Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1833. Odlok o priznanjih Občine Gorje, stran 4587.

Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 11. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Gorje
1. člen
S tem odlokom se določajo priznanja Občine Gorje (v nadaljnjem besedilu: občine) in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Vrste priznanj občine so:
1. naziv Častni občan Občine Gorje
2. Zlati zvon Občine Gorje
3. Plaketa Občine Gorje
4. Priznanja Občine Gorje.
3. člen
Priznanja občine se podeli: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugi pravni osebi.
4. člen
Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju oziroma promociji občine.
Za častnega občana je lahko imenovana tudi oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini.
Naziv častni občan se podeli samo enkrat.
Občinsko priznanje naziv častnega občana se podeli praviloma enkrat v mandatu občinskega sveta.
5. člen
Častnem občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej. Pravice in pozornosti častnega občana so:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih ter pozornosti ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta,
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca.
6. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi naziva častnega občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana,
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.
Pobudo za odvzem naziva častni občan lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za pobudo, navedeni v tem odloku.
7. člen
Zlati zvon, plaketa in priznanje občine se podeljujejo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih. Prvo je višje, drugo nižje in zadnje najnižje priznanje.
V tekočem letu se podeli največ eno priznanje Zlati zvon in največ tri priznanja plakete in največ pet priznanj občine.
Našteta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Plaketo in priznanje občine lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
8. člen
Priznanja občine podeli občinski svet praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija). Priznanja se podelijo ob občinskemu prazniku.
Če se podelitev priznanj Zlati zvon, plakete ali priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je to mogoče.
Brez javnega razpisa se lahko podeli priznanje posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu ali krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ali ob prazniku ali drugi svečanosti.
O podelitvi priznanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena odloči Občinski svet na predlog komisije.
9. člen
Razpis o podelitvi priznanj pripravi komisija, vsebovati pa mora:
– kdo podeljuje priznanje,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
10. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
11. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti obrazložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
12. člen
Sredstva za priznanja občine se zagotavljajo v proračunu občine.
13. člen
Občinska uprava vodi podelitvi občinskih priznanj posebno evidenco.
Evidenca vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanj, vrsto podeljenega priznanja, število in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-7/2008-3
Gorje, dne 24. aprila 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti