Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1837. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija, stran 4590.

Na podlagi 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (ZUJIK-UPB1)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 (ZLS-UPB2)) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 11. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev ter njihovih projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, v skladu s sprejetim lokalnim kulturnim programom.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja redne dejavnosti in projektov imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
– so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih rednih dejavnosti in projektov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– Občini Idrija oddajo letno poročilo o realizaciji redne dejavnosti in projektov v tekočem letu in načrt dela za naslednje leto,
– se v preteklem letu udeležijo vsaj enega preglednega srečanja oziroma revije, ki je strokovno spremljana. V primeru, da za posamezno vrsto dejavnosti preglednih srečanj oziroma revij ni organiziranih ali da se društvo srečanja oziroma revije ne more udeležiti, odloča o upravičenosti do sofinanciranja dejavnosti in projektov komisija pristojna za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev (v nadaljevanju: strokovna komisija).
3. člen
(strokovna komisija)
Petčlansko komisijo, pristojno za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev, imenuje župan:
– 3 člane na predlog društev,
– 2 člana na predlog odbora za družbene dejavnosti.
4. člen
(javni razpis)
Sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov društev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov društev je Občina Idrija.
Javni razpis se izvede praviloma v roku 60 dni po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Javni razpis za tekoče leto se objavi na krajevno običajen način.
V primeru, da proračun ni pravočasno sprejet, se objavi javni razpis za začasno financiranje.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje. Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku in na način, določenem v javnem razpisu.
5. člen
(izbor redne dejavnosti in projektov)
Po izteku razpisnega roka strokovna komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– o vlagatelju prijave,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
Prepozno oddane vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije strokovna komisija s sklepom zavrže.
Vlagatelje, katerih vloge na javni razpis niso popolne, strokovna komisija v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, strokovna komisija zavrže s sklepom.
Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene redne dejavnosti in projekte, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo. Vrednost točk se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja redne dejavnosti in projektov je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točk.
Pri točkovanju redne dejavnosti in projektov društev se upoštevajo le javne kulturne prireditve.
Društvo mora izvedbo oziroma sodelovanje na samostojnih koncertih, razstavah ali predstavah obvezno dokazati s programskim listom, iz katerega je razvidna programska vsebina koncerta, razstave ali predstave. Nastope na ostalih prireditvah pa mora dokazati s propagandnim gradivom organizatorja.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju redne dejavnosti in projektov društev v Občini Idrija in posreduje predlog sklepa v sprejem županu.
6. člen
(sklep o izbiri)
Župan izda sklep o izbiri in sofinanciranju redne dejavnosti in projektov društev v Občini Idrija.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 15 dni vloži pritožbo.
Župan o pritožbi odloči v roku 15 dni po prejemu. Ta sklep je dokončen.
7. člen
(pogodba)
Z izbranimi društvi župan sklene pogodbo, ki vsebuje:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter številka transakcijskega računa društva,
– navedbo redne dejavnosti oziroma projekta, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– višino sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
II. SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI IN MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
(redna dejavnost)
Kot redna dejavnost društva se šteje:
– priprava ali sodelovanje na najmanj eni prireditvi letno,
– stroški vodenja, mentorstva,
– stroški najemnin in obratovalni stroški (vaje, organizacijske priprave),
– materialni stroški (pisarniški material, arhivsko gradivo, servisiranje opreme, rekvizitov ...).
Redna dejavnost društva se mora:
– izvajati redno, organizirano in biti strokovno vodena,
– izvajati vsaj enkrat na teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu,
– z rezultati izvajanja redne dejavnosti vsaj enkrat letno predstaviti občinstvu na območju Občine Idrija.
9. člen
(merila za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev)
+-------------------------------------+------------------------+
|Elementi za vrednotenje       |   Število točk   |
+-------------------------------------+------------------------+
|1. Dejavnost             |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– glasbena              |      30      |
+-------------------------------------+------------------------+
|– gledališka             |      30      |
+-------------------------------------+------------------------+
|– plesno-folklorna          |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|– literarna             |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|– likovna, filmska, fotografska   |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|– dodatna dejavnost društva (poleg  | vrednoti se z istim  |
|temeljne)              |  številom točk, kot  |
|                   |  temeljna dejavnost  |
|                   |    društva     |
+-------------------------------------+------------------------+
|– proučevanje kulturne        |      20      |
|in naravne dediščine         |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|2. Število aktivnih članov      |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|do 10 članov             |      10      |
+-------------------------------------+------------------------+
|od 11–20 članov           |      15      |
+-------------------------------------+------------------------+
|od 21–30 članov           |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|od 31–40 članov           |      25      |
+-------------------------------------+------------------------+
|od 41–50 članov           |      30      |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 50 članov            |      40      |
+-------------------------------------+------------------------+
|2.a Vključenost mladih med 14.    |            |
|in 20. letom             |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|do 5 mladih             |      5      |
+-------------------------------------+------------------------+
|6–10 mladih             |      10      |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 10 mladih            |      15      |
+-------------------------------------+------------------------+
|3. Število realiziranih samostojnih |            |
|prireditev v preteklem letu     |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|od 1 do 2 prireditve         |      10      |
+-------------------------------------+------------------------+
|od 3–4 prireditev          |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 5 prireditev           |      30      |
+-------------------------------------+------------------------+
|3.a. Število vseh nastopov      |            |
|v letu                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|1 do 6 nastopov           |      10      |
+-------------------------------------+------------------------+
|7 do 12 nastopov           |      15      |
+-------------------------------------+------------------------+
|nad 13 nastopov           |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|4. Raven predstavljanja       |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|raven lokalne skupnosti       |      10      |
+-------------------------------------+------------------------+
|medobmočna raven           |      20      |
+-------------------------------------+------------------------+
|državna raven            |      30      |
+-------------------------------------+------------------------+
|mednarodna raven           |      40      |
+-------------------------------------+------------------------+
|5. Doseganje rezultatov       |            |
|na tekmovanjih ali selekcijah (za  |            |
|dosežena prva tri mesta dodatek v % |            |
|na skupno število točk)       |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|na lokalnem ali medobmočnem     |     10%      |
|tekmovanju              |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|na državnem tekmovanju        |     30%      |
+-------------------------------------+------------------------+
|na mednarodnem tekmovanju      |     50%      |
+-------------------------------------+------------------------+
10. člen
V prejšnjem členu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– Dodatna dejavnost društva je dejavnost, ki jo društvo izvaja poleg temeljne dejavnosti. Pri vrednotenju se praviloma upošteva samo ena glavno dejavnost, ostale dejavnosti so dodatne. Pri vrednotenju se lahko upošteva več glavnih dejavnosti le v primeru, da društvo na vsakem prijavljenem področju izpelje vsaj eno samostojno prireditev v tekočem letu.
– Aktivni člani so člani društva, ki so plačali članarino društvu za posamezno leto.
– Samostojna prireditev je prireditev, ki jo v celoti organizira društvo.
– Število vseh nastopov v letu je udeležba društva na vseh tekmovanjih, predstavah, razstavah, koncertih in raznih prireditvah v posameznem letu.
– Raven lokalne skupnosti je predstavljanje društva na lokalnih prireditvah.
– Medobmočna raven je predstavljanje društva na medobmočnih tekmovanjih in medobmočnih prireditvah.
– Državna raven je predstavljanje društva na državnih tekmovanjih in državnih prireditvah.
– Mednarodna raven je predstavljanje društva na mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih festivalih.
III. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
11. člen
(pravica do sofinanciranja projektov)
Vsako društvo, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika, lahko prijavi na razpis poljubno število projektov s področja dejavnosti, za katere je registrirano. Društvo lahko prijavi isti projekt na isti razpis le enkrat. Projekt mora biti izveden ali se mora začeti izvajati v letu, za katerega velja razpis.
Projekt lahko predstavlja sodelovanje na prireditvah, izobraževalnih seminarjih, tekmovanjih, natečajih in predstavitvah, posamezna predstava, koncert, razstava, recital, izdaja publikacije, snemanje filma, avdio ali video kasete ali zgoščenke. Stroški prevoza so sestavni del projekta.
12. člen
(merila za vrednotenje projektov)
+-----------------------------------------------+--------------+
|Elementi za vrednotenje projekta        |  Št. točk  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1. Dejavnost                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|glasbena – odrasli               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– nastop do 15 min               |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– nastop od 15 do 30 min            |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– samostojni koncert              |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|glasbena – otroška ali mladinska        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– krajši nastop                |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– samostojni koncert              |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|gledališka – odrasli              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– nastop do 15 min               |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– predstava do 30 min             |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– celovečerna predstava            |   40   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|gledališka – otroška ali mladinska       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– krajši nastop                |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– predstava                  |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|plesno-folklorna                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija delavnice            |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– krajši nastop                |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– celovečerna predstava            |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|likovna ali fotografska            |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija ex tempora ali kolonije     |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija delavnice            |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– razstava                   |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|filmska ali video               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija celovečerne prireditve     |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija delavnice            |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– krajši nastop                |    5   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|literarna                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– krajši nastop                |    5   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija delavnice            |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– organizacija celovečerne predstave      |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2. Število sodelujočih članov društva     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 10 sodelujočih               |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 20 sodelujočih               |   15   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 25 sodelujočih               |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 30 sodelujočih               |   25   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 40 sodelujočih               |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|nad 50 sodelujočih               |   40   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|3. Način organiziranja projekta        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|projekt v celoti organizira prijavljeno društvo|   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi |   20   |
|društvi, ki sodelujejo pri razpisu       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|projekt društva, ki le sodeluje v akciji, ki jo|   10   |
|organizira drugo društvo ali drug prireditelj |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|4. Prevoženi kilometri v obeh smereh (pri   |       |
|nastopu društva na medobmočni, državni ali   |       |
|mednarodni prireditvi)             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 200 km                   |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 250 km                   |   15   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 300 km                   |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|nad 300 km                   |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|5. Raven izvajanja projekta          |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|raven lokalne skupnosti            |    5   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|medobmočna raven                |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|državna raven                 |   20   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Mednarodna raven                |   40   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|5.a. Nagrajevanje udeležbe na tekmovanjih   |       |
|(dodatek v % na skupno število točk)      |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Lokalno tekmovanje               |   + 5%   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Medobmočno tekmovanje             |   + 10%  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Državno tekmovanje               |   + 30%  |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Mednarodno tekmovanje             |   + 50%  |
+-----------------------------------------------+--------------+
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja strokovna komisija in drugi pristojni organi Občine Idrija.
14. člen
(sankcije)
Društvo je dolžno povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila društvu do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V primeru, da društvo krši določila prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejetja lokalnega kulturnega programa se upošteva 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
16. člen
S prejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 89/04).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Idrija, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti