razen stroškov poslov s finančnimi
instrumenti (transakcijskih stroškov) in njim primerljivih
stroškov, da so običajno označeni s kratico TER (iz angleške
besede Total Expense Ratio) in izraženi v odstotku od povprečne
dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev podsklada ter da so
lahko v bodoče višji ali nižji od prikazanih.
  V primeru iz 9. člena Sklepa o metodologiji za izračun
celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih
stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave
podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za
izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada, se namesto
podatka iz prejšnjega odstavka navede ocena TER podsklada; v tem
primeru se ob tabeli navede tudi opomba, da zaradi nedosegljivih
podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov
dejanskega TER podsklada ni bilo mogoče izračunati, zato je
navedeni podatek zgolj njegova ocena.
  Podatek o stopnji obrata naložb (PTR) se navede v odstotku
(na dve decimalni mesti natančno) od povprečne dvanajstmesečne
čiste vrednosti sredstev podsklada; iz tabele mora biti razvidno
obdobje, na katerega se nanaša; ob tabeli se navede pojasnilo, da
stopnja obrata naložb meri aktivnost upravljanja premoženja
podsklada, pri čemer višja stopnja praviloma pomeni bolj aktivno
upravljanje, hkrati pa tudi višje stroške poslov s finančnimi
instrumenti (transakcijske stroške), ki bremenijo premoženje
podsklada; tudi pojasnilo, da je običajno označena s kratico PTR
(iz angleške besede Portfolio Turnover Rate).
  Pod tabelo se navede mesto, kjer je dostopen kronološki
pregled vseh doslej izračunanih in objavljenih TER in PTR.


  DODATEK H – SEZNAM VPISNIH MEST V REPUBLIKI SLOVENIJI
  Navedba podatkov o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež
pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe), pri katerih
je mogoče na območju Slovenije pristopiti k pravilom upravljanja
posameznega podsklada, vključno z navedbo natančnega naslova
vpisnih mest,
  oziroma navedba naslova spletne strani, kjer so ti podatki na
voljo vlagateljem.


  PRILOGE K PROSPEKTU:
  1. VZOREC OBRAZCA PRISTOPNE IZJAVE K PRAVILOM UPRAVLJANJA
PODSKLADA
  2. VZOREC OBRAZCA ZAHTEVE ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKEGA KUPONA
PODSKLADA
  3. ZADNJE OBJAVLJENO LETNO IN POLLETNO POROČILO KROVNEGA
SKLADA
  Op.: Prilogi 1 in 2 sta obvezni sestavini prospekta krovnega
sklada, samo če sta tudi sestavni del pravil upravljanja krovnega
sklada.
  PRILOGA 3:

 NAVODILA ZA SESTAVO IZVLEČKA PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA OZIROMA
          PODSKLADA KROVNEGA SKLADA

  Pri uporabi te priloge za podsklade krovnega sklada se pojem
»vzajemni sklad« v vseh sklonih nadomesti s pojmom »podsklad«,
razen če je ob besedi »vzajemnega« v oklepaju beseda »krovnega«.
Tedaj se beseda »vzajemnega« v nadomesti z besedo »krovnega«.
  Za vzajemni sklad oziroma podsklad, ki še ne posluje dovolj
dolgo, da bi bilo zanj mogoče navesti vse informacije in podatke,
ki jih zahteva to navodilo, se na mestih v izvlečku prospekta,
kjer naj bi se ti podatki navedli, navede pojasnilo, da podatkov
ni mogoče navesti, ker vzajemni sklad oziroma podsklad še ne
posluje dovolj dolgo.
  Opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi teh navodil
vsebovati izvleček prospekta, morajo biti poudarjena tako, da
vidno izstopajo iz preostalega besedila.
  Oznaka: »R« pomeni, da se besedilo nanaša na razrede
investicijskih kuponov.
  Izvleček prospekta naj obsega največ štiri strani, pri čemer
naj vsebuje naslov:
  »IZVLEČEK PROSPEKTA (ime vzajemnega sklada)«
  – navedbo ISIN kode investicijskega kupona vzajemnega sklada
in morebitne oznake investicijskega kupona (R: navedba razredov
investicijskih kuponov vzajemnega sklada s pripadajočimi ISIN
kodami in morebitnimi oznakami);
  Informacije v naslednjih sklopih izvlečka prospekta morajo
biti zapisane v obliki kratkih in vlagatelju razumljivih besedil.

  1. SPLOŠNE OPREDELITVE
  – oblika investicijskega sklada (vzajemni sklad ali podsklad
krovnega sklada in ime krovnega sklada) in podatek, da je
oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja
področje upravljanja investicijskih skladov;
  – datum (dd.mm.llll) izdaje izvlečka prospekta;
  – datum (dd.mm.llll) izdaje dovoljenja Agencije za
upravljanje vzajemnega sklada;
  – firma družbe za upravljanje;
  – firma pooblaščenega upravljavca premoženja vzajemnega
sklada, če je družba za upravljanje prenesla upravljanje celote
ali dela sredstev vzajemnega sklada na drugega izvajalca;
  – firma skrbnika premoženja vzajemnga (krovnega) sklada;
  – firma pooblaščenega revizorja poslovanja vzajemnega
(krovnega) sklada in družbe za upravljanje;
  – naziv nadzornega organa: Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Ljubljana (www.a-tvp.si);
  – pojasnilo, da izvleček prospekta vsebuje zgolj izbrane
podatke o vzajemnem skladu in da so podrobnejše informacije o
naložbah, stroških, tveganjih in drugih pomembnih značilnostih
vzajemnega sklada (krovnega sklada) navedene v prospektu in
pravilih upravljanja vzajemnega (krovnega) sklada;
  – pojasnilo, da ima vlagatelj pravico zahtevati izročitev
prospekta vzajemnega (krovnega) sklada ter zadnjega objavljenega
letnega in polletnega poročila vzajemnega (krovnega) sklada in da
so ti dokumenti brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za
upravljanje;

  2. NALOŽBENI CILJ IN NALOŽBENA POLITIKA (lahko tudi ločena
sklopa)
  – navedba poglavitnega naložbenega cilja vzajemnega sklada
(npr. dolgoročna kapitalska rast, tekoči prihodki iz dividend,
obresti);
  – kadar druge osebe nudijo garancijo, ki ščiti vlagatelje,
kratek opis garancije;
  – pojasnilo, ali premoženje vzajemnega sklada sledi izbranemu
ali izbranim finančnim indeksom oziroma drugemu ustreznemu
vodilu, navedba indeksov oziroma vodila in opredelitev stopnje
svobode pri sledenju (pasivno, aktivno ali zmerno aktivno
upravljanje);
  – navedba glavnih vrst finančnih instrumentov, v katere bodo
naložena sredstva vzajemnega sklada (samo finančni instrumenti s
potencialno prevladujočim vplivom na poslovanje (tveganje in
donosnost) vzajemnega sklada) in kratek opis sloga upravljanja
premoženja oziroma načina in metode, s katerimi bodo doseženi
naložbeni cilji (npr. nalaganje v podcenjene delnice ali uporaba
strategije taktične alokacije naložb s pogostimi prilagoditvami
portfelja ipd.);
  – pri naložbah v obveznice, navedba vrste obveznic (državne,
podjetniške) in opredelitev morebitnih zahtev glede bonitete;
  – opredelitev gospodarskega sektorja oziroma geografskega
območje oziroma drugih kriterijev naložb (npr. naložbe v
vrednostne papirje podjetij iz držav v razvoju);
  – pri naložbah v izvedene finančne instrumente bodisi
neposredno bodisi preko strukturiranih finančnih instrumentov
pojasnilo, ali bodo izvedeni finančni instrumenti namenjeni
varovanju pred tveganji ali trgovanju;
  – pojasnilo, ali bo družba za upravljanje v zvezi s
premoženjem vzajemnega sklada uporabljala tehnike in orodja
upravljanja naložb, in če jih bo, katere;
  R: Pri uporabi tehnike ali orodja upravljanja naložb samo pri
nekaterih razredih investicijskih kuponov vzajemnega sklada se
navede oznaka razreda, na katerega se nanašata, in opiše
morebiten vpliv njune uporabe na vrednost (tveganost) enote
premoženja tega razreda investicijskih kuponov.
  Pri indeksnem skladu se v tem sklopu navede samo:
  – poglavitni naložbeni cilj vzajemnega sklada;
  – kratek opis značilnosti indeksa, katerega sestavo bo
posnemal vzajemni sklad, z navedbo mesta, kjer so dosegljive
podrobnejše informacije o metodologiji izračuna indeksa, postopku
revidiranja njegove sestave, njegovi trenutni sestavi in njenih
spremembah ter druge informacije v zvezi z indeksom;
  – ime oziroma naziv organizacije, ki izračunava indeks;
  – strategijo, ki bo vzajemnemu skladu omogočala posnemanje
sestave izbranega indeksa (npr. z neposrednim nalaganjem v
komponente indeksa);
  Pri vzajemnem skladu denarnega trga se v tem sklopu navede
samo:
  – poglavitni naložbeni cilj vzajemnega sklada;
  – kratek opis vrst in lastnosti finančnih instrumentov, v
katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada;
  – gospodarski sektor oziroma geografsko območje oziroma druge
kriterije, ki bodo upoštevani pri nalaganju;
  – opredelitev, ali bodo sredstva vzajemnega sklada naložena
tudi v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu;
  Pri vzajemnem skladu skladov se v tem sklopu navede samo:
  – poglavitni naložbeni cilj vzajemnega sklada;
  – vrste in lastnosti odprtih investicijskih skladov (ciljnih
skladov), v katere bodo naložena sredstva vzajemnega sklada;
  – morebitne druge pogoje, pod katerimi bodo naložena sredstva
vzajemnega sklada v tovrstne naložbe;

  3. TVEGANJA
  – kratke definicije tistih tveganj, za katere je mogoče z
veliko verjetnostjo pričakovati, da bodo pomembno vplivala na
poslovanje vzajemnega sklada;
  – kadar je smiselno, navedba, da obstajajo tudi drugi
dejavniki, ki vplivajo na tveganost vzajemnega sklada, kot npr.
obstoj garancij drugih oseb, sprememba predpisov, inflacija,
nevarnost znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega
unovčevanja investicijskih kuponov vzajemnega sklada ipd.;
  – kadar je smiselno, opozorilo, da zaradi koncentracije
naložb, usmeritve vzajemnega sklada v specifičen ožji gospodarski
sektor, geografsko območje ali finančni instrument kljub
razpršenosti naložb vzajemnega sklada obstaja možnost povečanja
tveganja;
  – kadar je mogoče upravičeno pričakovati, da bo zaradi
sestave naložb ali zaradi uporabljenih tehnik in orodij njihovega
upravljanja vrednost enote premoženja vzajemnega sklada zelo
nihala, opozorilo, da je zelo verjetno, da bo zaradi sestave
naložb ali zaradi uporabe tehnik in orodij njihovega upravljanja
vrednost enote premoženja vzajemnega sklada zelo nihala;
  – kadar bodo sredstva vzajemnega sklada neposredno ali
posredno naložena v izvedene finančne instrumente z namenom
trgovanja, opozorilo, da je naložba v investicijske kupone
vzajemnega sklada priporočljiva samo za izkušene vlagatelje in
vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje
večjih naložbenih tveganj;
  – kadar bo zaradi sestave indeksa, katerega sestavo bo
posnemal vzajemni sklad, izpostavljenost vzajemnega skalada do
posameznega izdajatelja znašala več kot 20 odstotkov vrednosti
sredstev, opozorilo, da bo vzajemni sklad zaradi sestave indeksa,
katerega sestavo bo posnemal, do posameznega izdajatelja
izpostavljen več kot 20 odstotkov;
  – razumljiva enoznačna ocena tveganja naložbe v investicijske
kupone vzajemnega sklada;

  4. PROFIL VLAGATELJA
  – kratka (v enem stavku) in jasna opredelitev profila
vlagatelja, kateremu je vzajemni sklad prvenstveno namenjen;

  5. UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV
  – kratko pojasnilo o tem, ali bo vzajemni sklad imetnikom
investicijskih kuponov razdeljeval čisti dobiček oziroma
prihodke, in če bo, v kolikšnem obsegu, na kakšen način in kdaj;
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom
zagotavljali razdelitev ali akumulacijo čistega dobička oziroma
prihodkov vzajemnega sklada, se navede pojasnilo, da v okviru
vzajemnega sklada obstajajo različni razredi investicijskih
kuponov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom
zagotavljali razdelitev ali akumulacijo čistega dobička oziroma
prihodkov vzajemnega sklada, in oznake razredov investicijskih
kuponov, ki spadajo med razrede razdelitve.

  6. STROŠKI
  – podatek o najvišjih vstopnih in izstopnih stroških, do
katerih je upravičena družba za upravljanje ob vplačilu oziroma
izplačilu investicijskih kuponov vzajemnega sklada, izražen v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od vrednosti
investicijskega kupona;
  – v primeru iz tretjega odstavka 122. člena ZISDU-1 podatek o
najvišjih vstopnih stroških od vplačil, opravljenih v prvem letu
po začetku vplačevanja v vzajemni sklad, izražen v odstotku (na
dve decimalni mesti natančno) od vrednosti vplačil v prvem letu,
in pojasnilo, da bodo vstopni stroški vseh nadaljnjih vplačil do
izteka obdobja vplačevanja sorazmerno nižji, tako da skupni
vstopni stroški od vplačil za celotno obdobje vplačevanja ne bodo
presegli višine vstopnih stroškov za enkratna vplačila;
  – v primeru prehoda v drug vzajemni sklad, ki ga upravlja
družba za upravljanje, podatek o najvišjih vstopnih oziroma
izstopnih stroških, do katerih je upravičena družba za
upravljanje, izražen v odstotku (na dve decimalni mesti natančno)
od vrednosti investicijskega kupona;
  – pojasnilo, da je trenutno veljavna lestvica vstopnih in
izstopnih stroškov dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni
strani družbe za upravljanje;
  – podatek o višini provizije za upravljanje vzajemnega
sklada, ki jo zaračunava družba za upravljanje, izražen v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne letne
čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za
upravljanje, tudi pojasnilo, da v okviru vzajemnega sklada
obstajajo različni razredi investicijskih kuponov, ki se med
seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje; za
posamezne razrede investicijskih kuponov, ki se med seboj
razlikujejo po tem kriteriju, tudi navedba oznake razreda,
opredelitev pristopnih pogojev, podatek o višini provizije za
upravljanje, do katere je upravičena družba za upravljanje,
izražen v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne
letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, in pojasnilo o
vplivu različnih provizij za upravljanje vzajemnega sklada na
vrednosti enot premoženja posameznega razreda investicijskih
kuponov.
  – podatek o najvišji proviziji za opravljanje skrbniških
storitev, ki jo zaračunava skrbnik premoženja vzajemnega sklada,
izražen v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne
letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
  – navedba vrst drugih stroškov, do povrnitve katerih sta v
breme premoženja vzajemnega sklada upravičena družba za
upravljanje in skrbnik premoženja vzajemnega sklada;
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov in kadar je smiselno, opozorilo, da bodo stroški
razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
bremenili izključno tisti del premoženja vzajemnega sklada, ki se
nanaša na investicijske kupone razreda razdelitve.
  – podatek o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
(TER) z enako vsebino in v enakem obsegu, kot določa priloga
priloga V (dodatek G) k prospektu vzajemnega (krovnega) sklada;
  – podatek o stopnji obrata naložb vzajemnega sklada (PTR) z
enako vsebino in v enakem obsegu, kot določa priloga VI (dodatek
G) k prospektu vzajemnega (krovnega) sklada;
  R: P ri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov se, kadar je smiselno, na tem mestu navedejo podatki o
TER ločeno po razredih.
  – navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh
doslej izračunanih in objavljenih TER in PTR vzajemnega sklada;
  – pojasnilo, ali ima družba za upravljanje v zvezi z
vzajemnim skladom sklenjene kakšne sporazume o delitvi provizij
oziroma ali je v zvezi s poslovanjem vzajemnega sklada upravičena
do kakšnih mehkih provizij, in po potrebi pojasnilo, da so
podrobnejše informacije o tem navedene v prospektu vzajemnega
(krovnega) sklada;

  7. VPLAČILA IN IZPLAČILA TER OBJAVA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA
  – kratko in jasno pojasnilo o postopku vplačila in izplačila
ter po potrebi o nakupu in prodaji investicijskih kuponov
vzajemnega sklada,
  – pri prenosljivih investicijskih kuponih, s katerimi se
trguje na organiziranem trgu, tudi navedba trgov in opis
posebnosti pri vplačilu in izplačilu prenosljivih investicijskih
kuponov;
  – navedba morebitnega najnižjega možnega zneska vplačila v
vzajemni sklad;
  – navedba mesta in časa objave vrednosti enote premoženja
vzajemnega sklada; pri prenosljivih investicijskih kuponih, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu, tudi navedba mesta
objave dnevne tržne cene enote premoženja vzajemnega sklada;
  – pri krovnem skladu navedba morebitnih pogojev prehoda v
drug podsklad brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti
investicijskega kupona in morebitnih povezanih stroškov;
  – navedba valute vplačila in izplačila;
  R: Pri investicijskih kuponih različnih razredov vzajemnega
sklada, ki se med seboj razlikujejo po valuti vplačil in
izplačil, tudi pojasnilo, da v okviru vzajemnega sklada obstajajo
različni razredi investicijskih kuponov, ki se med seboj
razlikujejo po valuti vplačil oziroma izplačil, in za posamezne
razrede investicijskih kuponov, ki se med seboj razlikujejo po
tem kriteriju, tudi navedba oznake razreda in valute.

  8. OBDAVČENJE
  – kratko in jasno pojasnilo o davkih, ki jih je v povezavi z
naložbo v investicijske kupone vzajemnega sklada zavezan plačati
imetnik investicijskega kupona; pojasnilo, da naj v primeru
negotovosti glede obdavčenja iz naslova naložbe v investicijski
kupon vzajemnega sklada poišče pomoč strokovnjakov;


  9. PRETEKLA DONOSNOST
  – nazorna grafična predstavitev (celotne) letne donosnosti
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada za vsako izmed
zadnjih 10 polnih koledarskih let poslovanja (oziroma za ustrezno
krajše obdobje, če vzajemni sklad ne posluje toliko časa;
donosnosti za obdobja poslovanja, krajša od enega leta, ni
dovoljeno preračunavati na letno raven); celotna letna donosnost
naj bo prikazana s stolpci v grafikonu, katerega os x predstavlja
zaporedna koledarska leta poslovanja, os y pa donosnost, izraženo
v odstotku (na eno decimalno mesto natančno); v izračunu celotne
letne donosnosti naj bo izključen vpliv davkov in vstopnih in
izstopnih stroškov, vendar mora biti poleg grafikona jasno
navedeno, kateri stroški so izvzeti iz izračuna; kadar vzajemni
sklad sledi izbranemu ali izbranim finančnim indeksom ali se
primerja s kakšnim drugim ustreznim vodilom, mora biti podatek o
pretekli letni donosnosti indeksov oziroma drugega vodila
prikazan v istem grafikonu kot celotna letna donosnost naložbe v
investicijske kupone vzajemnega sklada;
  – navedba kumulativne donosnosti naložbe v investicijske
kupone vzajemnega sklada za zadnja 3, zadnjih 5 in zadnjih 10
koledarskih let poslovanja; izražene naj bodo v odstotku (na eno
decimalno mesto natančno); kadar vzajemni sklad sledi izbranemu
ali izbranim finančnim indeksom ali se primerja s kakšnim drugim
ustreznim vodilom, mora biti pretekla kumulativna donosnost
indeksov oziroma drugega vodila prikazana na enak način in za
isto obdobje kot kumulativna donosnost naložbe v investicijske
kupone vzajemnega sklada;
  – navedba opozorila, da pretekla donosnost ni pokazatelj
donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v
prihodnosti in da je treba pri mednarodnih primerjavah donosnosti
upoštevati različne davčne režime, ki bi lahko vplivali na
izračun donosnosti;
  R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih
razredov se, kadar je smiselno, navedejo podatki o pretekli
donosnosti za vsak razred investicijskih kuponov posebej;
prikažejo se lahko bodisi v različnih bodisi v istem grafikonu.

  10. DODATNE INFORMACIJE
  – navedba telefonske številke, naslova elektronske pošte in
spletne strani, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije o
vzajemnem skladu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti