Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1876. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2007, stran 4648.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 91. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji, dne 17. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2007 obsega:
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |     v EUR|
+---------+------------------------------------+---------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |   Leto 2007|
+---------+------------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   8.607.927|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   4.574.063|
+---------+------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |   4.058.571|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   3.613.224|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    315.430|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |    129.917|
|     |storitve              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |706 Drugi davki           |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |    515.492|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |710 Odeležba na dobičku in dohodku |    206.014|
|     |iz premoženja            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |     6.587|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |712 Denarne kazni          |     1.737|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |    148.339|
|     |storitev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |    152.815|
+---------+------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |    161.008|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |        |
|     |sredstev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog    |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |    161.008|
|     |nem. prem.             |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |   2.619.562|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih   |     7.520|
|     |virov                |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |732 Prejete donacije za odpravo   |   2.612.042|
|     |posledic poplave          |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   1.253.294|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |   1.253.294|
|     |javnof. inst.            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   5.430.262|
+---------+------------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |   1.231.586|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |    283.893|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |     44.424|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |    784.079|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |     13.695|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |409 Rezerve             |    105.495|
+---------+------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |   2.103.659|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |410 Subvencje            |     92.434|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom in    |   1.496.207|
|     |gospodinjstvom           |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organ. in |    184.235|
|     |ustanovam              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |    330.783|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino    |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   1.924.463|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   1.924.463|
|     |sredstev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    170.554|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |430 Investicijski transferi     |    170.554|
+---------+------------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II-)  |   3.177.665|
+---------+------------------------------------+---------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     18.268|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |(750+751+752)            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     87.632|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    –69.364|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|     |V.)                 |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |       –|
+---------+------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |       –|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |    153.894|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    153.894|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |    153.894|
+---------+------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |   2.954.407|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)   |    –153.894|
+---------+------------------------------------+---------------+
|XI.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEK. |    279.907|
|     |LETA                |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta 2007 znaša 3.201.848,47 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 19.048,33 EUR, denarna sredstva za rezervni sklad za stanovanja 20.238,89 EUR ter humanitarna sredstva 2.035.111,09 EUR.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2007 v višini 1.127.450,16 EUR se razporedi za dokončanje programov iz leta 2007 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2008.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za leto 2007 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/08-005
Železniki, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti