Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

SV 188/08 Ob-4260/08 , Stran 1676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić iz Izole, opr. št. 188/08 z dne 24. 4. 2008, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje št. 4, v izmeri 105,99 m2, ki se nahaja v prvi in drugi etaži stavbe na naslovu Garibaldijeva ulica 4, Izola, ki stoji na parc. št. 633/2, k.o. Izola, solast zastaviteljev Muhameda Jagurdžije, stanujočega Garibaldijeva ulica 4, Izola in Tesime Jagurdžija, stanujoče Garibaldijeva ulica 4, Izola, vsakega s solastninskim deležem do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 678, sklenjene dne 8. 5. 1992, med Občino Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, Izola, kot prodajalko ter Muhamedom Jagurdžijo in Tesimo Jagurdžija, kot kupcema ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 17. 4. 2008, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice po pogodbi o dolgoročnem evro kreditu z dne 17. 3. 2008, v višini 16.000,00 EUR, z vsemi pripadki, ki zajemajo pogodbene obresti v višini 12-mesečni Euribor + 2% letno, morebitne zamudne obresti in ostale stroške, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, s končnim rokom zapadlosti 31. 3. 2018, z možnostjo predčasne zapadlosti.