Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1847. Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2008, stran 4604.

Na podlagi 9., 14. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 15. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
L E T N I P L A N K U L T U R E
v Občini Komen za leto 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
2. člen
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
3. člen
Letni plan kulture Občine Komen je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen in sprejetim proračunom občine za leto 2008 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 2008 in letnih programov javnih zavodov.
4. člen
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna dediščina).
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
5. člen
Izvajalci letnega programa kulture so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– Goriški muzej,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture (Kosovelova knjižnica Sežana, Kosovelov dom Sežana …),
– javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,
– gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe na področju kulture in umetnosti.
III. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2008 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
6. člen
Programi, ki se bodo v Občini Komen izvajali v javnem interesu, so:
– knjižnična dejavnost,
– prireditvena dejavnost,
– spodbujanje kulturne ustvarjalnosti,
– spodbujanje ljubiteljske kulture,
– projekt Štrekljeva nagrada,
– muzejska dejavnost,
– javna infrastruktura s področja kulture,
– nepredvideni programi.
Knjižnična dejavnost
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjižničnega gradiva, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva v občini, omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva, zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami …
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana in Potujoča knjižnica Bibliobus Koper. Splošna knjižnica je namenjena informiranju in potrebam prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. V interesu občine je približati vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva. Poseben oddelek je Potujoča knjižnica, ki z bibliobusom obišče postajališča po krajih. Knjižnica bo v letu 2008 z namenskimi sredstvi občine in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig nakupuje knjižnica za potrebe uporabnikov še serijske publikacije (časopise, časnike, revije, zbornike …), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije in zagotavlja dostop do različnih baz podatkov.
Knjižnica bo začela z bolj načrtnim delom na dvigovanju bralne kulture in odpravljanju funkcionalne nepismenosti (delo z bralci, program za odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi potrebami, delo z mladimi bralci in srednješolci). Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi bo pripravljala prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost.
Prireditvena dejavnost
V javnem interesu občine je, da se na območju občine izvaja čim več predstav in tako zagotovi boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom.
Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki se izvajajo v obliki koncertov, plesnih predstav, gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih večerov …
Prireditve v občini bodo ob posebnih priložnostih v skladu z dogovori in pogodbami izvajali izvajalci iz 5. člena tega letnega plana.
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
Tudi v letu 2008 je v javnem interesu občine, da podpre različne kulturne projekte: ustvarjalne delavnice, tečaje, kolonije, natečaje za kulturne ustvarjalce, prireditve, predstave ... Občina bo projekte finančno podprla preko javnega razpisa. Občina bo podprla projekte z namenom pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi njihovih del javnosti.
Spodbujanje ljubiteljske kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen.
Projekt Štrekljeva nagrada
Projekt se v skladu z dogovorom izvaja v občinah Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana. Prireditve se v sodelovanju z Razvojno kulturno umetniško športnim društvom Gorjansko in Kulturnim društvom Karla Štreklja Komen izvajajo skozi vse leto. Zaključna prireditev, na kateri se na podlagi razpisa podeli nagrado za izredne dosežke na področju zbiranja ljudskega blaga, se tradicionalno izvaja v Gorjanskem. Letošnja prireditev bo 15. junija.
Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Komen izvaja Goriški muzej. V letu 2008 bo muzej kot program v javnem interesu izvajal varovanje kulturne dediščine Krasa in odkupe predmetov.
Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti. V letu 2008 so načrtovana naslednja investicijska dela na področju kulturnih objektov in nepremične kulturne dediščine:
– investicijsko vzdrževanje občinske knjižnice in v skladu s potrebami nabava opreme za knjižnico,
– obnova sakralnih objektov in opreme,
– vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,
– Kraška hiša,
– ureditev enoteke,
– obnova Štanjelskega gradu – gornji palacij,
– ureditev Fabianijeve sobe in depoja galerije,
– vzdrževalna dela v galeriji.
Nepredvideni programi
Program, ki ga ne določa letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbi programa vključena občina in je ta program za občino velikega javnega pomena. V takem primeru se program ali projekt na podlagi neposredne pogodbe sofinancira iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija. Če je izvajalec društvo, mora le to imeti status društva v javnem interesu.
Sofinanciranje nakupa instrumentov in opreme za skupine, ki izvajajo redne vadbene dejavnosti
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo kulturnim skupinam, ki izvajajo redne vadbene glasbene dejavnosti in imajo najmanj eno leto registriran sedež v Občini Komen. Obseg financiranja določi strokovna komisija na podlagi priloženega računa oziroma predračuna.
V primeru prenehanja delovanja društva je društvo, ki bo prejelo proračunska sredstva Občine Komen za nakup instrumentov in opreme, dolžno te instrumente oziroma opremo prepustiti Občini Komen ali drugemu sorodnemu društvu in o tem obvestiti občino.
IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE
7. člen
V proračunu Občine Komen za leto 2008 so sredstva za sofinanciranje programov Letnega plana kulture zagotovljena na področju 18 po naslednjih postavkah:
– 180201 – Sofinanciranje obnove sakralnih objektov in opreme v višini 12.500 EUR,
– 180202 – Vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev spominskih obeležij v višini 1.670 EUR,
– 180205 – Najemnina Kraške hiše v višini 1.900 EUR,
– 180206 – Ureditev enoteke v višini 1.800 EUR,
– 180207 – Obnova štanjelskega gradu (gornji palacij) v višini 255.500 EUR,
– 180209 – Ureditev Fabianijeve sobe in depoja galerije v višini 1.000 EUR,
– 180211 – Vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spacala v višini 7.500 EUR,
– 180310 – Kosovelova knjižnica Sežana v višini 66.591 EUR,
– 180312 – Sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu v višini 34.550 EUR,
– 180314 – Sofinanciranje JS RS za kulturne dejavnosti v višini 1.512 EUR,
– 180315 – Štrekljeva nagrada v višini 5.000 EUR,
– 180317 – Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti v višini 4.000 EUR,
– 180318 – Pevski zbori v višini 4.319 EUR,
– 180319 – Goriški muzej v višini 2.000 EUR,
– 180320 – Nakup instrumentov in opreme za vadbene skupine v višini 10.000 EUR.
Št. 61003-01/2008-2
Komen, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti