Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1870. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, stran 4639.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter (v nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt) se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– financiranje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebna zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja, posodobitve obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja, posodobitve obstoječe javne razsvetljave in izgradnje plinovoda na območju naslednjih naselij mestnega značaja oziroma ulic: Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter, Podlubnik – del, Groharjevo naselje, Cesta talcev, Kapucinski trg in Novi svet (v nadaljevanju: območje občinskega podrobnega prostorskega načrta).
Vsa območja občinskega podrobnega prostorskega načrta imajo le deloma urejeno javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod. Stanovanjski objekti so opremljeni z individualnimi greznicami. Padavinska voda preko ponikovalnic ponika v podtalje. Deli območja občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki imajo že urejeno odvajanje, so priključeni na zbirni mestni kanal. Obravnavano območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja v območju, na katerem mora občina glede na obremenitev skladno z zakonodajo zagotoviti čiščenje in odvajanje odpadne vode.
Obstoječe vodovodno omrežje na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je večinoma zgrajeno iz azbestnocementnih cevi, ki ne ustrezajo več današnjim zdravstvenim standardom, poleg tega je slabe kakovosti in dotrajano. S predvidenimi posegi bo zagotovljena zadostna količina in kvaliteta vode v vseh razmerah.
Obstoječe omrežje javne razsvetljave na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je izvedeno večinoma z zračnimi vodi in je pomanjkljivo.
Sočasno z ostalimi posegi se dogradi še plinovodno omrežje v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Kolikor bo iz smernic nosilcev urejanja prostora zahtevana razširitev obsega posegov ali novi infrastrukturni posegi, se le-te obravnava v sklopu občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 103/04) je za območja občinskega podrobnega prostorskega načrta predvidena posodobitev obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskega in plinovodnega omrežja ter javne razsvetljave.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Idejni projekt za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter, Projekt inženiring, november 2007.
3. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje načrtovanega vodovodnega, kanalizacijskega in plinovodnega omrežja ter javne razsvetljave vključno z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti in ureditvijo pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture, na katerih se po izvedbi posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje. Po potrebi se lahko glede na nove podatke med izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta ureditveno območje tudi spremeni.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt obravnava ureditev naslednje komunalne in energetske infrastrukture na območju naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter:
a) Vodovodno omrežje
Z načrtovano izgradnjo vodovodnega omrežja se zagotovi kvalitetno in redno oskrbo vseh porabnikov ter ustrezne tlačne razmere v cevovodih in požarno varnost v naselju.
Predvidena je gradnja naslednjega vodovodnega omrežja:
– primarni cevovod PV 1 Trnje, dimenzije DN 150 mm, na območju naselij Trnje in Binkelj,
– primarni cevovod PV 2, Podlubnik (1. in 2. del), dimenzije DN 150 mm, na območju naselja Podlubnik,
– primarni cevovod PV 3, Virlog, dimenzije DN 100 mm, na območju naselij Virlog in Binkelj,
– primarni cevovod PV4, Stara Loka, dimenzije DN 100 mm, na območju Stare Loke.
Poleg primarnih cevovodov se zgradi oziroma posodobi še več sekundarnih cevovodov dimenzije DN 100 mm. Za požarne namene je treba na ustreznih razdaljah predvideti nadtalne hidrante.
b) Kanalizacijsko omrežje
Predvidena je gradnja naslednjega kanalizacijskega omrežja:
– primarni kanal za odvod komunalne odpadne vode PK 1 na območju naselij Stara Loka in Virlog dimenzije 250 in 300 mm za gravitacijske vode in 100 mm za tlačne vode;
– primarni kanal za odvod komunalne odpadne vode PK 2 na območju naselja Trnje dimenzije 300 mm;
– dva primarna kanala za odvajanje odplak po sistemu mešane kanalizacije MK1 v Podlubniku dimenzije 400 do 800 mm in MK 4 v Groharjevem naselju dimenzije 400 do 500 mm;
– primarni kanal mešane kanalizacije MK 1 na območju Podlubnika dimenzije 400 do 800 mm. Trasa kanala poteka po asfaltih občinskih cestah do trgovine Mercator do priključka na Zbirni mestni kanal, v neposredni bližine državne ceste Škofja Loka–Železniki;
– sekundarni kanal za odvod komunalne odpadne vode K 12 na območju Veštra – zahod, ki odvaja odpadne sanitarne vode iz obstoječih stanovanjskih objektov nad republiško cesto Škofja Loka –Železniki in jo gravitacijsko odvaja proti predvidenemu črpališču ČRP 4;
– tlačni kanal K13 od predvidenega črpališča ČRP 4 po trasi rekonstruitane regionalne ceste R2 – 403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik do predvidenega avtobusnega postajališča;
– vzporedno s kanalom MK 1 se zgradi novi Meteorni kanal PK 3 za odvajanje meteornih voda z območja Trnja in Binklja dimenzije od 400 do 600 mm.
Poleg naštetih kanalov se zgradi še več sekundarnih kanalov in 4 črpališča za prečrpavanje odplak na tistih delih tras, na katerih niso možni gravitacijski odtoki.
c) Plinovodno omrežje
Na območju Stare Loke in Binklja so potrebne delne dopolnitve obstoječe mreže plinskih napeljav, na območju Virloga, Trnja in Veštra pa je treba zgraditi novo mrežo plinskih napeljav.
Mreža plinskih napeljav se dopolni na celotnem območju obdelave, kjer ta mreža še ni izvedena in sovpada z ostalimi komunalnimi vodi.
(3) Javna razsvetljava in elektro priključki do načrtovanih črpališč
Javna razsvetljava je že izvedena na večjem delu obravnavanega območja. Potrebne so le delne dopolnitve v Virlogu in Stari Loki.
Predvidena črpališča bodo napajana iz lokalne nizkonapetostne mreže.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, je izdelani idejni projekt, ki se ga v fazi izdelave OPPN še dodatno preveri in utemelji.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela do oktobra 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o začetku priprave in objava v Uradnem listu RS, april 2008
– priprava osnutka OPPN, april 2008
– smernice nosilcev urejanja prostora, maj 2008
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, junij 2008
– sodelovanje javnosti, julij 2008
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, julij 2008
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, avgust 2008
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, september 2008
– sprejem predloga OPPN, oktober 2008
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj,
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka,
7. Elektro Gorenjska, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj,
8. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
9. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljavec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskemu aktu, ki v skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskega akta postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(financiranje)
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Škofja Loka.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-2/2007
Škofja Loka, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti