Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1860. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, stran 4624.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07), 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 je Občinski svet Občine Laško na 10. seji dne 9. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis se objavi v javnih glasilih. Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno zakonodajo.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki,
– mikro in mala podjetja,
– potencialni podjetniki so občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v register.
Za sredstva lahko zaprosijo upravičenci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Laško. Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje.
Prednost imajo deficitarne dejavnosti, ki jih z vsakokratnim razpisom določi glede na potrebe Odbor za gospodarski razvoj Občine Laško.
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– malo podjetje:
– ima manj kot 50 zaposlenih in
– ima letni promet, ki je manjši od 10 mio EUR,
– je neodvisno podjetje;
– upravičeni stroški: stroški, ki so lahko predmet sofinanciranja po tem pravilniku;
– materialne investicije: investicije v opredmetena osnovna sredstva;
– nematerialne investicije: investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva;
– intenzivnost pomoči: višina pomoči izražena kot odstotek upravičenih stroškov.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike.
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
4. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
2. Komisija opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
3. Komisija seznani odbor za gospodarski razvoj Občine Laško z razdelitvijo sredstev.
4. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
5. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
6. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
7. Javni razpis mora vsebovati:
– razpoložljiva sredstva za pomoč za razvoj,
– namen, za katerega se sredstva zagotavljajo,
– kdo lahko kandidira za ta sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– rok za prijavo na razpis,
– naslov, na katerega se vložijo prošnje, spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo priložiti vlogi,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči za razvoj.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva in turizma se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora takoj vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7. člen
Pomoč za razvoj se dodeli po pravilu de minimis, kot določa tretja alineja 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
Pomoč se prednostno dodeli prosilcem, ki vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
8. člen
Višina de minimis pomoči razvoja, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede na instrument ali namen pomoči.
Prejemnik pomoči mora biti obveščen, da je prejel pomoč po pravilu de minimis. Prosilec poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne ali mednarodne pomoči po shemi de minimis oziroma, če jo je, kolikšna sredstva je za isti namen že dobil iz drugih virov.
9. člen
Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah, podjetja, ki opravljajo dejavnost v kmetijskem sektorju ali sektorju ribištva in podjetja, ki poslujejo v sektorju jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva ter kopenskega, pomorskega in letalskega transporta.
Podjetja v težavah so podjetja:
– nad katerimi je začet stečajni postopek ali so v postopku prisilne poravnave,
– ki so v zadnjih dveh letih zmanjšala število zaposlenih za več kot 20%,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter z zamudo plačujejo ostale svoje obveznosti,
– če druge okoliščine iz poslovanja podjetja kažejo na slabo stanje v podjetju.
II. UKREPI
10. člen
UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA SO:
1. Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri bankah v RS
Namen: materialne in nematerialne investicije, za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Oblika pomoči: dotacija – subvencioniranje obrestne mere.
Pogoji:
– subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila znaša 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Laško vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojilo mora biti odobreno v tekočem letu,
– odplačilna doba posojila je od 1–5 let.
Intenzivnost pomoči:
– višina subvencioniranja obrestne mere znaša do 4 odstotne točke in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane s strani posojilodajalca,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do tri leta,
– višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: Stroški obresti posojila za:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat.
2. Promocija izdelkov in storitev podjetja
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji: občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnega dokazila (računa).
Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 EUR.
Upravičeni stroški: stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na sejmu.
3. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca,
– če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti pomoči,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Laško, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Laško, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Laško.
Intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 3 minimalne plače pri samozaposlitvi.
Upravičeni stroški:
– stroški dela plače za realizacijo samozaposlitev,
– do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače za zaposlitev brezposelne osebe.
4. Izobraževanje in usposabljanje
Namen:
– pridobitev posebnega in splošnega znanja,
– pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, ki je uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji: občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri splošnih usposabljanjih,
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri posebnih usposabljanjih.
Upravičeni stroški: neposredni stroški izobraževanja (stroški kotizacije in šolnine za posameznike, ki se usposabljajo in stroški za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev).
5. Sofinanciranje inovacijske dejavnosti
Namen: Vsem mikro in majhnim družbam, ki razvijajo nove proizvode za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in tehnologij.
Oblika pomoči: dotacija.
Pogoji: občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Intenzivnost pomoči: do 30% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 EUR.
Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij (stroški razvoja novih proizvodov in storitev, nakupa KnowHow-a ali nepatentiranega tehničnega znanja).
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
12. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije). Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
13. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja odbor za gospodarski razvoj Občine Laško, na terenu pa preverja namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
Upravičenec je dolžan Občini Laško, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije ukrepa ter vpogled v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008
Laško, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.