Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1817. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje, stran 4561.

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje
1. člen
(1) Ta sklep določa najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi, kadar se revizijski pregled iz prvega odstavka tega člena opravi za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
Vsebina revizijskega pregleda in poročila o revidiranju
2. člen
Revizor revidira in v poročilu o revidiranju poroča o:
1. letnih računovodskih izkazih s pojasnili iz 3. člena tega sklepa,
2. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj,
3. izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja,
4. stanju notranjih kontrol,
5. kakovosti informacijskega sistema v družbi za upravljanje,
6. pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).
Letni računovodski izkazi
3. člen
Letni računovodski izkazi, ki se revidirajo po tem sklepu, so:
1. bilanca stanja,
2. izkaz poslovnega izida,
3. izkaz denarnih tokov,
4. izkaz gibanja kapitala,
5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev in
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
6. priloge k računovodskim izkazom družbe za upravljanje, določene s sklepom o vrstah in obliki računovodskih izkazov, vsebini prilog in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje, izdanim na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-1), in sicer:
– prikaz strukture prihodkov od upravljavskih provizij,
– prikaz sredstev dobro poučenih vlagateljev v upravljanju,
– razkritja terjatev, obveznosti in naložb po skupinah povezanih oseb iz 13. člena ZISDU-1.
Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih
4. člen
(1) Poročilo o revidiranih računovodskih izkazih pripravi revizor v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in drugimi pravili revidiranja, kot so določena v zakonu, ki ureja revidiranje, v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter načeli in stališči Slovenskega inštituta za revizijo in ob upoštevanju predpisov Agencije ter drugih zakonov in predpisov.
(2) V odstavku z mnenjem revizor izrazi svoje mnenje o tem, ali so revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz v skladu z uporabljenimi računovodskimi standardi in ZISDU-1.
Dodatek
5. člen
Dodatek je del poročila o revidiranju in vsebuje:
1. poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj,
2. poročilo o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja,
3. poročilo o stanju notranjih kontrol,
4. poročilo o kakovosti informacijskega sistema v družbi za upravljanje,
5. poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji.
6. člen
Dodatek mora biti pripravljen v skladu s pravili revidiranja.
Poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj
7. člen
Poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj vključuje revizorjevo mnenje o tem, ali ima družba za upravljanje vzpostavljen ustrezen sistem ugotavljanja, merjenja in spremljanja celotnega tveganja, izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj ter doprinos teh tveganj k celotnemu tveganju družbe za upravljanje iz petega odstavka 30. člena ZISDU-1 in, ali izvaja načrt za obvladovanje tveganj družbe za upravljanje, ki izhaja iz sedmega odstavka 30. člena ZISDU-1 ter upošteva omejitev naložb iz 31. člena ZISDU-1.
Poročilo o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja
8. člen
Poročilo o izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja vključuje revizorjevo mnenje o tem, ali družba za upravljanje spoštuje določbe 138. člena in določbe 182. člena ZISDU-1.
Poročilo o stanju notranjih kontrol
9. člen
Poročilo o stanju notranjih kontrol v družbi za upravljanje vključuje revizorjevo mnenje o stanju notranjih kontrol pri poslovanju družbe za upravljanje ter pri upravljanju investicijskega sklada in premoženja dobro poučenih vlagateljev glede na zahteve ZISDU-1 in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov v zvezi z organizacijo poslovanja družbe za upravljanje ter sistemom notranjih kontrol.
Poročilo o kakovosti informacijskega sistema
10. člen
Poročilo o kakovosti informacijskega sistema družbe za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev vključuje revizorjevo mnenje o skladnosti vzpostavljenega informacijskega sistema družbe za upravljanje z zahtevami ZISDU-1 in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
Poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil
11. člen
Poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil družbe za upravljanje Agenciji vključuje revizorjevo mnenje o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil, posredovanih Agenciji ter o njihovi skladnosti s stanjem, ki je razvidno iz letnega poročila družbe za upravljanje.
Tabele in vprašalniki
12. člen
(1) Agencija lahko oblikuje vzorce tabel in vprašalnikov z navodili za sestavo oziroma izpolnjevanje. Agencija mora na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo vzorce tabel in vprašalnikov izdati najkasneje do 1. januarja tekočega leta za revidiranje predhodnega poslovnega leta.
(2) V primeru, da Agencija predpiše tabele in vprašalnike iz prvega odstavka tega člena, mora revizor izpolnjene tabele in vprašalnike poslati Agenciji do 30. aprila tekočega leta.
Pismo poslovodstvu
13. člen
(1) Če revizor pri revizijskem pregledu letnega poročila ugotovi nepravilnosti in pomanjkljivosti, sestavi pismo, ki ga pošlje družbi za upravljanje in Agenciji. V pismu navede ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti ter svoja priporočila, in sicer:
1. pripombe na računovodske izkaze,
2. pripombe na spoštovanje pravil o upravljanju skladov ter premoženja dobro poučenih vlagateljev,
3. druge pripombe in ugotovitve v zvezi z nepravilnostmi poslovanja družbe za upravljanje, zlasti, če utegnejo nepravilnosti povzročiti škodo vlagateljem v investicijski sklad.
(2) Družba za upravljanje mora kopijo pisma iz prvega odstavka tega člena predložiti Agenciji skupaj z revizorjevim poročilom v petnajstih dneh po prejemu le-tega in najkasneje v štirih mesecih po izteku koledarskega leta.
Prehodna določba
14. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03, 01/05 in 31/07).
Končna določba
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prične pa se uporabljati za revizijske preglede letnih poročil družb za upravljanje za leto 2008.
Št. 299-2/6-9/2008
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-1611-0063
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti