Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1815. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov investicijskih kuponov, stran 4559.

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 89. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov investicijskih kuponov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada (v nadaljevanju evidenca).
II. VSEBINA EVIDENCE
2. člen
(1) Evidenca se vodi ločeno za vsak vzajemni sklad oziroma podsklad krovnega sklada.
(2) Vsebina evidence je določena v prilogi 1 k temu sklepu.
III. NAČIN VODENJA EVIDENCE
3. člen
(1) Vsaka sprememba podatkov, ki je predmet vpisa v evidenco, mora biti v evidenci zavedena ob vsaki ugotovitvi spremembe.
(2) Evidenca se vodi tako, da je mogoče kadarkoli za katerikoli čas oziroma za katerokoli obdobje pridobiti in izpisati podatke o imetnikih investicijskih kuponov, njihovih vplačilih in izplačilih ter stanju njihovih sredstev.
(3) Če drug predpis ne določa drugače, se evidenca hrani še toliko let, da je mogoče kadarkoli in brez odloga posredovati vse podatke o imetnikih investicijskih kuponov ter podatke o njihovih vplačilih in izplačilih oziroma vse druge povezane podatke državnim in drugim organom, ki jih potrebujejo za davčne ali druge namene v skladu z zakonom.
4. člen
(1) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo.
(2) Podrobnejši organizacijski in tehnični postopki ter sistem notranjih kontrol v zvezi z nadzorom nad vodenjem evidence, dostopom do podatkov iz evidence ter njihovim spreminjanjem oziroma ažuriranjem, se določijo s pravili o vodenju evidence, ki morajo biti bodisi ločen interni akt bodisi sestavni del internih aktov družbe za upravljanje, ki jih ta sprejme na podlagi sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ureja kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje poslovanja družb za upravljanje.
5. člen
(1) Evidenca se vodi v elektronski obliki.
(2) Elektronska rešitev mora omogočati povezljivost evidenc med vzajemnimi skladi oziroma podskladi krovnega sklada oziroma različnimi razredi investicijskih kuponov vzajemnih skladov in podskladov v upravljanju posamezne družbe za upravljanje, tako da je možno podatke oziroma izpise za posameznega imetnika investicijskih kuponov pridobiti tudi na ravni vseh vzajemnih skladov oziroma podskladov krovnega sklada oziroma njihovih razredov investicijskih kuponov.
(3) Poleg podatkov iz tega sklepa mora evidenca, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, davčnih predpisov in drugih predpisov, vsebovati tudi druge podatke, potrebne za izvajanje Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1) in drugih predpisov oziroma za učinkovito opravljanje storitev upravljanja vzajemnih skladov.
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov (Uradni list RS, št. 80/03), uporablja pa se do uskladitve evidence s tem sklepom.
(2) Družbe za upravljanje morajo uskladiti evidenco s tem sklepom do vložitve zahteve za pridobitev dovoljenja po drugem odstavku 151.u člena ZISDU-1, do vložitve drugih zahtev po ZISDU-1, ki se neposredno ali posredno nanašajo na vodenje evidence, najkasneje pa do 30. 6. 2009.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-2/9-13/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0067
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
  PRILOGA 1
      EVIDENCA IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV

  Evidenca imetnikov investicijskih kuponov se vodi tako, da se
vanjo vpisujejo naslednji podatki:
  A) Podatki o vzajemnem skladu oziroma podskladu krovnega
sklada:
  1. ime vzajemnega sklada oziroma ime krovnega sklada in
njegovega podsklada;
  2. če obstajajo različni razredi investicijskih kuponov
vzajemnega sklada oziroma podsklada, oznaka razreda;
  3. firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje.
  B) Podatki o imetniku investicijskega kupona vzajemnega
sklada oziroma podsklada krovnega sklada:
  1. ime in priimek oziroma firma imetnika;
  2. naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta,
kraj, država) oziroma sedež;
  3. rojstni datum oziroma matična številka;
  4. davčna številka;
  5. oznaka za opredelitev imetnika v vlogi fiduciarja;
  6. datum sklenitve pristopne izjave (ne glede na to, ali je
izjavi kadarkoli sledilo vplačilo ali ne);
  7. oznaka povezanosti imetnika z družbo za upravljanje, in
sicer z uporabo šifranta iz sklepa, ki ureja podrobnejšo vsebino
in način izdelave seznama povezanih oseb.
  C) Podatki o vplačilih (po posameznem imetniku investicijskih
kuponov) v posameznem vzajemnem skladu ali podskladu krovnega
sklada:
  1. čas prispetja vplačila na posebni denarni račun vzajemnega
sklada ali podsklada krovnega sklada (podatek za datum v obliki
dd/mm/llll in podatek za natančen čas v dnevu v urah in minutah);
  2. vrsta vplačila (novo vplačilo v vzajemni sklad ali
podsklad, prehod v drug razred investicijskih kuponov istega
vzajemnega sklada ali podsklada krovnega sklada, če obstajajo
različni razredi investicijskih kuponov in če pravila upravljanja
dopuščajo neposreden prehod med njimi, prehod v drug vzajemni
sklad ali podsklad; morebitna druga vrsta vplačila);
  3. serijska številka investicijskega kupona;
  4. datum veljavnosti vrednosti enote premoženja, po kateri se
opravi konverzija vplačila v enote premoženja (obračunski dan);
  5. vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan, po
kateri se opravi konverzija vplačila;
  6. datum, na katerega se opravi konverzija vplačila v enote
premoženja (datum obdelave vplačila);
  7. neto znesek vplačila (vrednost enote premoženja, pomnožena
s številom enot);
  8. bruto znesek vplačila (nakupna vrednost investicijskega
kupona – tretji odstavek 129. člena ZISDU-1);
  9. znesek obračunanih vstopnih stroškov pri vplačilu;
  10. število enot premoženja, pridobljenih z vplačilom.
  Podatki iz 1. do 10. točke se zagotavljajo za vsako vplačilo
investicijskega kupona posebej, ne glede na vrsto vplačila.
  Č) Podatki o izplačilih (po posameznem imetniku
investicijskih kuponov v posameznem vzajemnem skladu ali
podskladu krovnega sklada oziroma morebitnem razredu
investicijskih kuponov):
  1. čas prispetja zahteve za izplačilo investicijskega kupona
(podatek za datum v obliki dd/mm/llll in podatek za natančen čas
v dnevu v urah in minutah);
  2. vrsta izplačila (izplačilo vlagatelju na njegov
transakcijski račun; prehod iz drugega razreda investicijskih
kuponov istega vzajemnega sklada ali podsklada krovnega sklada,
če obstajajo različni razredi investicijskih kuponov in če
pravila upravljanja dopuščajo neposreden prehod med njimi; prehod
iz drugega vzajemnega sklada ali podsklada; morebitna druga vrsta
izplačila);
  3. število enot premoženja oziroma višina denarnega zneska,
katerega izplačilo se zahteva;
  4. datum veljavnosti vrednosti enote premoženja, po kateri se
opravi konverzija enot premoženja v znesek izplačila (obračunski
dan);
  5. datum, na katerega se opravi konverzija enot premoženja v
znesek izplačila (datum obdelave izplačila);
  6. vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan, po
kateri se opravi konverzija enot premoženja;
  7. neto znesek izplačila (odkupna vrednost investicijskega
kupona – četrti odstavek 129. člena ZISDU-1);
  8. bruto znesek izplačila (neto znesek izplačila, povečan za
izstopne stroške);
  9. znesek obračunanih izstopnih stroškov pri izplačilu;
  10. število enot premoženja, ki so bile izplačane z zneskom
izplačila;
  11. čas izdaje naloga za izplačilo skrbniški banki (podatek
za datum v obliki dd/mm/llll in podatek za natančen čas v dnevu v
urah in minutah).
  Podatki iz 1. do 11. točke se zagotavljajo za vsako izplačilo
investicijskega kupona posebej, ne glede na vrsto izplačila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti