Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1810. Sklep o obveščanju vlagateljev in dostopnosti dokumentacije o preoblikovanju vzajemnih skladov, stran 4531.

Na podlagi četrtega odstavka 151.e člena in šestega odstavka 151.f člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o obveščanju vlagateljev in dostopnosti dokumentacije o preoblikovanju vzajemnih skladov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta sklep določa:
1. minimalen obseg podatkov v javnih objavah ob nastanku naslednjih dejstev:
– namere preoblikovanja vzajemnih skladov;
– odstopa od namere preoblikovanja vzajemnih skladov;
– prejema odločbe, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) odločila o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje;
– opravljenega preoblikovanja vzajemnih skladov.
2. podrobnejšo vsebino obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, o pravici zahtevati kopijo dokumentacije o preoblikovanju, in seznam dokumentacije v zvezi s preoblikovanjem, ki jo mora družba za upravljanje na zahtevo izročiti imetniku.
(2) Vsebine iz 1. točke prejšnjega odstavka se hkrati z objavo v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, objavi tudi v arhivu obvestil iz sklepa Agencije, ki podrobneje ureja vsebino in roke objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov.
II. JAVNA OBJAVA NAMERE PREOBLIKOVANJA VZAJEMNIH SKLADOV
2. člen
(1) Javna objava namere preoblikovanja vzajemnih skladov mora vsebovati najmanj naslednje vsebine:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, z navedbo organa družbe za upravljanje, ki je sprejel sklep o preoblikovanju vzajemnih skladov, in datuma sprejetja sklepa;
2. natančno opredelitev prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega vzajemnega sklada, udeleženih pri preoblikovanju;
3. navedbo razlogov, zaradi katerih se je družba za upravljanje odločila za preoblikovanje vzajemnih skladov;
4. opozorilo, da bo preoblikovanje vzajemnih skladov opravljeno, če bo družba za upravljanje pridobila dovoljenje Agencije za preoblikovanje vzajemnih skladov;
5. navedbo, da se prenosni vzajemni sklad oziroma prenosni vzajemni skladi preoblikujejo tako, da se njegovo oziroma njihovo celotno premoženje prenese na drug že obstoječ oziroma novoustanovljen prevzemni vzajemni sklad in da po opravljenem preoblikovanju prenosni vzajemni sklad oziroma prenosni vzajemni skladi prenehajo brez likvidacijskega postopka, vse njegovo oziroma njihovo premoženje ter pravice in obveznosti pa preidejo na prevzemni vzajemni sklad;
6. navedbo, da bodo imetniki investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov po izvedenem postopku preoblikovanja dobili investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada po menjalnem razmerju, ki ga bo določila družba za upravljanje skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05-odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1), skupna vrednost vseh enot premoženja prevzemnega vzajemnega sklada, katerih imetnik postane oseba po opravljenem postopku preoblikovanja, pa bo najmanj enaka skupni vrednosti vseh enot premoženja prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov, katerih imetnik je bila ista oseba pred tem postopkom; v primeru, da pride do prenosa na obstoječi prevzemni vzajemni sklad, navedba, da se imetnikom investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada število enot premoženja zaradi izvedbe preoblikovanja ne bo spremenilo;
7. opozorilo, da bo v času izvedbe preoblikovanja za določen čas prišlo do zaustavitve vplačil v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in izplačil iz njih;
8. kratka opredelitev predvidenih posledic preoblikovanja vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, zlasti z vidika:
– morebitnih stroškov vzajemnih skladov in neposrednih stroškov imetnikov investicijskih kuponov,
– davčnih posledic za imetnike investicijskih kuponov,
– morebitne spremembe naložbenih ciljev in politike vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju,
– morebitnega vpliva na tveganja, ki so jim izpostavljeni imetniki investicijskih kuponov vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju;
– v primeru, ko se z investicijskimi kuponi prenosnega oziroma prenosnih in/ali prevzemnega vzajemnega sklada trguje na organiziranem trgu, predvidene posledice preoblikovanja vzajemnega sklada oziroma vzajemnih skladov v zvezi s trgovanjem;
9. kratka opredelitev pravic imetnikov investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov v času do izvedbe preoblikovanja z opredelitvijo rokov, v katerih lahko imetniki te pravice uresničijo;
10. v primeru, ko se preoblikovanje izvede s prenosom na obstoječ prevzemni vzajemni sklad, kratka opredelitev pravic imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada v času do izvedbe preoblikovanja z opredelitvijo rokov, v katerih lahko imetniki te pravice uresničijo;
11. navedbo, da bo izvedbo preoblikovanja pregledal pooblaščeni revizor;
12. besedilo obvestila iz 7. člena tega sklepa.
III. JAVNA OBJAVA ODSTOPA OD NAMERE PREOBLIKOVANJA VZAJEMNIH SKLADOV
3. člen
Javna objava odstopa od namere preoblikovanja vzajemnih skladov mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju;
2. natančno opredelitev prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega vzajemnega sklada, udeleženih pri preoblikovanju;
3. datum in mesto objave namere preoblikovanja vzajemnih skladov;
4. datum odstopa od namere preoblikovanja vzajemnih skladov in navedbo organa družbe za upravljanje, ki je sprejel sklep o odstopu od namere;
5. navedbo razlogov za odstop od namere preoblikovanja vzajemnih skladov;
6. besedilo obvestila iz 7. člena tega sklepa.
IV. JAVNA OBJAVA INFORMACIJE O PREJEMU ODLOČBE V ZVEZI S PREOBLIKOVANJEM
4. člen
Javna objava informacije o prejemu odločbe, s katero je Agencija odločila o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje, mora vsebovati najmanj naslednje vsebine:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju;
2. natančno opredelitev prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega vzajemnega sklada, udeleženih pri preoblikovanju;
3. datum in mesto objave namere preoblikovanja vzajemnih skladov;
4. datum izdaje odločbe Agencije o izdaji dovoljenja za preoblikovanje vzajemnih skladov;
5. če Agencija izda dovoljenje za preoblikovanje vzajemnih skladov:
– kratek opis razlogov za preoblikovanje vzajemnih skladov;
– kratek opis posledic preoblikovanja vzajemnih skladov; udeleženih pri preoblikovanju, za vzajemne sklade in imetnike investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov in v primeru, ko se preoblikovanje izvede s prenosom na obstoječ prevzemni vzajemni sklad, tudi kratek opis posledic preoblikovanja za vzajemni sklad in imetnike investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada;
– datum obračuna preoblikovanja in pojasnilo, da bo na ta dan določeno menjalno razmerje, po katerem se bodo zamenjali investicijski kuponi prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada;
– datum izvedbe preoblikovanja in pojasnilo, da bo na ta dan družba za upravljanje prenesla premoženje ter pravice in obveznosti prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov na prevzemni vzajemni sklad in da bodo s tem dnem nastopile pravne posledice preoblikovanja vzajemnih skladov, vključno s prenehanjem prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov brez likvidacijskega postopka;
– firmo pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral preoblikovanje vzajemnih skladov;
– obdobje, v katerem družba za upravljanje ne bo sprejemala vplačil v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in opravljala izplačil iz teh vzajemnih skladov;
– v primeru, ko se z enotami premoženja prenosnega oziroma prenosnih in/ali prevzemnega vzajemnega sklada trguje na organiziranem trgu, predvideni čas zaustavitve trgovanja na organiziranem trgu;
– pravice imetnikov investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov v času do izvedbe preoblikovanja z opredelitvijo rokov, v katerih lahko imetniki te pravice uresničijo;
– v primeru, ko se preoblikovanje izvede s prenosom na obstoječ prevzemni vzajemni sklad, pravice imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada v času do izvedbe preoblikovanja z opredelitvijo rokov, v katerih lahko imetniki te pravice uresničijo;
– mesto in predviden čas obveščanja imetnikov prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega vzajemnega sklada o opravljenem preoblikovanju;
6. če Agencija dovoljenja za preoblikovanje vzajemnih skladov ne izda:
– navedbo, da pogoji za preoblikovanje vzajemnih skladov niso bili izpolnjeni, zato je Agencija zavrnila zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnih skladov;
7. besedilo obvestila iz 7. člena tega sklepa.
V. JAVNA OBJAVA OBVESTILA O OPRAVLJENEM PREOBLIKOVANJU
5. člen
Javna objava obvestila o opravljenem preoblikovanju vzajemnih skladov mora vsebovati najmanj naslednje vsebine:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju;
2. natančno opredelitev prenosnega oziroma prenosnih in prevzemnega vzajemnega sklada, udeleženih pri preoblikovanju;
3. datum izvedbe preoblikovanja in kratek opis zamenjave z natančno navedbo menjalnega razmerja (npr. imetnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada A je za enoto premoženja vzajemnega sklada A dobil xx enot premoženja vzajemnega sklada B);
4. besedilo obvestila iz 7. člena tega sklepa.
VI. DOSTOPNOST DOKUMENTACIJE V ZVEZI S PREOBLIKOVANJEM
6. člen
Družba za upravljanje je dolžna vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada, udeleženega pri preoblikovanju, na njegovo zahtevo brezplačno izročiti kopije naslednjih dokumentov v zvezi s preoblikovanjem:
– načrta preoblikovanja iz 151.c člena ZISDU-1;
– poročila uprave oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje o preoblikovanju iz 151.č člena ZISDU-1;
– mnenja skrbnika oziroma mnenj skrbnikov premoženja vzajemnih skladov iz 151.d člena ZISDU-1;
– poročila revizorja oziroma revizorjev o preoblikovanju iz 151.h člena ZISDU-1, če je to že bilo izdelano.
7. člen
Družba za upravljanje je dolžna v vseh javnih objavah iz drugega odstavka 151.e člena ZISDU-1 navesti:
– da imajo imetniki investicijskih kuponov vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, od družbe za upravljanje pravico zahtevati kopijo dokumentov v zvezi s preoblikovanjem ter
– spletno stran, kjer so dokumenti v zvezi s preoblikovanjem na voljo v elektronski obliki in kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije v zvezi s preoblikovanjem.
VII. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-2/12-16/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0070
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti