Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1874. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2007, stran 4645.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 17. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     v EUR|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|1.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    883.456|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    797.055|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |    717.513|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |    619.818|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    39.092|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in     |    56.938|
|     |storitve               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |706 Drugi davki           |     1.665|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |    79.542|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    26.908|
|     |od premoženja            |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |     2.062|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      125|
|     |storitev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |    50.312|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |    15.902|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      428|
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    15.474|
|     |in neopredmetenih dolg. sredstev   |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |    70.499|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |    70.499|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    856.756|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |    206.300|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki      |    80.700|
|     |zaposlenim              |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |    12.453|
|     |socialno varnost           |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |    108.974|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |     4.173|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           |    305.691|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |    15.597|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom      |    173.292|
|     |in gospodinjstvom          |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnih      |    40.419|
|     |organizacijam            |       |
|     |in ustanovam             |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |    76.383|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    284.299|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    284.299|
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    60.466|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |    48.847|
|     |in fizičnim osebam, ki niso     |       |
|     |proračunski uporabniki        |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi     |    11.619|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |    26.700|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |Prejeta vračila danih posojil in   |       0|
|     |prodaja               |       |
|     |kapitalskih deležev         |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|V.    |RAČUN FINANCIRANJA          |    20.830|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |    20.830|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VI.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |     5.870|
+-----------------------------------------------+--------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2006 |    45.278|
+-----------------------------------------------+--------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-76/08
Veržej, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti