Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1864. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, stran 4632.

Na podlagi 57. in tretje alineje 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB, 4/08) je župan Mestne občine Novo mesto dne 22. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (v nadaljevanju OPPN) je nadaljevanje postopka priprave lokacijskega načrta (LN), ki se je začel pripravljati na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 11/05; v nadaljevanju program priprave) po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1).
Ob upoštevanju že izvedenih postopkov se bo izdelava LN nadaljevala v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt) po postopku, ki velja za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Do sprejema tega sklepa so bila izvedena naslednja uradna dejanja oziroma zaključene naslednje faze dela:
– izvedena prva prostorska konferenca
– sprejet in objavljen programa priprave (Uradni list RS, št. 11/05, 38/06)
– pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-53/2005-JL z dne 12. 9. 2005, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
– pridobljene smernice in projektni pogoji nosilcev urejanja prostora
– izdelane strokovne podlage, idejne zasnove in strokovne rešitve
– izvedeno vrednotenje variant poteka trase ter izbor najugodnejše variante.
2. člen
(Okvirno območje lokacijskega načrta)
V območje urejanja bo zajeto širše območje izbrane variante trase daljnovoda (kablovoda) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas z obstoječimi in predvidenimi trafo postajami ob trasi (TP Cikava in TP Krka).
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve in študija variant pod št. S-3/05, maj 2005, Acer d.o.o., so bile izdelane na osnovi analize prostora, programskih izhodišč, pridobljenih smernic in njihove analize ter v skladu z veljavno zakonodajo.
4. člen
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Pri pripravi OPPN se upoštevajo vse v 1. členu navedene faze dela oziroma uradna dejanja, ki so bila izvedena v postopku priprave LN pred veljavnostjo ZPNačrt.
(2) OPPN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po naslednjih fazah:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni po sprejetju sklepa o začetku priprave OPPN)
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN z javno obravnavo (30 dni) in 1. obravnava na občinskem svetu
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter seznanitev z njimi lastnikov zemljišč iz tretjega odstavka 50. člena ZPNačrt (15 dni po javni razgrnitvi)
– izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (15 dni po sprejetju stališč)
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj)
– posredovanje usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (15 dni po prejetju usklajenega predloga)
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani za izdajo smernic za načrtovanje, so navedeni v programu priprave in bodo v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt pozvani k izdaji mnenja na prostorsko ureditev. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo posredoval mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
(2) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v programu priprave, se le te pridobi naknadno v postopku.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
OPPN za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas financira Elektro Ljubljana d.d.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350-04-3/2004
Novo mesto, dne 22. aprila 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti