Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 172-5/2007-6 Ob-4251/08 , Stran 1646
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa: Občina Trbovlje Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Predmet javnega razpisa: izvajanje največ 2 (dveh) javnih zdravstvenih služb na področju splošne ali družinske medicine na območju Občine Trbovlje. 4. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 4.1. Zakonsko predpisani pogoji Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje zakonsko predpisane pogoje: – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje dejavnosti splošne ali družinske medicine in je usposobljen za samostojno delo, v skladu z 64. in 66. členom ZZDej; – da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice; – v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mora predložiti sklep o registraciji pri pristojnem sodišču in kopijo statuta ter akta o ustanovitvi. 4.2. Izpolnjevanje dodatnih pogojev – opravljanje dejavnosti na območju Občine Trbovlje; – enakopravna in enakomerna vključitev v organizirano dejavnost javne zdravstvene službe v okviru Zdravstvenega doma Trbovlje; – opravljanje dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Trbovlje in prednostno z razpoložljivo opremo ter kadri javnega zavoda; – v primeru, da je vlagatelj zaposlen v Zdravstvenem domu Trbovlje, mora predložiti pisno mnenje le-tega; – izjavo o pripravljenosti opravljanja koncesijske dejavnosti v popoldanskem času vsaj enkrat tedensko: V primeru, da je vlagatelj pravna oseba, veljajo pogoji iz te točke za izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. 5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za nedoločen čas. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 6 mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem, v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije. 6. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog Naročnik javnega razpisa (koncendent) bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije: 6.1 Dodatna strokovna usposobljenost in strokovne izkušnje: največ 10 točk; 6.2 Število opredeljenih pacientov, 5 točk na 1000 opredeljenih pacientov; 6.3 Zdravstveno – vzgojno delo v skupnosti v obdobju 2003–2007: maksimalno število točk 5; 6.4 Vizija dela: največ 6 točk. 7. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji. 8. Postopek in rok za oddajo vlog 8.1 Vloge in razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Trbovlje www.trbovlje.si in v Oddelku za družbene dejavnosti pri g. Krevlu, soba št. 44. Ponudnik za podelitev koncesije lahko zahteva pojasnila in informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo po pošti, elektronski pošti do vključno 7 dni do poteka roka za oddajo ponudbe, e-pošta obcina.trbovlje@trbovlje.si. Naročnik bo odgovoril na vprašanja najpozneje v roku 3 (treh) delovnih dni po prejemu vprašanja. Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljani na spletni strani občine, v rubriki razpisi, vprašanja in odgovori. 8.2. Rok za oddajo vlog Vloge morajo biti oddane na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, do 4. 6. 2008. Šteje se, da je vloga, oddana po pošti, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 4. 6. 2008. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Prijava za javni razpis za podelitev koncesije splošna medicina«, na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika. 8.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne koncesije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. Posamezne faze postopka bodo izvedene v naslednjih rokih: – Razpisna dokumentacija – od 30. 4. 2008; – Objava v Uradnem listu RS – od 30. 4. 2008; – Odpiranje vlog – 9. 6. 2008 ob 12. uri; – Obvestilo o izboru – 5 dni po izbiri; – Sklenitev pogodbe – v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe. Za izvedbo javnega naročila je pooblaščena razpisna komisija, ki jo imenuje župan. 9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v ponedeljek, 9. junija 2008 v prostorih Občine Trbovlje ob 12. uri. Odpiranje vlog ne bo javno. 10. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na Občini Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na Oddelku za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti vsak delavnik od 8. do 13. ure pri g. Krevlu, soba 44, do vključno 5 dni do poteka roka za oddajo ponudbe. Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletnih straneh www.trbovlje.si. 11. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 5 dni po izboru. 12. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri eni od razpisanih koncesij enako število točk, se prednost določi glede na uvrstitev vlagateljev v prednostne kategorije vlagateljev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: 1. fizična oseba in 2. dodatna strokovna usposobljenost. Če bo tudi po upoštevanju vseh prednostnih kategorij za posamezno razpisano koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden žreb. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne koncesije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 13. Dodatna ugodnost: izbranemu kandidatu Občina Trbovlje nudi možnost začasnega najema stanovanja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti