Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Ob-4164/08 , Stran 1656
1. Predmet prodaje Predmet prodaje so parcele: – s parc. št. 982/28 travnik v izmeri 12 m2, 982/29 travnik v izmeri 420 m2, parc. št. 987, sadovnjak v izmeri 1118 m2, parc. št. 988, sadovnjak v izmeri 2174 m2, parc. št. 989, njiva v izmeri 1279 m2, parc. št. 56/3.S stavbišče v izmeri 40 m2, parc. št. 57.S stavbišče v izmeri 606 m2, parc. št. 72.S poslovna stavba v izmeri 70 m2, 73.S poslovna stavba 24 m2, vse k.o Pudob. Skupna izmera vseh parcel znaša 5.743 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost: 150.000,00 EUR. Varščina znaša: 15.000,00 EUR. V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost. 2. Rok za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 20. 5. 2008, do 10. ure, na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup parcel«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Pisna ponudba mora vsebovati: 1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, 2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, 3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, 4. navedbo nepremičnin, ki so predmet odkupa, 5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu, 6. dokazilo o plačani varščini. 3. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 20. 5. 2008, s pričetkom 11. uri, na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba. Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 4. Način prodaje: nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno. 5. Drugi pogoji: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani Evropske unije ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. 2. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v prvi točki tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563 do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino. 3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 7. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom v zemljiško knjigo, plača kupec. 10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom je bistvena sestavina pravnega posla. 11. Po predhodnem dogovoru je možen ogled parcel, ki so predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel. 01/709-06-10 in 01/709-06-16, vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila. E-mail: olga.smodila@cerknica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti