Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-17/2008/4 Ob-4275/08 , Stran 1639
Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 1. Pravna podlaga Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07), Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip in 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31. 7. 2007; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1081/2006), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2007; v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07) in Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, št. 303-25/2008/6 z dne 25. 4. 2008. 2. Naročnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec razpisa. 3. Predmet javnega razpisa (aktivnosti in nameni) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu z načeli bolonjskega procesa, ki bodo sprejeti na senatu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda in nadalje akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo. Sofinancirana bo oblikovanje študijskih programov in podporne dejavnosti izvedbe projekta, kot so organizacija in koordinacija projekta, administrativna podpora projekta, informacijska podpora projekta in aktivnosti za izvedbo projekta, kot so organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja (domači in tuji) in gospodarstva (vsaj domači) ter bodo povezane z izdelavo študijskih programov, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v visokem šolstvu, ki bodo odgovorni za izdelavo in izvedbo študijskih programov. Namen javnega razpisa je pospešiti razvoj kakovostnega, konkurenčnega in odzivnega visokega šolstva, ki bo v večji meri prispevalo k razvoju in uspešnosti gospodarstva, in sicer z: – odprtostjo in odzivnostjo visokega šolstva; – kakovostno in mednarodno primerljivostjo visokega šolstva in spodbujanjem internacionalizacije visokega šolstva; – izboljšanjem povezovanja med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom; – fleksibilnostjo visokega šolstva, zlasti uveljavljanjem koncepta vseživljenjskega učenja; – razvijanjem študijskih programov in novih oblik poučevanja ter učenja. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Za sofinanciranje lahko kandidirajo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so akreditirani pri Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo naslednje pogoje: – prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali EU; – vsebina vloge se mora ujemati s predmetom in namenom razpisa; – načrt financiranja projekta ne sme presegati 50.000,00 EUR. 5. Vsebina in priprava vloge Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za različne projekte. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje: – izpolnjene obrazce: – obrazec 1 OP RCV_VS-08: Prijavni obrazec, – obrazec 2 OP RCV_VS-08: Načrt financiranja projekta, – obrazec 3 OP RCV_VS-08: Seznam dokumentov vloge z izjavo; – naslednje obvezne priloge: – kriteriji, na podlagi katerih je prijavitelj izdelal načrt financiranja projekta, – pisne izjave partnerjev o sodelovanju pri projektu (če partnerji obstajajo), – izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu in – izjava prijavitelja, da se strinja z vsemi pogoji navedenimi v osnutku pogodbe OP RCV_VS-08- ... 6. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani po 1. 1. 2008 in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do 31. 3. 2009. Intenzivnost sofinanciranja projekta je 100%. 6.1 Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – plače in drugi izdatki zaposlenim, – stroški storitev zunanjih izvajalcev, – stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil, – študentsko delo, – stroški informiranja in obveščanja, – stroški izobraževanja in usposabljanja. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Navedeni stroški so upravičeni le pod pogoji, da: – so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo, – so nastali v okviru obdobja upravičenosti, – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja raziskovalno-razvojnega projekta iz različnih javnih virov preneha obveznost ministrstva po sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila do dneva vračila. 6.2 Ustrezna dokazila o nastanku in plačilu stroška za posamezno vrsto stroška 1. Plače in drugi izdatki zaposlenim: – vsi stroški dela (I. bruto plača, pripadajoči davki in prispevki), – povračila stroškov, povezanih z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela ipd.), – nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo. Dokazilo o nastanku stroška: – sklep odgovorne osebe o razporeditvi na projekt; – pogodba o zaposlitvi; – druge pogodbe iz delovnega razmerja (npr. avtorske); – dokumentacija v postopku javnega natečaja oziroma postopka po ZDR, če gre za novo zaposlitev; – plačilni list; – Poročilo o opravljenem delu – časovnica (priloga k pogodbi 6), ki mora obvezno vsebovati naslednje podatke: – ime in priimek zaposlenega, ki je delo opravil, – specifikacijo delovnih ur po dnevih (datum, število delovnih ur). V poročilu morajo biti specificirane vse delovne ure (redno delo in nadure), – natančen opis dela, ki je bilo opravljeno. Kjer gre za delovne ure, ki niso bile opravljene na projektu, se lahko navede samo »drugo delo«. Obrazec morata podpisati zaposleni, ki je delo opravil in odgovorna oseba, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov (ni nujno oseba, odgovorna za izvedbo projekta). Obrazec se izpolnjuje z mesečnimi podatki. – obračunski list honorarja (oziroma pogodbenega dela), s poročilom o opravljenem delu, z navedbo obdobja – časovnica. Iz pogodbe morajo biti jasno razvidni podatki o namenu sklenitve pogodbe in pričakovanem rezultatu opravljenega dela, začetni in končni datum naloge; – dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ali podobno). Če je datumov nakazila več, se dokazujejo vsi datumi; – ostalo (odločba/sklep o letnem dopustu ipd.). Plačuje se lahko samo dejansko delo na projektu, ki ni financirano iz drugih virov. 2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška: – dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo, – pogodba in obračunski list pogodbenega dela, ki je podlaga za sestavo temeljnice za knjiženje, in kopija pogodbe, na kateri mora biti pripisana izjava odgovorne osebe (skrbnika pogodbe), da je bilo delo opravljeno, s poročilom o opravljenem delu, z navedbo obdobja – časovnica. Iz pogodbe morajo biti obvezno razvidni podatki o: izvajalcu naloge, namenu sklenitve pogodbe in pričakovanem rezultatu opravljenega dela, začetni in končni datum naloge ter vrednost v EUR. – račun, – dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.). 3. Stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil – stroški storitev zunanjega izvajalca. Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška – dokumentacija v postopku izbire izvajalca, – pogodba ali naročilnica, – račun, – poročilo oziroma izdelki (študija, vrednotenje, raziskava ipd.), – dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.). 4. Študentsko delo: – ura študentskega dela. Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška: – študentska napotnica, – poročilo o opravljenem delu – časovnica, – račun, – dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.). 5. Stroški informiranja in obveščanja – stroški oblikovanja, stroški priprave na tisk, stroški tiska in dostave ipd., – stroški oglasov, objav, naznanil, priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja, oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd., – stroški izvedbe novinarskih konferenc. Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška: – dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila ali drugem izbirnem postopku, če je zahtevan, – pogodba ali naročilnica, – račun, – dobavnica, – natisnjen oglas, objava, naznanilo, posneta oddaja, druge tiskovine, – vabilo na novinarsko konferenco in seznam udeležencev, – dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.). 6. Stroški izobraževanja in usposabljanja: – potni stroški (povračilo stroškov in dnevnice), – stroški pogostitev, – stroški izvajalca izobraževanja, usposabljanja, konference oziroma drugega dogodka. Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška: – potni nalog, – dokazilo za uveljavljanje potnih stroškov (vozovnice, potrdila o prevozih, računi za plačilo cestnine, računi za plačilo parkirnine, letalskih/drugih prevozov za izobraževanje »boarding pass« ipd.), – potrdilo o udeležbi oziroma poročilo o seminarju/službeni poti, – dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ali podobno), – dokumentacija v postopku izbire izvajalca, – pogodba ali naročilnica, – račun, – poročilo o izvedbi izobraževanja. Če je datumov nakazila več, se dokazujejo vsi datumi. V primeru, da se znotraj projekta ustvarjajo prihodki (prejete kotizacije ipd.), se znesek prihodkov odšteje od pogodbenega zneska sofinanciranja. Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj uveljavljal stroške projekta morajo biti določeni ob začetku izvajanja projekta in pred podpisom pogodbe ter so obvezna priloga prijavnega obrazca (npr. cenik za pogodbeno delo ipd.). 7. Merila za izbor projektov Postopek za izbiro prejemnikov sredstev bo vodila komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, imenovana s strani ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: komisija). V postopku izbora med prijavljenimi projekti se bodo upoštevala merila za ocenjevanje projektov. 7.1 Merila za ocenjevanje projektov Projektu se lahko dodeli skupaj največ 100 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle najmanj 40 točk. V primeru, da bo prag 40 točk in več dosegalo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bodo prednost pri izbiri imele vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. Med enako ocenjenimi vlogami, ki presegajo prag, imajo prednost vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 8, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 1, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 2, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 3, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 4, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 5, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 6, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 7 in nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 9. Izbrana bo vloga, ki ima več višjih ocen pri merilih z več točkami. 8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2008 in 2009 za sofinanciranje aktivnosti razvijanja študijskih programov visokega šolstva, je 1.131.764,00 EUR, in sicer: – 962.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 169.764,00 EUR – slovenska udeležba (15%). Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu z bolonjskimi cilji: – v letu 2008 je 131.764,00 EUR, in sicer: – 112.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 19.764,00 EUR – slovenska udeležba (15%). – v letu 2009 je 1.000.000,00 EUR, in sicer: – 850.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 150.000,00 EUR – slovenska udeležba (15%). Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU; – 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%, delež slovenskega prispevka pa 15%. Sredstva, odobrena za izvajanje projekta v posameznem proračunskem letu, morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta. 9. Rok za dokončanje projekta Rok za dokončanje projekta je 31. 3. 2009, in sicer: – rok za dokončanje aktivnosti projekta v zvezi z razvijanjem študijskih programov 1. stopnje je 30. 11. 2008; – rok za dokončanje aktivnosti projekta v zvezi z razvijanjem študijskih programov 2. in 3. stopnje je 31. 3. 2009. 10. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja: načela enakosti spolov ter enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja, s poudarkom na okoljski dimenziji, predstavljajo izhodišča operativnega programa razvoja človeških virov, kar poleg strateških usmeritev RS opredeljujejo kohezijske uredbe, in sicer: 16. in 17. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in 6. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006. Stopnja prispevka projekta k zagotavljanju enakih možnosti in varovanju okolja bo predmet ocenjevanja komisije. 11. Informiranje in obveščanje javnosti Prijavitelji in vsi ostali sodelujoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Navodila glede informiranja in obveščanja so podrobneje opredeljena v Navodilih za izvajanje pogodbe o izvedbi projekta OP RCV_VS-08 (priloga k pogodbi 2) in so povzeta po Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo upravičeni prijavitelj vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. 12. Hranjenje dokumentacije Prijavitelji morajo za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Obenem morajo prijavitelji zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. 13. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006: prijavitelj mora jamčiti, da v roku 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. 14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 15. Način prijave in razpisni rok Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke 26. 5. 2008 do 12. ure, v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloge morajo prijavitelji dostaviti v treh izvodih, od katerih mora biti en original, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis OP RCV_VS-08« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega roka. 16. Odpiranje vlog Zaradi pričakovanega večjega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem. Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se bo s sklepom zavrgla. 17. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izboru vloži pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vloge. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev. 18. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS tudi na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko Javni razpisi. 19. Dodatne informacije in obveščanje Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do konca razpisa dobijo tudi na elektronskih naslovih marija.bergant@gov.si in zdenka.bokal@gov.si oziroma pri Mariji Bergant in Zdenki Bokal na tel. 01/478-46-00 vsak delovni dan med 9. in 11. uro. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti