Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Ob-4225/08 , Stran 1650
ki bo v sredo, 21. 5. 2008, ob 11. uri, v prostorih Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, sejna soba, 2. nadstropje, za prodajo naslednje nepremičnine: 1. Nepremičnina, v naravi dvosobno stanovanje na naslovu Rudarjevo 1, Črna na Koroškem, s koristno površino 54,88 m2, stoječa na par. št. 54/28, k.o. Črna, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah ter zemljišču, za izklicno ceno 24.064,42 EUR. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene za nepremičnino na par. št. 54/28, k.o. Črna znaša 200 EUR. Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za omenjeno nepremičnino. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Varščino je potrebno plačati pred javno dražbo na transakcijski račun Občine Črna na Koroškem 01216-0100010176, celotno preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Varščina za nakup stanovanja znaša 10% od vrednosti stanovanja. 2. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi. Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj nastopa pri nakupu stanovanja za katerega je plačal varščino. V primeru, da dražitelj z nakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v kupnino. 3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, iz katerega bo razvidno, da imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje. 4. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse) nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. 5. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo po tel. 02/870-48-16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti