Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 32 Ob-4246/08 , Stran 1650
1. Predmet prodaje so: a) Zemljišče, parc. št. 2088/7, v izmeri 101 m2, prip. vl. št. 1041, k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor. Po lokacijski informaciji je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja, in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07) predvideno kot površine za stanovanja. Zemljišče leži med lastniškim zemljišči in je brez dostopa. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 8.710,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 2088/7, k.o. Tezno, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 8.710,00 EUR. b) Zemljišče, parc. št. 2089/6, v izmeri 181 m2, prip. vl. št. 1041, k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor. Po lokacijski informaciji je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07) predvideno kot površine za stanovanja. Zemljišče leži med lastniškimi zemljišči in je brez dostopa. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 15.610,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 2089/6, k.o. Tezno, bo prodan na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 15.610,00 EUR. c) Zemljišče, parc. št. 139/1, v izmeri 2036 m2, prip. vl. št. 207, k.o. Malečnik, v lasti Mestne občine Maribor. Po lokacijski informaciji je zemljišče opredeljeno kot stavbno v ureditvenem območju naselja in predstavlja sestavni del trase plinovoda, v skladu z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za plinovod M1/1 Ceršak – Kidričevo (Uradni list RS, št. 27/07), na katerem je predvidena gradnja nove merne regulacijske postaje na območju Malečnika in šest barskega povezovalnega plinovoda med magistralni plinovodom z distribucijskim omrežjem za zemeljski plin. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 132.340,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 139/1, k.o. Malečnik, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 132.340,00 EUR. d) Zemljišča, parc. št. 616/14, v izmeri 2135 m2, parc. št. 617/3, v izmeri 519 m2 in parc. št. 617/15, v izmeri 1014 m2, vse k.o. Razvanje, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi so zemljišča opredeljena kot stavbna in ležijo v območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta14-P (MUV, št. 30/00) in predstavlja gradbeno parcelo s parc. št. 615/8, k.o. Razvanje, kjer je predvidena gradnja vrtnega centra. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 398.968,40 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Uspeli dražitelj se obveže investitorju plačati sorazmerni delež investicije izgrajenega krožišča na Industrijski cesti s cesto Ledina s priključkom na Tržaško cesto v znesku 69.012,50 EUR in 20% DDV. Zemljišča, parc. št. 616/14, parc. št. 617/3 in parc. št. 617/15 vse k.o. Razvanje, bodo prodana na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 398.968,40 EUR. e) Nepremičnine, parc. št. 191.S, v izmeri 82 m2, parc. št. 379/18, v izmeri 403 m2 in parc. št. 379/2, v izmeri 762 m2, vse k.o. Krčevina, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča in ležijo v območju, kjer velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07) in je predvidena stanovanjska gradnja in dopolnilno dejavnostjo in tvorijo gradbeno celoto z nepremičnino parc. št. 75/1.S. Na zemljišču parc. št. 191.S stoji objekt, ki je predviden za rušenje. Uspeli dražitelj se obveže objekt porušiti na svoje stroške, za kar si mora pridobiti gradbeno dovoljenje za rušitev Upravne enote v Mariboru. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine ovrednotil na 168.345,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišča, parc. št. 191.S, parc. št. 379/18 in parc. št. 379/2 vse k.o. Krčevina, bodo prodana na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 168.345,00 EUR. 2. Pogoji javne dražbe Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj dražbe). Znesek vsakega višanja na dražbi je 500,00 EUR. Vsak dražitelj mora najkasneje do 15. 5. 2008 vplačati varščino v višini 30% izklicne cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d. Dražitelj mora pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj dražbe. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh po končani javni dražbi. 4. Pravila javne dražbe: javna dražba se bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek, 20. 5. 2008, ob 9. uri. 6. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev. 7. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene. 9. Ustavitev postopka Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-14-23, 220-15-55 in 220-14-22, info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti