Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1836. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007, stran 4589.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 15. redni seji dne 21. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2007 z naslednjo višino v EUR:
+-------------------+--------------+--------------+------------+
|          |  Bilanca  |   Račun  |  Račun  |
|          | prihodkov in |  finančnih |financiranja|
|          |  odhodkov  | terjatev in |      |
|          |       |  naložb  |      |
+-------------------+--------------+--------------+------------+
|1. Prihodki skupaj |  4.210.793 |    0   |   0   |
+-------------------+--------------+--------------+------------+
|2. Odhodki skupaj |  4.218.449 |    0   |   0   |
+-------------------+--------------+--------------+------------+
|3. Presežek    |   7.656  |    0   |   0   |
|odhodkov nad    |       |       |      |
|prihodki      |       |       |      |
+-------------------+--------------+--------------+------------+
3. člen
+---------------------------------------------+----------------+
|Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega |   17.238   |
|leta (2006) – (prenesena sredstva na računih |        |
|iz leta 2006)                |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stanje sredstev na računih 31. 12. tekočega |   6.103   |
|leta (2007) – (sredstva na računih,     |        |
|prenesena v leto 2008)            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN         |        |
|    |ODHODKOV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|KTO   |NAZIV                |     ZNESEK|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   4.210.793|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   3.577.311|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   2.847.021|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davek na dohodek in dobiček   |   2.267.310|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davek na premoženje       |    464.121|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|    115.590|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    730.290|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    659.882|
|    |premoženja              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Upravne takse          |     3.991|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |     1.212|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Nedavčni prihodki        |     65.205|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    340.034|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prodaja osnovnih sredstev    |     5.441|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prodaja zemljišč in       |    334.593|
|    |nematerialnega premoženja      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     6.466|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|     6.466|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    286.982|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    286.982|
|    |javno finančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   4.218.449|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    915.313|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih|    192.732|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     31.455|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Blago in storitve        |    645.336|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     45.790|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   1.528.424|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     25.792|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferji posameznikom     |    514.521|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferji neprofitnim      |    153.448|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi domači transferji     |    834.663|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   1.333.712|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   1.333.712|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERJI       |    441.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)  |     7.656|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP.|       0|
|    |DELEŽEV (75)             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN    |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila fin. instit.    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA          |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (50)        |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA           |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |NETO ZADOLŽEVANJE          |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2007 naslednje stanje:
Rezervni sklad                     v EUR
-------------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 2006                 33.383
2. Priliv v letu 2007                    0
3. Odliv v letu 2007                    0
4. Stanje na dan 31. 12. 2007             33.383
-------------------------------------------------------------
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2007 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-6/2008
Hrpelje, dne 21. aprila 2008
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti