Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1844. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen, stran 4601.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine Komen na 15. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Komnu (v nadaljevanju: program opremljanja).
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne opreme ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka zavezancem za predvideno investicijo v komunalno opremo.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje, obravnavano v programu opremljanja, obsega parcele oziroma dele parcel številke: 3553, 2111/92, 2111/93 in 2111/129, vse k.o. Komen.
Navedeno območje hkrati tudi tvori obračunsko območje programa opremljanja, z izjemo površin, ki so namenjene javni cesti.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja je komunalno neopremljeno. Na območju je travnik, poraščen z grmičevjem in drevesi.
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– prometno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– elektroenergetsko omrežje z javno razsvetljavo,
– telekomunikacijsko omrežje ter
– vodovodno omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 1.118.988 EUR po cenah 29. februar 2008 in obsegajo vse z izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja povezane stroške.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo so ocenjeni na podlagi sredstev, ki jih bo prispevala občina oziroma jih namerava pridobiti iz drugih virov in s tem povezane prispevne stopnje zavezancev in znašajo 304.183 EUR po cenah 29. februar 2008.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne opreme zagotavlja Občina Komen iz proračuna, iz komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, iz sredstev, ki jih bo za namen opremljanja tega območja pridobila iz drugih virov ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Pri tem zagotavlja 304.183 EUR na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, preostala potrebna sredstva pa zagotavlja za svoj račun iz občinskega proračuna in iz drugih virov.
8. člen
(način plačila komunalnega prispevka)
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka novih objektov bo občina odmerila komunalni prispevek za komunalno opremo po tem programu opremljanja z odločbo pred izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer na podlagi podatkov o površini gradbene parcele in neto tlorisni površini objekta iz projekta PGD.
9. člen
(terminski plan)
Komunalna oprema bo zgrajena najkasneje do konca leta 2009.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
11. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 6. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|Postavka          Cp(ij) (EUR/m2)  Ct(ij) (EUR/m2) |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Kanalizacijsko omrežje     5,38       18,80   |
|2. Prometna infrastruktura    8,72       30,45   |
|3. Vodovodno omrežje       1,82       6,36    |
|4. Javna razsvetljava       0,30       1,06    |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj              16,22       56,67   |
+--------------------------------------------------------------+
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 29. 2. 2008.
13. člen
(znižanje komunalnega prispevka)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji v programu opremljanja opredeljene javne komunalne infrastrukture se mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka. V primeru, da ta presega obračunan komunalni prispevek se razlike ne vrača, lahko pa investitor preostanek vložka uveljavlja pri drugih investicijah v Občini Komen, kjer bi sicer moral plačati komunalni prispevek.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Komen.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-01/2007-7
Komen, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti