Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1878. Pravilnik o programu poznavanja območja Mestne občine Ljubljana in o načinu opravljanja izpita za avtotaksi voznike, stran 4649.

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08) župan Mestne občine Ljubljana izdaja
P R A V I L N I K
o programu poznavanja območja Mestne občine Ljubljana in o načinu opravljanja izpita za avtotaksi voznike
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določi program o poznavanju območja Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in način opravljanja izpita o poznavanju območja MOL za avtotaksi voznike (v nadaljevanju: izpit).
II. PROGRAM
2. člen
Program o poznavanju območja MOL obsega pisni in praktični del.
Pisni del obsega vprašanja iz naslednjih področij:
– zgodovine MOL,
– zemljepisa MOL,
– turističnih točk,
– pomembnih ulic,
– pomembnih lokacij, kot so državne, občinske, kulturne, zdravstvene, socialne, banke, pošte, trgovske, športne, veleposlaništva, železniške in avtobusne postaje, letališče in podobno.
Praktični del obsega vožnjo z avtotaksi vozilom na pet lokacij na območju MOL, ki jih določi komisija.
III. NAČIN OPRAVLJANJA IZPITA
3. člen
Kandidat se mora prijaviti na izpit pisno in predložiti na vpogled:
– veljavno vozniško dovoljenje,
– potrdilo o znanju slovenščine in
– potrdilo o najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika.
Kot potrdilo o znanju slovenščine iz druge alineje prvega odstavka tega člena se po tem pravilniku šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine.
Kot potrdilo o najmanj pasivnem znanju tujega svetovnega jezika iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se po tem pravilniku šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega svetovnega jezika po javno veljavnem programu.
4. člen
Izpit izvede komisija, ki je sklepčna, če so na seji prisotni trije člani ali namestniki. Komisijo vodi predsednik ali namestnik predsednika.
Komisija sprejema odločitve javno z večino navzočih članov. O delu komisije se vodi zapisnik.
Naloge komisije so:
– priprava izpitnega gradiva za opravljanje izpita za avtotaksi voznike,
– objava razpisov o izpitnih rokih,
– organizacija in vodenje izvedbe izpita,
– izdaja potrdila o opravljenem izpitu na podlagi zapisnika o izpitu,
– priprava letnih poročil o delu komisije.
5. člen
Administrativna, tehnična in strokovna opravila za komisijo opravlja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: oddelek), in sicer:
– zbira vloge za izpit in ugotavlja popolnost vlog,
– pripravlja izpitno gradivo in vprašalnik,
– obvešča kandidate o rezultatih pisnega dela izpita in o rokih praktičnega dela izpita,
– pripravlja potrdila o opravljenem izpitu,
– vodi evidenco o opravljenih izpitih,
– vodi arhiv komisije,
– opravlja druga potrebna opravila za komisijo.
Komisija uporablja žig oddelka.
IV. PREIZKUS ZNANJA KANDIDATOV
6. člen
Preizkus znanja kandidatov se opravlja najmanj štirikrat letno, to je vsako prvo sredo v mesecu, in sicer v marcu, juniju, oktobru in decembru ali pogosteje po potrebi.
Komisija razpiše izpitni rok najmanj tri tedne pred izpitom in ga objavi na spletni strani MOL in na oglasni deski oddelka. V objavi se določijo roki za prijavo.
7. člen
Vloge kandidatov za izpit zbira oddelek in kandidatom, ki so vložili popolno vlogo preda gradivo za izpit. Kandidat plača stroške izpita v višini, ki jo določa Odlok o avtotaksi prevozih. Stroški pisnega dela izpita znašajo petdeset (50) odstotkov stroškov izpita in se plačajo ob prijavi izpita. Stroški praktičnega dela izpita se plačajo pred opravljanjem praktičnega dela izpita.
8. člen
Kandidat opravi najprej pisni del izpita in po uspešno opravljenem pisnem delu opravi še praktični del izpita.
9. člen
Za pisni del izpita kandidati izpolnijo v naprej pripravljen vprašalnik za izpit.
Vprašalnik pripravi komisija za vsak izpitni rok posebej.
10. člen
Komisija, pred pričetkom izpita ugotavlja istovetnost kandidata tako da ji mora kandidat pred pričetkom pisnega izpita dati na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, tujo potno listino ali drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti istovetnost kandidata.
Kandidat, ki svoje identitete ne more izkazati, izpita ne more opravljati, niti se mu ne povrnejo vplačani stroški za izpit.
Kandidatu, ki se prijavi na izpit in se ga ne udeleži, se stroškov za izpit ne vrne, razen v primeru opravičenega razloga, kar oceni komisija.
11. člen
Pisni izpit traja šestdeset (60) minut in se opravlja praviloma v prisotnosti dveh (2) članov komisije.
Kandidatu, ki prepisuje ali kako drugače goljufa pri izpolnjevanju vprašalnika, lahko komisija vprašalnik odvzame in odredi, da kandidat zapusti prostore za opravljanje pisnega izpita. V tem primeru komisija ugotovi, da kandidat pisnega izpita ni opravil.
Kandidat mora vprašalnik obvezno vrniti komisiji in ga podpisati.
Kandidat uspešno opravi pisni izpit, če doseže vsaj osemdeset (80) odstotkov točk iz vprašalnika. Komisija oceni kandidatove odgovore na vprašanja in sestavi o tem zapisnik ter ga podpiše.
Kandidat, ki pisnega dela izpita ne opravi uspešno, lahko pristopi k izpitu v naslednjem izpitnem roku in ponovno plača stroške izpita.
12. člen
Praktični del izpita se opravlja praviloma sedem (7) dni po pisnem delu izpita, odvisno od števila kandidatov, ki so opravili pisni del izpita.
Praktični del izpita obsega vožnjo po mestu z izbiro najkrajše poti do petih različnih ciljev in traja praviloma do trideset (30) minut.
Praktični del izpita opravlja kandidat s svojim avtotaksi vozilom v prisotnosti najmanj enega (1) člana komisije. Svetlobna oznaka »TAXI« se odstrani iz strehe vozila.
Član komisije pred začetkom vožnje preveri veljavnost vozniškega dovoljenja kandidata in prometnega dovoljenja za vozilo. Če kandidat pred pričetkom vožnje ne predloži veljavnih dokumentov, se praktični del izpita ne more opraviti. Plačane stroške izpita se kandidatu ne vrne.
13. člen
Kandidat izbere izmed petih (5) zaprtih kuvert eno (1) kuverto s petimi (5) cilji vožnje. Kandidat lahko prvo izbrano kuverto vrne in še enkrat izbere novo kuverto. V prvem primeru mora kandidat pripeljati po najkrajši poti do štirih (4) ciljev, v drugem primeru pa do petih (5) ciljev.
Vožnja mora biti varna in udobna.
V primeru neuspešno opravljenega praktičnega dela izpita se le-ta lahko ponovi v roku štirinajst (14) dni.
14. člen
Komisija presodi, ali je kandidat izbral najkrajšo pot do ciljev in ali je bila vožnja varna ter udobna.
Komisija oceni praktični del izpita in o tem sestavi zapisnik ter ga podpiše.
15. člen
Kandidat, ki dvakrat zapored ne opravi praktičnega dela izpita, mora ponovno opraviti tudi pisni del izpita.
16. člen
O uspešno opravljenem izpitu izda komisija potrdilo.
17. člen
Kandidat, ki ima pripombe na delo komisije, lahko zoper delo komisije vloži pritožbo v roku osem (8) dni po opravljanju izpita na oddelek ustno ali pisno po pošti. O pritožbi odloča župan.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2007-25
Ljubljana, dne 18. aprila 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti