Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana za območje Občine Komen, stran 4603.

Na podlagi določil 57. ter 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Komen na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) na 15. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana za območje Občine Komen
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Sežana za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97, 113/06), ki se nanašajo na določitev podrobnejših meril in pogojev na območju urbanistične zasnove naselij Štanjel in Kobdilj.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve)
Besedilo odloka se spremeni tako, da se v 21. členu na koncu poglavja »promet« dodajo naslednji odstavki:
»Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za obsežne objekte (javna parkirišča, trgovski centri, poslovni centri, športni centri, zaključene soseske z individualnimi stanovanjskimi hišami ali bloki, kompleksi industrije, turistični kompleksi, verski objekti, transportni kompleksi in podobno) mora vsebovati tudi posebni del projekta »Prometna ureditev v območju državne ceste in njenem vplivnem območju«. V projektu morajo biti vrisane vse predvidene spremembe prometnega režima s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo in prometno opremo na državni cesti, v njenem cestnem svetu, varovalnem pasu in njenem vplivnem območju – prikaz prometne ureditve območja ter priključevanje vozil na državno cesto.
Zaradi ureditev na sosednjih območjih ne sme biti ovirano odtekanje vode s cestišča.
Odmiki prve linije dreves od zunanjega roba cestišča državne ceste mora biti tolikšna, da krošnje dreves tudi ob največji razraščenosti ne segajo v prosti profil državne ceste.
Pri načrtovanju novih in urejanju obstoječih cest je potrebno predvsem v območjih naselij, kjer je to prostorsko možno, zagotoviti koridor za pešce in kolesarje z primerno javno razsvetljavo, praviloma fizično ločen od cestišča.«
3. člen
V poglavju »dovozi in priključki« 21. člena odloka se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Priključevanje posameznih prostorskih enot na državno cesto je praviloma preko enotnega priključka, zato se na celotnem območju prostorske enote predvidi ustrezen prometni sistem notranjih povezav.«
4. člen
Na koncu poglavja »parkirne površine« 21. člena odloka se doda naslednji odstavek:
»Parkirne površine morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste fizično ločene od cestišča.«
5. člen
Besedilo odloka se spremeni tako, da se v 21. člen za poglavjem »parkirne površine« doda novo poglavje z naslovom »varovalni pas ceste« z naslednjim besedilom:
»Pred izdajo gradbenega dovoljena za gradnjo objektov, oziroma ostalih gradenj v varovalnem pasu, cestnem svetu, cestnem telesu in zračnem prostoru državne ceste mora investitor načrtovanega objekta od Direkcije RS za ceste, Območje Koper, pridobiti projektne pogoje in projektno soglasje ter pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti.«
6. člen
(Spremembe in dopolnitve posebnih določb)
Besedilo odloka se spremeni tako, da se v 34. členu (posebne določbe), črta poglavje »KOBDILJ – KB« in se ga nadomesti z novim poglavjem »KOBDILJ – KB« tako, da se glasi:
»KOBDILJ – KB
KB-S-114
V prostorski enoti je možna prenova in rekonstrukcija posameznih objektov z ohranitvijo vedutnega pasu. Možne so delne preureditve objektov v turistične in poslovne namene (prenočitvene zmogljivosti, turistične kmetije, manjša obrtna dejavnost, ipd).
KB-S-118
V območju je možna prenova in rekonstrukcija posameznih objektov z ohranitvijo vedutnega pasu. Možne so delne preureditve objektov v turistične kmetije. Območje zbiralnika z napajališčem naj se uredi kot del javnih površin.
KB-S-120
V območju je predvidena prenova in rekonstrukcija posameznih objektov in možna zapolnitev obstoječih nepozidanih gradbenih zemljišč z ohranitvijo zaščitnega odprtega zelenega vedutnega pasu do vaškega jedra in vzpostavitev delne zelene vizualne bariere, ki nove dele poselitve izloča iz glavnega pogleda na historično vaško jedro Kobdilja iz glavne dostopne smeri (čez železnico). Možne so delne preureditve objektov v turistične in poslovne namene.
KB-S-121
V prostorski enoti je dovoljena gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, na jugozahodnem delu je možna gradnja kmetij z dopolnilno dejavnostjo na parc. št. 587, 606, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5, 609/1, 609/2, 610, 611/7. Predvidena je izgradnja nove povezovalne ceste znotraj območja.
KB-IZ-38
Na območju se prenovi degradirane površine železniškega funkcionalnega zemljišča z ureditvijo javnega parkirišča za turistične avtobuse in za občasno parkiranje osebnih avtomobilov ter ureditev cestišča s pločnikom, drevoredom in javno razsvetljavo od regionalne ceste do železniške postaje. V objekte železniške postaje je možno vključevanje dopolnilnih centralnih dejavnosti.«
7. člen
V 34. členu tega odloka se za podpoglavjem »MALI DOL – MA« doda novo podpoglavje z naslovom »ŠTANJEL – ŠT« in se glasi:
»ŠTANJEL – ŠT
ŠT-S-165
V območju so možne prizidave k obstoječim objektom. Možna je preureditev »stare šole« na parc. št. 912/4 v hotel in rekonstrukcija obstoječe dostopne ceste do stare šole. Parkirne površine za potrebe hotela je potrebno zagotoviti izven nivoja terena. Skladno z novo namembnostjo objekta »stare šole« se na parcelah 912/4, 912/3, 924/9 ter delu parcele 924/3, ki je znotraj območja ŠT-S165, vse k.o. Štanjel predvidi max FSI 0,80 ter pozidanost do 60%. Možna je ureditev pešpoti, ki bo preko železniške postaje in rekreacijskega območja povezovala Dolnji trg s Štanjelom.
Za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest za hotele in penzione je potrebno upoštevati najmanj naslednji normative; 1 pm/2-6 postelj + 1 pm/8-12 sedežev, od tega najmanj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
ŠT-S-166
Manjše zapolnitve pretežno s stanovanjsko gradnjo zapuščenih in degradiranih kmetijskih površin znotraj obstoječe zazidave in gradnja novih enodružinskih hiš na novih gradbenih zemljiščih znotraj območja. Na gradbeni parc. št. 500/198 k.o. Štanjel se ohrani borovce in južni robni pas grmičevja.
ŠT-S-168
Območje je namenjeno gradnji eno in dvostanovanjskih objektov z možnostjo postavitve poslovne stavbe nasproti železniške postaje.
ŠT-S-188
V območju je predvidena zapolnitev zapuščenih in degradiranih kmetijskih površin znotraj obstoječe zazidave, preprečevanje nenačrtne parcelacijske delitve, gradnja pretežno stanovanjskih hiš na novih gradbeni zemljiščih znotraj območja, dograditev in povezovanje prekinjenih prometnih poti znotraj območja, nadomestitev prekinjenih poti v okoliški kmetijskih in gozdni prostor z novimi potmi.
ŠT-S-189
Območje je namenjeno zapolnitvi prostih površin pretežno z enodružinskimi hišami. Ureditev notranje priključne poti na občinsko cesto.
Obstoječe stavbe, ki se priključujejo na regionalno cesto se po možnosti preusmeri na notranjo priključno pot.
ŠT-D-79
V prostorski enoti je predvidena ureditev dodatnih zelenih in športnih površin. Možna gradnja zaprtega bazena na novih površinah.
ŠT-D-167
V območju je predvidena prenova pošte in gradnja manjšega nadomestnega pritličnega objekta na južnem robu dvorišča pošte za potrebe rekreacije kraja. Možna je gradnja turistično nastanitvenih objektov, ureditev športnih igrišč v zelenju in ureditev javnega parka v severnem delu območja. Možna je ureditev pešpoti, ki bo preko železniške postaje in rekreacijskega območja povezovala Dolnji trg s Štanjelom.
Za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest za hotele in penzione je potrebno upoštevati najmanj naslednji normative; 1 pm/2–6 postelj + 1 pm/8–12 sedežev, od tega najmanj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
ŠT-Z-169
Ureditev avtokampa s kapaciteto okoli 100 gostov. Ureditev posameznih nastanitvenih polj avtokampa v gozdu na način, da se prilagaja topografiji in obstoječi vegetaciji tako, da se bo odstranilo čim manj dreves. Centralni servisni objekt z recepcijo in gostiščem naj se uredi v gozdičku vzhodno od gozdne jase. Gozdno pobočje vzhodno od jase je moč razredčiti le toliko, da se odprejo ozki pogledi iz centralnega objekta na stari Štanjel. Na gozdni jasi naj se uredi večnamenski odprti travnat prostor za različne prireditve v sklopu poletnih taborov in drugih prireditev. Na skrajnem severnem robu jase je možno umestiti tudi manjši plavalni bazen. Vsi servisni objekti (centralni objekt, sanitarije itd.) se priključijo na obstoječe komunalne vode.
ŠT-IP-158
Območje je namenjeno prometnim ureditvam kot so: ureditev obračališča avtobusov vezanega na regionalno cestno križišče za Branico, ureditev parkirišča za min. 10 turističnih avtobusov, ter počivališča s sanitarijami, ipd. Za potrebe umivanja in splakovanja stranišč se zbira in čisti vodo s parkirišča, odpadne vode iz stranišč pa se pred ponikanjem ustrezno očisti (rastlinska čistilna naprava itd.).
ŠT-IZ-159
Na območju se prenovi degradirane površine ob železnici, možna je ureditev javnega parkirišča za turistične avtobuse in za občasno parkiranje osebnih avtomobilov ter ureditev cestišča.
ŠT-EN-80
V območju je predvidena ureditev prometnic in notranje zelenice z manjšim parkiriščem osebnih avtomobilov in razgledišče. V okviru bencinskega servisa je možna tudi turistična ponudba.«
8. člen
(končne določbe)
Grafični del odloka se ne spreminja, ter je na vpogled na Občini Komen.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-07/04-118
Komen, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti