Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1889. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1890. Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja
1891. Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin
1892. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Voglajni v občini Štore
1893. Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

Sklepi

1894. Sklep o določitvi stopnje razvitosti občin za leto 2008

Drugi akti

1895. Akt o spremembah in dopolnitvi Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
1896. Akt o spremembi Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

MINISTRSTVA

1897. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

OBČINE

Celje

1898. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje
1899. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2007
1900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, Kare 10
1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Dolgo polje I in CRC Golovec«
1902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
1903. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
1904. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Trnovlje in k.o. Teharje

Idrija

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija

Komen

1906. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen

Koper

1907. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Levji grad – Koper«

Kranj

1908. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne Občine Kranj za leto 2007
1909. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Mestni občini Kranj

Ljubljana

1910. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo poslovno stanovanjske soseske Stožice
1911. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne
1912. Odredba o določitvi prednostnih smeri na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah

Medvode

1913. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2006
1914. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2007

Miren-Kostanjevica

1915. Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
1916. Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
1917. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna
1918. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica

Mislinja

1919. Letni program športa v letu 2008, ki ga sofinancira Občina Mislinja

Mokronog-Trebelno

1920. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2007
1921. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009
1922. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
1923. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog

Novo mesto

1924. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007
1925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada

Puconci

1926. Odlok o priznanjih Občine Puconci

Slovenj Gradec

1927. Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1)

Škofja Loka

1928. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka

Šmarješke Toplice

1929. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2007
1930. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice
1931. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
1932. Odlok o olajšavah pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Šmarješke Toplice
1933. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Šmarješke Toplice
1934. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke Toplice
1935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice
1936. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Šmarješke Toplice iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
1937. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Šmarješke Toplice
1938. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Tržič

1939. Odlok o oglaševanju na območju Občine Tržič
1940. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnično šolo Lom pod Storžičem
1941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič

Žiri

1942. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju poslovne cone P1 ob povezovalni cesti v Žireh

Žužemberk

1943. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
1944. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008 – rebalans 1

POPRAVKI

1945. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge
1946. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenih pogojev (PUP) za Dobrave
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti