Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1862. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, stran 4627.

Na podlagi šeste alinee 3. točke 7. člena in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. aprila 2008 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci in postopek dodeljevanja finančnih spodbud, ukrepi za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen
Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisijo ES št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske skupnosti, št. L 379/5).
3. člen
Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1.»Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
2.»Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 2 milijonov evrov, oziroma letna vrednost aktive ne presega 2 milijonov evrov.
3.»Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 10 milijonov evrov, oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov evrov.
4.»Srednje veliko podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 50 milijonov evrov, oziroma letna vrednost aktive ne presega 43 milijonov evrov.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali investirajo na območju Mestne občine Nova Gorica.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, v primerih kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo.
6. člen
Upravičenci so podjetja oziroma fizične osebe iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala;
7. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št, 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
III. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA
1. Splošno
8. člen
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so projekti oziroma aktivnosti podjetij v okviru naslednjih ukrepov:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
2. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;
3. spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev;
4. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise.
5. spodbujanje povezovanja podjetij;
6. spodbujanje projektov inovacij.
V posameznem javnem razpisu se določi tudi, kateri izmed ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena je predmet sofinanciranja na podlagi javnega razpisa.
9. člen
V posameznem javnem razpisu se lahko določi, katera vrsta upravičenih stroškov iz posameznega ukrepa je predmet sofinanciranja ter minimalna oziroma maksimalna višina odobrenih sredstev za posamezni ukrep.
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
10. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.
11. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Mestne občine Nova Gorica. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Mestni občini Nova Gorica v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
12. člen
(Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega prispevka.
13. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki na območju Mestne občine Nova Gorica investirajo v:
– opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata oziroma v
– opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti in
– neopredmetena osnovna sredstva.
3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
14. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
15. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so stroški najema in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
16. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50% stroškov najema in postavitve stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
17. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
4. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev
18. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so namenjena za:
– Samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in ima stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica;
– Zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju aktivne politike zaposlovanja;
– Zaposlitev osebe, ki ji je to prva zaposlitev in je bila na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba;
– Zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba in katere poklic spada med suficitarne poklice.
19. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe;
– stroški dela plače težje zaposljive osebe;
– stroški dela plače osebe, ki ji je to prva zaposlitev;
– stroški dela plače osebe, katere poklic spada med suficitarne poklice.
20. člen
(višina dodeljenih sredstev in instrument dodeljevanja sredstev)
Višina dodeljenih sredstev znaša do 9 neto minimalnih mesečnih plač, v enkratnem znesku.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
21. člen
(upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve)
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, so bile prijavljene na Zavodu najmanj šest mesecev pred realizacijo samozaposlitve in v obdobju določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev v okviru programa Zavoda za spodbujanje samozaposlovanja.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Mestne občine Nova Gorica (poslovni prostori in sedež morata biti na območju Mestne občine Nova Gorica). Dejavnost se mora ohraniti na območju Mestne občine Nova Gorica vsaj tri leta po realizaciji samozaposlitve.
Kolikor se dejavnost ne ohrani na območju Mestne občine Nova Gorica vsaj tri leta po realizaciji samozaposlitve, je dolžan prejemnik sredstev vrniti dodeljena sredstva. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 46. člena tega pravilnika.
22. člen
(upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve)
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so delodajalci, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in ki za najmanj dve leti:
– zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Zavoda, so prijavljeni na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb ali iskalcev prve zaposlitve ali
– zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Zavoda, so prijavljeni na Zavodu pred dnevom zaposlitve in katerih poklic spada v skladu z letnim pregledom deficitarnih in suficitarnih poklicev, ki ga pripravi Zavod, med suficitarne poklice in
– realizirajo novo zaposlitev, ki mora biti sklenjena za najmanj dve leti, pri čemer mora ta nova zaposlitev pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih. Na novo zaposleni delavec mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče na območju Zavoda.
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca iz iste ciljne skupine. V nasprotnem primeru mora prejemnik sredstev dodeljena sredstva vrniti. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 46. člena tega pravilnika.
5. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise
23. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva za prijave podjetij na mednarodne javne razpise so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet prijave na mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
24. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so:
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na mednarodni razpis. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in ki bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
25. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina sredstev ne sme presegati 35% celotnih stroškov prijave. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
26. člen
(upravičenci)
Upravičenec do sredstev je podjetje, ki ima sedež na območju Mestne občine Nova Gorica ter na mednarodni razpis prijavi projekt, ki ustreza razpisnim pogojem in je administrativno ustrezen, kar dokazuje z ustreznim potrdilom razpisovalca.
V primeru skupine podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, le-to v imenu skupine nastopa kot prijavitelj na javni razpis in pogodbena stranka.
Nosilno podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena mora za dodelitev sredstev izpolnjevati s tem pravilnikom in razpisom določene pogoje.
6. Povezovanje podjetij z razvojnimi institucijami
27. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za povezovanje gospodarske sfere z raziskovalno institucijo s ciljem izboljšanja konkurenčne prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij.
Za raziskovalno institucijo se za potrebe tega odloka štejejo univerze, razvojni inštituti, visokošolska središča doma in v tujini.
28. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so stroški storitev razvojnih institucij.
Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
29. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev)
Višina dodeljenih sredstev znaša do 35% upravičenih stroškov.
Upoštevajo se tisti upravičeni stroški, ki nastanejo v obdobju, določenem z razpisom.
Instrument dodeljevanja so subvencije.
30. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in se povežejo z razvojno institucijo.
V primeru, da se poveže več podjetij, mora skupina določiti nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj na javni razpis in pogodbena stranka. Nosilno podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena mora za dodelitev sredstev izpolnjevati s tem pravilnikom in razpisom določene pogoje.
V programih povezovanja lahko sodelujejo tudi podjetja, ki niso upravičenci po določbah tega pravilnika.
7. Spodbujanje projektov inovacij
31. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa;
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
32. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta;
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo;
– stroški za zaščito blagovne znamke;
– materialni stroški za izdelavo prototipa;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja;
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
33. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina sredstev ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
34. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti;
– za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD
35. člen
(splošno)
Sredstva za sofinanciranje projektov in aktivnosti podjetij se sofinancirajo po postopku določenim s tem pravilnikom in javnim razpisom.
Sredstva za sofinanciranje projektov oziroma aktivnosti podjetij se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena se sofinanciranje nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, izvede po postopku določenim z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
36. člen
(strokovna komisija)
Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, razen postopkov nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, za izvedbo katerih se uporabljajo določila Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007).
Naloge komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog;
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– odpiranje vlog;
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog;
– pregled in ocenitev prejetih vlog;
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predloga razdelitve razpisanih sredstev;
– priprava predloga prejemnikov nerazdeljenih sredstev in predloga razdelitve teh sredstev;
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
37. člen
(javni razpis)
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Mestne občine Nova Gorica;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– namen javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– navedbo meril za ocenjevanje vlog;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt oziroma aktivnost realizirana;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
38. člen
(razpisna dokumentacija)
Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni prejemnik sredstev;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev;
– navedba meril za ocenjevanje vlog;
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije.
39. člen
(vloga)
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Vloga mora biti označena na način določen z javnim razpisom.
40. člen
(odpiranje vlog)
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije s sklepom zavrže organ mestne uprave Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni organ petih delovnih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve sklepa, pritožba na župana Mestne občine Nova Gorica.
41. člen
(zapisnik o delu komisije)
O svojem delu mora komisija sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe oziroma ugotovitve komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpiše predsednik komisije.
42. člen
(ocenjevanje)
Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Merila za ocenjevanje vlog sprejme župan na predlog komisije. Merila se objavijo v javnem razpisu.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu organu.
43. člen
(višina dodeljenih sredstev)
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
44. člen
(odločba)
Po prejemu predloga iz 42. člena tega pravilnika, pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od njene vročitve, pritožba na župana Mestne občine Nova Gorica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
45. člen
(objava seznama prejemnikov sredstev)
Po dokončnosti odločb iz prejšnjega člena tega pravilnika, pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Pristojni organ seznam prejemnikov sredstev predloži tudi Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica.
46. člen
(pogodba)
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev sklene pogodba. Pogodba mora vsebovati:
– navedbo podatkov Mestne občine Nova Gorica in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev iz 44. člena tega pravilnika ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
47. člen
(izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva)
Prejemnik sredstev izgubi pravico do dodelitve sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, kolikor v roku, določenem z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 44. člena tega pravilnika sredstva dodeljena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem z javnim razpisom, v celoti realizirali projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje pristojnemu organu. Pri pripravi predloga upošteva namen tega pravilnika in javnega razpisa.
O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojni organ z odločbo.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
48. člen
Nadzor nad izvajanjem aktivnosti oziroma projektov in nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ.
49. člen
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Mestni občini Nova Gorica predložiti:
– dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
50. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo iz 46. člena tega pravilnika
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 38/05, 39/06).
52. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-2/2008
Nova Gorica, dne 17. aprila 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti