Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1812. Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada, stran 4533.

Na podlagi tretjega odstavka 119. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino pravil upravljanja vzajemnega sklada.
2. člen
Podrobnejša vsebina pravil upravljanja vzajemnega sklada je določena v prilogi k temu sklepu.
3. člen
Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo vsebovati glavna pojasnila in informacije, navedene v prilogi k temu sklepu, in sicer v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi.
4. člen
Kadar je besedilo pravil upravljanja vzajemnega sklada sestavni del besedila prospekta vzajemnega sklada, mora biti v prospektu jasno označeno, kateri njegov del oziroma deli vsebujejo besedilo pravil upravljanja.
5. člen
Tiskovina s pravili upravljanja lahko vsebuje besedilo pravil upravljanja več vzajemnih skladov (v nadaljnjem besedilu skupna pravila upravljanja).
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 308-2/14-18/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0072
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
  PRILOGA:

   NAVODILA ZA SESTAVO PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Pri skupnih pravilih upravljanja se smiselno uporabljajo
določbe te priloge za vsebino vsakega izmed poglavij teh navodil.
Družba za upravljanje mora zagotoviti, da bodo vlagateljem v
investicijske kupone vzajemnega sklada v skupnih pravilih
upravljanja na voljo informacije v enakem obsegu, vsebini in
preglednosti, kot je s temi navodili določeno za pravila
upravljanja posameznega vzajemnega sklada.

  VSEBINA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Naslovna stran:
  Družba za upravljanje (firma, logotip);
  Pravila upravljanja (ime vzajemnega sklada);
  Datum (dd.mm.llll) izdaje soglasja Agencije za trg
vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) k pravilom
upravljanja;
  Datum (dd.mm.llll), ko stopijo v veljavo pravila upravljanja
oziroma njihova zadnja sprememba.

  Druga stran:
  Kazalo

  Tretja stran:
  Vstavi se besedilo z naslednjo vsebino:
  »Pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih razmerij med
družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad (ime vzajemnega
sklada), in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in
sicer:
  – naložbene cilje in naložbeno politiko vzajemnega sklada,
vključno z omejitvami naložb in zadolževanjem vzajemnega sklada;
  – način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega
dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada;
  – vrste stroškov, ki neposredno in posredno bremenijo
imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
  – referenčno valuto ter obdobje obračunavanja čiste vrednosti
sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
  – način obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih
kuponov o finančnem in pravnem položaju vzajemnega sklada, o
njegovem poslovanju in o zamenjavi skrbnika premoženja;
  – pravice imetnikov investicijskih kuponov, lastnosti
morebitnih razredov investicijskih kuponov, postopek vplačila in
izplačila investicijskih kuponov ter način izračuna njihovih
nakupnih in odkupnih vrednosti, skupaj z informacijami o
morebitnem trgovanju z investicijskimi kuponi na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev;
  – trajanje vzajemnega sklada, pogoje in okoliščine začasne
zaustavitve vplačil in/ali izplačil investicijskih kuponov
vzajemnega sklada, prenos upravljanja vzajemnega sklada na drugo
družbo za upravljanje, preoblikovanje vzajemnega sklada,
zamenjavo skrbnika premoženja vzajemnega sklada, razloge za
likvidacijo na podlagi sklepa družbe za upravljanje in opis
postopka likvidacije vzajemnega sklada (navedba poglavja);
  Pravila upravljanja vzajemnega sklada (ime vzajemnega sklada)
so vlagatelju brezplačno na voljo na sedežu družbe za upravljanje
oziroma v njenih poslovalnicah in na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.«

  Naslednje strani:
  Naslednje strani vsebujejo navedbe oziroma besedila, kot
določajo ta navodila.
  1. POMEN IZRAZOV
  Pojasnilo pomena osnovnih izrazov in kratic, ki so navedeni v
besedilu pravil upravljanja.
  2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN SKRBNIK PREMOŽENJA VZAJEMNEGA
SKLADA
  Podatki o družbi za upravljanje (firma in sedež).
  Podatki o skrbniku premoženja vzajemnega sklada (firma in
sedež).
  3. NALOŽBENA PRAVILA
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 1. poglavju
priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  4. REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 4. poglavju
priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  5. UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 5. poglavju
priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  6. STROŠKI NALOŽBE V VZAJEMNI SKLAD
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v podpoglavjih
6.1 in 6.2 priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo
vsebino prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, poleg
tega pa še opozorilo, da so podatki o celotnih stroških
poslovanja vzajemnega sklada objavljeni v prospektu in izvlečku
prospekta vzajemnega sklada.
  7. OBVEŠČANJE VLAGATELJEV IN JAVNOSTI
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 9. poglavju
priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  8. INVESTICIJSKI KUPONI, VPLAČILA IN IZPLAČILA
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 10. poglavju
priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  9. POSLOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 11. poglavju
priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, brez besedila
v podpoglavju 11.7.
  10. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
  Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v podpoglavju
13.3 priloge 1 k sklepu Agencije, ki ureja podrobnejšo vsebino
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  11. SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
  Opis okoliščin in postopka spremembe pravil upravljanja
vzajemnega sklada in s tem povezanih pravic imetnikov
investicijskih kuponov vzajemnega sklada ter opredelitev časa
začetka veljavnosti novih pravil upravljanja z navedbo mesta,
načina in časa obveščanja imetnikov investicijskih kuponov
vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja vzajemnega
sklada.

  PRILOGE K PRAVILOM UPRAVLJANJA
  Samo kadar pravila upravljanja tako določajo, tudi vzorca
pristopne izjave k pravilom upravljanja in zahteve za izplačilo
investicijskih kuponov vzajemnega sklada:
  A) VZOREC OBRAZCA PRISTOPNE IZJAVE K PRAVILOM UPRAVLJANJA
VZAJEMNEGA SKLADA
  B) VZOREC OBRAZCA ZAHTEVE ZA IZPLAČILO INVESTICIJSKIH KUPONOV
VZAJEMNEGA SKLADA

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti